Nieuws

Oproep aan minister: geef flexstudenten duidelijkheid

Hogescholen, universiteiten en studentenorganisaties roepen minister Dijkgraaf van OCW op om tweeduizend deels kwetsbare studenten en hun instellingen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over hun studietoekomst. Het gaat om studenten die door persoonlijke omstandigheden niet voltijd kunnen studeren en gebruikmaken van het experiment ‘flexstuderen’, oftewel; het betalen per studiepunt. Studenten, hogescholen en universiteiten vragen de minister om het experiment door te zetten.

Lees het artikel

Hogescholen maken sprong in publiek-private samenwerking

In totaal vijftien hogescholen en/of Centers of Expertise kunnen in de komende jaren een grote ontwikkelsprong doormaken in hun samenwerking met het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen in hun regio. Dat komt omdat het kabinet 123 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds heeft toegewezen aan vijftien publiek-private samenwerkingsverbanden, waar beroepsonderwijs en bedrijven samenwerken ter versterking van de arbeidsmarkt in hun regio. “Deze ontwikkeling sluit goed aan bij het toekomstbeeld dat wij als Vereniging Hogescholen in de afgelopen jaren hebben geformuleerd voor het hbo en waarbij de aansluiting van ons onderwijs op de arbeidsmarkt centraal staat”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel

Kabinet investeert in hbo-masters in de zorg

Het kabinet heeft besloten dat de komende jaren meer studenten op masterniveau worden opgeleid tot het beroep van Verpleegkundig Specialist (VS) en Physician Assistant (PA). Dat hebben de ministers van VWS en OCW de Tweede Kamer laten weten in een reactie op het advies over de instroom in zorgopleidingen van het Capaciteitsorgaan, dat verantwoordelijk is voor de berekening van de zorg- en opleidingsbehoefte. Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “We hebben in de afgelopen jaren op uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen aangedrongen. Dat het kabinet hierin nu daadwerkelijk investeert, bewijst het belang van deze typische hbo-beroepen voor de zorg.”

Lees het artikel

Gelijke kansen voor hogeschoolstudenten

Hogescholen zien het als hun publieke opdracht om de professionele kant van het hoger onderwijs in de toekomst volwaardig invulling te geven op álle niveaus van 5 tot en met 8. Dat willen ze doen voor zowel initieel als postinitieel onderwijs, met praktijkgericht onderzoek en in nauwe relatie met de regio waarin ze opereren. Uiteindelijk moet dat uitmonden in gelijke ontplooiingskansen voor álle studenten. Dat is de inzet van de Vereniging Hogescholen voor de komende tien jaar.

Lees het artikel

Onderwijsinspectie: hbo-sector zorgvuldig met sociale veiligheid in kunst- en mode-opleidingen

De Vereniging Hogescholen heeft met veel belangstelling het rapport van de inspectie van het onderwijs gelezen over de sociale veiligheid van studenten aan kunst- en/of mode-opleidingen. Het schetst een herkenbaar beeld dat de hogescholen op een zorgvuldige manier actief met dit thema bezig zijn. Maurice Limmen, voorzitter van de VH: ”Dit rapport levert nuttige observaties op die ons kunnen helpen om onze aanpak op het terrein van sociale veiligheid structureel te borgen, zodat we ook op langere termijn zorgen voor een sociaal veilige omgeving voor studenten en medewerkers. Want iedereen moet zich thuis voelen op onze hogescholen.”

Lees het artikel

VH presenteert plan om opleidingen te redden van krimp

Minister Dijkgraaf van OCW heeft vandaag het plan ‘Vitale opleidingen voor vitale regio’s’ in ontvangst genomen uit handen van voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen. In het plan staat hoe de Vereniging Hogescholen het bestaande opleidingsaanbod op peil wil houden in regio’s waar de bevolking – en dus het aantal studenten – afneemt. “Het is goed dat de minister de sector zelf verantwoordelijkheid heeft gegeven om een doeltreffende aanpak te formuleren”, zegt Maurice Limmen.

Lees het artikel

Eerste beurzen voor deelnemers pilot Professional Doctorate

Regieorgaan SIA heeft 11 aanvragen voor Professional Doctorate-kandidaten gehonoreerd. Met deze belangrijke stap in de pilot van het doctoraatstraject in het hbo kunnen kandidaten nu ook daadwerkelijk aan de slag met hun onderzoek. De komende vier jaar worden zij opgeleid tot hooggekwalificeerde professionals die leren interveniëren in complexe (beroeps)praktijken, zoals de energietransitie en de gezondheidszorg.

Lees het artikel

Position paper ‘Doorwerken aan kennis en impact voor de regio’ gepresenteerd

Hogescholen vervullen vaak een drijvende kracht voor vernieuwing in de beroepspraktijk, maar het kan pas écht leiden tot impact met steun van de overheid en met goede samenwerking met tal van partners. Op die manier kunnen zij samen met hogescholen de valorisatie in Nederland naar een hoger plan tillen. Dat bepleiten hogescholen in het position paper 'Doorwerken aan kennis en impact voor de regio', dat gisteren door Joeri van den Steenhoven (voorzitter bestuurlijke werkgroep valorisatie Vereniging Hogescholen en CvB-lid Hogeschool Leiden) is gepresenteerd tijdens de conferentie Onderzoek & Impact van Regieorgaan SIA en de VH. 

Lees het artikel

Vereniging Hogescholen reageert op de Staat van het Onderwijs 2023

De Vereniging Hogescholen heeft met belangstelling kennisgenomen van het vandaag gepresenteerde rapport 'De Staat van het Onderwijs 2023' van de Onderwijsinspectie. “In het rapport zien we als hbo opnieuw de bevestiging van de hoge kwaliteit van ons onderwijs. Tegelijkertijd herkennen we aandachtspunten die ook terugkomen in onze eigen ambities voor de toekomst”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel