Thema naar overzicht

Stelsel en Toekomst

Hogescholen bevinden zich in de professionele kolom en de universiteiten in de academische. De vraag naar meer flexibiliteit en maatwerk vereist meebewegend onderwijs en dito onderwijsorganisaties. Individuele talentontwikkeling en maatwerk zijn hierbij richtinggevende begrippen. Opleidingen als een Honourstraject, Associate Degree, community college, professional masters en deeltijdopleidingen zijn een voorbeeld van maatwerk en zullen in de toekomst tot het standaardpakket in het onderwijsaanbod van hogescholen behoren. Ook worden de verschillen tussen universiteiten en hogescholen kleiner en de overgangen vloeiender. Alleen zo kunnen we de toekomstige generatie hoger opgeleiden goed voorbereiden op de opdracht om de Nederlandse samenleving hoogwaardig, innovatief en creatief te maken én te houden.

Toekomst
In 2025 geven universiteiten en hogescholen samen invulling aan het brede palet aan bachelor-, deeltijd-, praktijk-, professionele en wetenschappelijke masteropleidingen. Alle betrokkenen kiezen voor een eigen focus, met individuele karakters, onderlinge betrokkenheid en specifieke voorkeuren en ontwikkeling. De overheid stelt zich terughoudend op.  In de toekomst moet een theoretisch getalenteerde hbo’er probleemloos kunnen doorstromen naar een wo-research master, en kan een wo-bachelor die de praktijk wil beproeven, kiezen voor een professionele master aan een hogeschool als vervolgstap. Niet de grenzen van het ooit gekozen stelsel zullen in de toekomst maatgevend moeten zijn, maar de mogelijkheden en kansen van studenten. Dat vraagt om flexibiliteit en experimenteerruimte, gelijkwaardige bekostiging van alle bachelor- en masteropleidingen en gelijkwaardige behandeling van verschillende soorten onderzoek.


Gerelateerd nieuws

Knelpunten los je niet alleen op met herverdelen, investeren blijft noodzakelijk

Actualiteit

Het is een bemoedigende eerste stap dat de minister van OCW heeft besloten de negatieve effecten van de herverdeling van middelen, voorgesteld door de commissie van Rijn, in het hbo structureel te compenseren. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Wij hebben ervoor gepleit studenten op de hogescholen niet de dupe te laten worden van budgettaire verschuivingen, de minister heeft daar gehoor aan gegeven.” Daarnaast benadrukt hij dat het door de minister aangekondigde kostenonderzoek dat kan leiden tot een volgend herijkingsmoment voor de bekostiging van het hoger onderwijs nooit mag leiden tot een kostprijsbenadering van het onderwijs in het hbo.  De door de commissie benoemde lange termijn agenda met financiële prioriteiten voor het hoger onderwijs biedt echter wel kansen voor het hbo.

Lees meer

Compensatie herverdeeleffecten

Actualiteit

Vandaag heeft de minister haar reactie uitgebracht op het rapport van de Commissie Van Rijn ‘Bekostiging Hoger Onderwijs’. De Vereniging Hogescholen vindt het een bemoedigende eerste stap dat de minister heeft besloten de negatieve effecten van de herverdeling van middelen in het hbo structureel te compenseren. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Wij hebben ervoor gepleit studenten op de hogescholen niet de dupe te laten worden van budgettaire verschuivingen, de minister heeft daar gehoor aan gegeven.”

Lees meer

Verbazing over adviesrapport AWTI

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen heeft met verbazing kennis genomen van het advies ‘Het stelsel op scherp gezet’ van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) over de toekomst van het Nederlands stelsel van Hoger onderwijs. Het rapport stelt terecht dat het hoger onderwijs van hoge kwaliteit is en grijpt terug op bekende voorstellen om de kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij wordt onvoldoende rekening gehouden met recente besluiten (sectorakkoorden), initiatieven die in de beginfase van uitvoering zijn (Wetenschapsagenda) en lopende gesprekken (zoals die tussen de VH en de VSNU). De aanbevelingen berusten vervolgens op centralistische planvorming, waarvan is aangetoond dat dit niet werkt.

Lees meer