Actualiteiten

Lerarenopleidingen bieden maatwerk in de regio

Pabocartoon totaalplaat

Pabo’s en de hbo-lerarenopleidingen werken in de regio’s met scholen en andere partners samen om maatwerk te kunnen bieden vanwege het lerarentekort, landelijk delen ze best practices en worden knelpunten besproken. Hogescholen steunen met deze aanpak de extra acties van de ministers Slob en Van Engelhoven om het lerarentekort aan te pakken[1]. Hogescholen zetten met name in op: werkenden omscholen tot leraar, het aanbieden van meer flexibele opleidingen en de begeleiding van startende leraren.

Lees het artikel

Flexibilisering in hbo trekt meer studenten

Vh een leven lang studeren kleur

Na jaren van gestage terugloop van het aantal deeltijdstudenten is vanaf 2014 de weg omhoog ingeslagen. Vanaf 2016 zien we zelfs een extra sterk herstel. Begonnen in 2014 nog 8.993 studenten aan een hbo opleiding in deeltijd, in 2017 waren dat er al 10.445. De voorlopige cijfers voor 2018 geven zelfs een groei aan van 9,3% ten opzichte van 2017. Ter voorbereiding op het Algemeen Overleg Leven Lang Leren op 9 oktober a.s. in de Tweede Kamer, brengen we de ontwikkelingen van het deeltijdonderwijs van de hogescholen in dit position paper graag onder uw aandacht.

Lees het artikel

Actieplan studentenhuisvesting gepresenteerd

Vandaag heeft de Vereniging Hogescholen het convenant studentenhuisvesting 2018-2021 ondertekenend. Met de ondertekening van dit actieplan en convenant studentenhuisvesting 2018-2021 committeren 10 partijen zich aan de in dit plan gemaakte afspraken. Daarmee slaan alle partners binnen de keten van studentenhuisvesting de handen in één om een structureel betere aansluiting tussen de vraag naar en het aanbod van studentenhuisvesting te bewerkstelligen.

Lees het artikel

UAS4EUROPE presenteert Horizon Europe-paper

Vlaggen vierkant

Op 25 september jl. vond het jaarlijks terugkerende Croissant Event van UAS4EUROPE plaats. Deze editie werd gehost bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in Brussel en ging in op de rol van hogescholen binnen het nieuwe kaderprogramma, Horizon Europe.

Lees het artikel

HBO-Monitor 2018 van start

Vanaf 1 oktober is de enquête onder hbo-alumni weer van start gegaan, in opdracht van de gezamenlijke hogescholen en uitgevoerd door Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht in samenwerking met DESAN Research Solutions.

Lees het artikel

Hogescholen presenteren antwoord op valorisatieprogramma

2018 09 24 mg 1349

Op 24 september heeft Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen, het rapport Meer waarde met hbo, doorwerking praktijkgericht onderzoek van het hoger beroepsonderwijs aangeboden aan Marcelis Boereboom, directeur-generaal OCW en Bertholt Leeftink, directeur-generaal EZK. In het rapport geven hogescholen een antwoord op het valorisatieprogramma met een eigen en zelfbewuste hbo-bijdrage aan maatschappelijke waardecreatie van praktijkgericht onderzoek. Thom de Graaf: "Enerzijds zou je kunnen zeggen dat door onze opdracht om innovatieve professionals op te leiden voor een beroepspraktijk we per definitie zorgen voor maatschappelijke benutting van onze kennis en wat wij doen dus valorisatie pur sang is. Tegelijkertijd doet het credo “kennis – kunde – kassa” voor het hbo geen opgeld. Vandaar dat de term doorwerking beter bij ons past."

Lees het artikel

Bezuiniging onbegrijpelijk

Hbo tekening uitsnede onder

"Het hoger onderwijs wordt in 2019 weer gekort door het kabinet. Dat is onverwacht en onbegrijpelijk", zegt Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen in reactie op de vandaag gepresenteerde begroting 2019 van het ministerie van OCW. Zonder de inzet van de studievoorschotmiddelen is in het hbo sprake van een daling van het budget als gevolg van bezuinigingen van vorige kabinetten. Het huidige kabinet heeft daarnaast in het regeerakkoord een doelmatigheidskorting opgelegd aan het hele onderwijs. Daar bovenop komt nu een extra bezuiniging van nog eens €8 miljoen voor het hbo. “Des te meer is het noodzakelijk om de studievoorschotmiddelen naar voren te halen zoals ook de VSNU bepleit,” aldus De Graaf.

Lees het artikel

Nieuwe gedragscode wetenschappelijke integriteit voor Nederlandse wetenschap

Vandaag wordt de nieuwe versie van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit gelanceerd. De afgelopen tijd is er door de KNAW, NFU, NWO, TO2-federatie, Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten intensief samengewerkt aan een grondige herziening en verbreding van de code, die al sinds 2004 bestaat. Deze herziening, inclusief een publieke consultatie, werd in goede banen geleid door een commissie onder leiding van prof. dr. Keimpe Algra. De code zal ingaan op 1 oktober 2018.

Lees het artikel