Nieuws

Specialisatie maakt pabo-opleiding aantrekkelijker

Er komt een landelijk specialisatiemodel voor pabo-studenten die zich in hun opleiding ook toeleggen in onderwijs aan jongere of juist de oudere kinderen van de basisschool. Dit model gaat pabo’s helpen om de specialisatie vorm te geven. Leraren die al voor de klas staan en zich willen bijscholen, gaan het model in de toekomst ook gebruiken. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Dit kan toekomstige leraren een ander carrièreperspectief geven: verdieping in hun vak, terwijl ze toch breed opgeleid op de arbeidsmarkt komen. Dat maakt het vak aantrekkelijker, wat kan helpen bij de aanpak van het lerarentekort.”

Lees het artikel

Congres: toetsen als onderdeel van het onderwijsproces

Tijdens het eindcongres ‘Je ogen uitkijken’ bij de HAN University of Applied Sciences in Nijmegen, stond centraal hoe hogescholen in ons land de kwaliteit van opleidingen omhoog brengen en houden, door grote inzet van toetsbekwame docenten en examinatoren. “In het hbo ligt de ‘diplomacrisis’ van 2010 inmiddels ver achter ons. Maar al die jaren zijn we hard blijven werken om de kwaliteit van de opleidingen nog verder te verbeteren en de waarde van diploma’s te garanderen”, aldus voorzitter Maurice Limmen.

Lees het artikel

Online platform Leeroverzicht gelanceerd

Vandaag is het online platform Leeroverzicht gelanceerd, dat het ministerie van OCW heeft ontwikkeld samen met onder meer de Vereniging Hogescholen. Dit is het eerste onafhankelijke opleidingsoverzicht op één plek met het meest complete aanbod van alle beschikbare opleidingen, cursussen en trainingen én alle bijbehorende financiële regelingen en subsidies.

Lees het artikel

Nog stappen te zetten voor meer flexibiliteit lerarenopleidingen

Tijdens de werkconferentie over het in 2020 ondertekende Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen, vandaag in Utrecht, hebben de Vereniging Hogescholen (VH), de Universiteiten van Nederland (UNL) samen met minister Dijkgraaf en vertegenwoordigers van het onderwijswerkveld de balans opgemaakt van twee jaar werk. 

Lees het artikel

Investeringen in hbo noodzakelijke stappen in goede richting

De Vereniging Hogescholen stelt vast dat het kabinet in de komende jaren investeert in het hoger beroepsonderwijs, in lijn met wat al eerder dit jaar was aangekondigd. Dat blijkt uit de onderwijsbegroting die vandaag is gepresenteerd. Deze investeringen zijn stappen in de goede richting. “Toch is er in de toekomst nog meer nodig om hogescholen in staat te stellen ten volle verder te werken aan de oplossingen van morgen”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel

Verkenning gepresenteerd naar toekomst Hogere Sociale Studies

Sociaal professionals moeten de kwetsbare mens een stem geven in praktijk én beleid. Ze doen dat bovendien in een steeds complexer en dynamischer samenleving. Dit vraagt om innovatieve antwoorden waar sociaal professionals een duidelijke rol in hebben. Dat is één van de conclusies uit de sectorale verkenning van de hbo-sector Hogere Sociale Studies (HSS), die voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen vandaag aangeboden kreeg. Maurice Limmen: "Deze verkenning geeft hogescholen richting bij doorontwikkeling van hun hogere sociale studies”.

Lees het artikel

Bestuursakkoord hoger onderwijs ondertekend

Er komt extra geld voor praktijkgericht onderzoek en de Professional Doctorate (PD) wordt wettelijk verankerd. Deze ambities zijn vastgelegd in een akkoord dat hogescholen en universiteiten sloten met onderwijsminister Dijkgraaf en dat vandaag is ondertekend bij Fontys in Eindhoven. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ”Onze samenleving staat voor een aantal grote uitdagingen, waaronder een vraag naar hoger opgeleide arbeidskrachten. Dit akkoord ziet erop toe dat hogescholen verder kunnen werken aan de oplossingen van morgen”.

Lees het artikel

Manifest tegen stagediscriminatie in hoger onderwijs ondertekend 

Voor sommige studenten in het hoger onderwijs is stagediscriminatie de dagelijkse realiteit. Ze kunnen moeilijk een stageplaats bemachtigen of krijgen te maken met discriminatie tijdens een stage. Hogescholen, universiteiten, de ministeries van OCW en SWZ, studentenorganisaties en werkgevers hebben vandaag een manifest ondertekend om stagediscriminatie aan te pakken. Studenten moeten onder meer op zo’n manier worden begeleid dat iedereen een gelijke kans heeft op een stageplek.

Lees het artikel

Arbeidsmarktpositie hbo’er intact na coronapandemie

De Vereniging Hogescholen heeft kennis genomen van de resultaten van het onderzoek ‘Hbo’ers in coronatijd: een onderzoek naar de werk- en persoonlijke ervaringen van hbo-afgestudeerden’, uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Hieruit blijkt dat een deel van de jonge hbo’ers is geraakt door de coronamaatregelen en kwetsbaarheden in het werk- en privéleven zichtbaar zijn geworden.

Lees het artikel

Kabinet komt met noodzakelijke impuls voor het hbo

“Een noodzakelijke impuls voor het hoger beroepsonderwijs en erkenning van de spilfunctie van hogescholen in hun regio”. Zo typeert Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, de beleidsbrief die onderwijsminister Dijkgraaf vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Limmen: “Nederland kan niet zonder kwalitatief goede hbo-opleidingen die mensen voorbereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst. Het is cruciaal dat het kabinet daarin blijft investeren."

Lees het artikel