Thema naar overzicht

Kwaliteit en studiesucces

Hogescholen richten zich op onderwijs dat leidt tot een einddiploma. Het percentage studenten dat een einddiploma behaalt moet de komende jaren omhoog. Ondanks de vele investeringen rond studiekeuzevoorlichting, intake, studiekeuzecheck en begeleiding van studenten, is er vooralsnog nauwelijks sprake van vermindering van de uitval. Er is een complexe relatie (trilemma) tussen verhoging van de bachelorstandaard, het niveau van instromende studenten en het studiesucces. De komende jaren onderzoeken de hogescholen hoe het studiesucces omhoog kan, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de opleidingen en daarmee de afgestudeerden.

Toekomst
Hogescholen zien het als hun opdracht om samen met het voorbereidend onderwijs de student op de juiste plaats te krijgen. Daarvoor zullen hogescholen intensiever samenwerken met het voorbereidend onderwijs op het terrein van inhoudelijke aansluiting, het komen tot een goede studiekeuze en inspelen op een ander studieklimaat. Ook verruiming van de mogelijkheden om aan de poort te selecteren draagt bij aan een gemotiveerde en gekwalificeerde instroom van studenten. Studenten moeten zich thuis voelen op een hogeschool, zich gekend weten en bij een gemeenschap horen. Vervreemding draagt niet bij aan persoonlijke ontwikkeling en studieresultaat. In 2025 biedt de hogeschool zowel structuur als ruimte voor kennisverwerving, individuele ontwikkeling en flexibele leerroutes. Honourstrajecten, Associate Degree opleidingen(AD), community colleges en professionele master zijn hier voorbeelden van. In 2025 zullen deze opleidingen tot het standaardpakket van hogescholen behoren.


Gerelateerd nieuws

Specialisatie Jonge kind en Oude kind op de Pabo werpt vruchten af

Actualiteit

Afgelopen jaren hebben de pabo’s een impuls gegeven aan de specialisaties jonge kind en oude kind. De Vereniging Hogescholen is tevreden dat het recente onderzoek van ResearchNed laat zien dat dit vruchten afwerpt. Het onderzoek toont aan dat huidige vierdejaars met de specialisatie Jonge Kind redelijk tot goed te spreken zijn over hun voorbereiding op lesgeven in de onderbouw. Tevens geeft het onderzoek aan dat bij de tweedegraads lerarenopleidingen de specialisaties voor het avo (algemeen vormend onderwijs in het voortgezet onderwijs), vmbo en mbo in gang zijn gezet en de afstudeerrichtingen hierin worden verstevigd. De Vereniging Hogescholen benadrukt dat de lerarenopleidingen continu in ontwikkeling zijn en voortdurend kijken hoe ze het onderwijsaanbod aantrekkelijker kunnen maken en meer leraren kunnen opleiden.

Lees meer

Gezamenlijke ambitie studentenwelzijn

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen, de VSNU, de studentenbonden LSVb en ISO, de Universiteit voor Humanistiek en Expertisecentrum Handicap + Studie, hebben een ‘Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn’ opgesteld. Daarin pakt het hoger onderwijs niet alleen de opgave met betrekking tot psychische klachten op maar ook het bredere thema studentenwelzijn.

Lees meer

Hogescholen werken aan evenwichtige balans kwaliteit en toegankelijkheid

Actualiteit

Hogescholen hebben de afgelopen jaren stevig ingezet op versterking van de kwaliteit en toegankelijkheid, waarbij het hoger beroepsonderwijs altijd een belangrijke maatschappelijke emancipatiefunctie heeft gehad. “Het is goed om te lezen dat de minister en de hogescholen gelijke doelstellingen nastreven. Maximale talentontwikkeling, ook van de verborgen talenten, is een vanzelfsprekende maatschappelijke opdracht voor hogescholen. Het behoud van de kwaliteitsstandaarden van onze opleidingen is daarbij altijd een belangrijk aandachtspunt. Dat vereist maatwerk per opleiding en geen generieke maatregelen", vindt Huib de Jong, waarnemend voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Contactpersoon

Aldert   testfofo 3
Aldert Jonkman Domein Algemeen Onderwijsbeleid