Thema naar overzicht

Ieder talent verzilveren

Voor hogescholen is het succes van studenten in hun latere loopbaan en hun rol in de samenleving maatgevend. Dit ‘studentsucces’ is meer dan ‘studiesucces’ of ‘rendement’ in de enge zin van het woord (het tempo waarin het diploma wordt behaald).

Met het centraal stellen van studentsucces geven hogescholen uitdrukking aan het belang van de bredere persoonsvorming van studenten, die naast de kwalificatie voor een beroep wezenlijk onderdeel uitmaakt van hun voorbereiding op de toekomst. We willen onnodige uitval en vertraging tegengaan, want die zijn een verspilling van talent. Anderzijds hebben we nadrukkelijk aandacht voor de persoonlijke omstandigheden van studenten. Daardoor kan enige ruimte voor studievertraging nu toch zinvol blijken te zijn, vanwege de persoonlijke ervaring die een maatschappelijk betekenisvolle aanvulling is op het behaalde diploma.

Daarbij blijft het doel onverkort dat hogescholen studenten begeleiden tot het behalen van een diploma.


Subthema's: Bindend studieadvies - Doorstroom - Studentenwelzijn
Studentsucces


 

Contactpersoon

Aldert Jonkman Domein Onderwijs

Gerelateerd nieuws

Welkome steun in rug voor alle studenten en docenten in het hbo

Article

Vandaag presenteerden de demissionaire onderwijsministers Van Engelshoven en Slob hun ‘Nationaal Programma Onderwijs’. Het programma is gericht op het herstellen van de effecten die de coronamaatregelen hebben op het onderwijs, van de basisschool tot het hoger onderwijs, en geldt voor de jaren 2021 en 2022. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, spreekt waardering uit over het plan: "Met dit omvangrijke steunpakket geeft het kabinet perspectief aan álle studenten in het hbo. Door studenten nu meer tijd en begeleiding te geven, kunnen zij straks hopelijk terugkijken op een waardevolle studieperiode in een vormende fase van hun leven."

Lees meer

Transparante en goede studievoorlichting van cruciaal belang voor NSE 2020

Article

OCW heeft een voorstel gedaan voor de uitvoering van de NSE 2020, na gesprekken met studentenbonden, VSNU, VH en enkele hoger onderwijsinstellingen. De hogescholen zijn voorstander van transparante en goede studievoorlichting en kwaliteitszorg. De hogescholen zien echter onvoldoende garanties voor een goede uitvoering van het voorstel van OCW in 2020. “De resultaten van de NSE worden gebruikt door aankomende studenten bij de bepaling van hun studiekeuze. Er mag geen enkele discussie zijn over de vergelijkbaarheid van de resultaten met andere jaren”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Is ons onderwijs klaar voor de toekomst?

Article

Dat is de vraag die gesteld wordt in de jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’ die de Onderwijsinspectie vandaag heeft uitgebracht. De inspectie stelt terecht dat studenten zekerheid willen over de waarde van hun diploma en hun toekomst. Studenten verwachten dat het onderwijs hen goed voorbereidt op een complexe en onzekere toekomst. “Het hbo staat er goed voor volgens de Onderwijsinspectie maar dat neemt niet weg dat we ons zeer bewust zijn van de maatschappelijke opdracht die het hbo heeft als voorbereider voor de uitdagingen van de arbeidsmarkt. Omdat beroepen en functies razendsnel veranderen stelt dat hoge eisen aan de flexibiliteit van onze onderwijsprogramma’s, de vernieuwing daarvan en de continue afstemming tussen opleidingen en het bedrijfsleven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Meer informatie