Actualiteit

Wetsvoorstel internationalisering in balans naar de Kamer

Maandag 13 mei is het Wetsvoorstel internationalisering in balans aangeboden aan de Tweede Kamer. Hogescholen begrijpen dat een te grote instroom van internationale studenten tot zorgen leidt, onder meer op het gebied van huisvesting. Dat is in het hbo echter niet aan de orde: het aandeel internationale studenten in het hbo ligt rond de 8 % en is stabiel. 90% van alle hbo-opleidingen is in het Nederlands te volgen. Bovendien heeft het hbo onlangs een breed maatregelenpakket gepresenteerd dat zorgt dat deze balans ook in de toekomst behouden blijft en daarnaast de negatieve bijeffecten van internationalisering tegengaat. De minister heeft eerder de sector gevraagd deze zelfregie op te pakken (meer informatie). Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Het doet mij deugd dat de Raad van State in het advies over het wetsvoorstel de conclusie ondersteunt dat de internationalisering in het hbo in balans is, en daarom adviseert om het hbo een andere positie in de wet te geven. Het is dan ook spijtig dat dit advies niet is overgenomen in het voorliggende wetsvoorstel.”

Het gepresenteerde wetsvoorstel is desalniettemin beter hanteerbaar dan de eerdere versie die vorig jaar voor internetconsultatie is gepubliceerd. Maar met name de bepalingen dat ook alle bestaande anderstalige opleidingen en trajecten door een nieuwe toets moeten om te beoordelen of zij anderstalig mogen blijven, zullen nog altijd leiden tot veel tijdverlies en administratieve lasten. Hoe deze toets eruit zal zien zal duidelijk worden in een nog te publiceren Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). De Vereniging Hogescholen dringt er daarom op aan dat in die AMvB het advies van de RvS alsnog wordt gevolgd, met een lichtere vorm van toetsing als de sector zelf met gezamenlijke voorstellen komt voor een goede balans in het taalbeleid van de opleidingen in het hbo. Op deze manier kunnen wetgeving en zelfregie elkaar versterken.

Ten slotte blijft de Vereniging Hogescholen van mening dat het opnemen van de Associate Degrees in dit wetsvoorstel niet in verhouding staat tot het kleine aandeel anderstalige opleidingen en internationale studenten in deze onderwijsvorm.

Gerelateerd

Maurice Limmen in Tweede Kamer over demografische ontwikkelingen

Article

Op 18 april hield de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van de bevolking. Op uitnodiging van de vaste Kamercommissie SZW sprak Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, deze middag over hoe het hbo en demografische ontwikkelingen op elkaar ingrijpen, en wat er gedaan kan worden om die elkaar te laten versterken. Ook, en juist, als het geboortecijfer terugloopt. Want hogescholen leveren goed opgeleide mensen af, die binnen (zeer) korte tijd werk op hbo-niveau of hoger vinden.

Lees meer

Hogescholen maken bindende afspraken om instroom internationale studenten beperkt en in balans te houden

Article

De Vereniging Hogescholen heeft een voorstel tot zelfregie op de instroom van internationale studenten aangeboden aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Minister Dijkgraaf (OCW) had de sector om dit voorstel gevraagd. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Het aantal internationale studenten in het hbo is beperkt en in balans, om ook in de toekomst dit evenwicht te behouden nemen we nu maatregelen. Zo versterken we de voordelen van internationalisering en beperken we de nadelen. Met dit voorstel willen hogescholen sturen op het aantal internationale studenten en op een gerichte instroom. Hogescholen nemen zo hun verantwoordelijkheid.”

Lees meer

VH maakt zich zorgen over wetsvoorstel internationalisering hoger onderwijs

Article

De Vereniging Hogescholen heeft gereageerd op de internetconsultatie van de Wet ‘Internationalisering in balans’. Het doel van het wetsvoorstel is het ontwikkelen van instrumenten waarmee “de voordelen van internationalisering worden versterkt en de nadelen ervan worden beperkt". De VH constateert dat er zorgen zijn over de instroom van internationale studenten. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Wij hebben alle begrip voor de zorgen rondom internationalisering maar het wetsvoorstel dat nu voorligt, is voor de hbo-sector niet-proportioneel; vooral gegeven ons relatief beperkte, bovendien relatief stabiele aantal internationale studenten.”

Lees meer