Thema naar overzicht

Kwaliteit en studiesucces

Hogescholen richten zich op onderwijs dat leidt tot een einddiploma. Het percentage studenten dat een einddiploma behaalt moet de komende jaren omhoog. Ondanks de vele investeringen rond studiekeuzevoorlichting, intake, studiekeuzecheck en begeleiding van studenten, is er vooralsnog nauwelijks sprake van vermindering van de uitval. Er is een complexe relatie (trilemma) tussen verhoging van de bachelorstandaard, het niveau van instromende studenten en het studiesucces. De komende jaren onderzoeken de hogescholen hoe het studiesucces omhoog kan, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de opleidingen en daarmee de afgestudeerden.

Toekomst
Hogescholen zien het als hun opdracht om samen met het voorbereidend onderwijs de student op de juiste plaats te krijgen. Daarvoor zullen hogescholen intensiever samenwerken met het voorbereidend onderwijs op het terrein van inhoudelijke aansluiting, het komen tot een goede studiekeuze en inspelen op een ander studieklimaat. Ook verruiming van de mogelijkheden om aan de poort te selecteren draagt bij aan een gemotiveerde en gekwalificeerde instroom van studenten. Studenten moeten zich thuis voelen op een hogeschool, zich gekend weten en bij een gemeenschap horen. Vervreemding draagt niet bij aan persoonlijke ontwikkeling en studieresultaat. In 2025 biedt de hogeschool zowel structuur als ruimte voor kennisverwerving, individuele ontwikkeling en flexibele leerroutes. Honourstrajecten, Associate Degree opleidingen(AD), community colleges en professionele master zijn hier voorbeelden van. In 2025 zullen deze opleidingen tot het standaardpakket van hogescholen behoren.

Contactpersoon

Aldert   testfofo 3
Aldert Jonkman Domein Onderwijs

Gerelateerd nieuws

Transparante en goede studievoorlichting van cruciaal belang voor NSE 2020

Actualiteit

OCW heeft een voorstel gedaan voor de uitvoering van de NSE 2020, na gesprekken met studentenbonden, VSNU, VH en enkele hoger onderwijsinstellingen. De hogescholen zijn voorstander van transparante en goede studievoorlichting en kwaliteitszorg. De hogescholen zien echter onvoldoende garanties voor een goede uitvoering van het voorstel van OCW in 2020. “De resultaten van de NSE worden gebruikt door aankomende studenten bij de bepaling van hun studiekeuze. Er mag geen enkele discussie zijn over de vergelijkbaarheid van de resultaten met andere jaren”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Is ons onderwijs klaar voor de toekomst?

Actualiteit

Dat is de vraag die gesteld wordt in de jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’ die de Onderwijsinspectie vandaag heeft uitgebracht. De inspectie stelt terecht dat studenten zekerheid willen over de waarde van hun diploma en hun toekomst. Studenten verwachten dat het onderwijs hen goed voorbereidt op een complexe en onzekere toekomst. “Het hbo staat er goed voor volgens de Onderwijsinspectie maar dat neemt niet weg dat we ons zeer bewust zijn van de maatschappelijke opdracht die het hbo heeft als voorbereider voor de uitdagingen van de arbeidsmarkt. Omdat beroepen en functies razendsnel veranderen stelt dat hoge eisen aan de flexibiliteit van onze onderwijsprogramma’s, de vernieuwing daarvan en de continue afstemming tussen opleidingen en het bedrijfsleven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Vrouwen doen het beter in het hbo dan mannen

Actualiteit

Vrouwen in het hbo hebben na 5 jaar vaker een diploma behaald dan mannen (58,2% versus 40,4%). Dit verschil tussen mannen en vrouwen is het grootst bij studenten die vanuit het voortgezet onderwijs instromen in het hbo. Mannen vallen ook vaker uit na 1 jaar dan vrouwen. 18,2% van de mannen staat na 1 jaar niet meer ingeschreven tegenover 13,4% van de vrouwen. Vooral mannen met een mbo-vooropleiding vallen vaak uit na het eerste jaar (23,2%). “Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Deze trend is al een aantal jaren zichtbaar en wordt steeds sterker. Er ligt een belangrijke opgave om ervoor te zorgen dat meer mannen succesvol hun studie kunnen afronden", aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Meer informatie