Thema naar overzicht

Stelsel en Toekomst

Hogescholen bevinden zich in de professionele kolom en de universiteiten in de academische. De vraag naar meer flexibiliteit en maatwerk vereist meebewegend onderwijs en dito onderwijsorganisaties. Individuele talentontwikkeling en maatwerk zijn hierbij richtinggevende begrippen. Opleidingen als een Honourstraject, Associate Degree, community college, professional masters en deeltijdopleidingen zijn een voorbeeld van maatwerk en zullen in de toekomst tot het standaardpakket in het onderwijsaanbod van hogescholen behoren. Ook worden de verschillen tussen universiteiten en hogescholen kleiner en de overgangen vloeiender. Alleen zo kunnen we de toekomstige generatie hoger opgeleiden goed voorbereiden op de opdracht om de Nederlandse samenleving hoogwaardig, innovatief en creatief te maken én te houden.

Toekomst
In 2025 geven universiteiten en hogescholen samen invulling aan het brede palet aan bachelor-, deeltijd-, praktijk-, professionele en wetenschappelijke masteropleidingen. Alle betrokkenen kiezen voor een eigen focus, met individuele karakters, onderlinge betrokkenheid en specifieke voorkeuren en ontwikkeling. De overheid stelt zich terughoudend op.  In de toekomst moet een theoretisch getalenteerde hbo’er probleemloos kunnen doorstromen naar een wo-research master, en kan een wo-bachelor die de praktijk wil beproeven, kiezen voor een professionele master aan een hogeschool als vervolgstap. Niet de grenzen van het ooit gekozen stelsel zullen in de toekomst maatgevend moeten zijn, maar de mogelijkheden en kansen van studenten. Dat vraagt om flexibiliteit en experimenteerruimte, gelijkwaardige bekostiging van alle bachelor- en masteropleidingen en gelijkwaardige behandeling van verschillende soorten onderzoek.


Gerelateerd nieuws

Hogescholen steunen brandbrief studenten over bezuinigingen hoger onderwijs

Actualiteit

Namens heel studerend Nederland luiden de studentenbonden ISO en LSVb vandaag de noodklok over de bezuinigingen op het hoger onderwijs die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. In hun brandbrief aan de formerende politieke partijen, benadrukken ze dat het basisbeursgeld in het hoger onderwijs moet blijven én dat extra investeringen nodig zijn. De Vereniging Hogescholen steunt de actie van de studenten. Afgelopen vrijdag hebben de hogescholen ook een brief gestuurd aan de politieke partijen waarin ze het nieuwe kabinet o.a. vragen daadwerkelijk substantieel te investeren in de kwaliteit van docenten en kleinschalig onderwijs voor studenten.

Lees meer

Wat staat ‘t hoger onderwijs te wachten na 15 maart?

Actualiteit

Het CDA en de CU willen de basisbeurs als gift terug voor studenten. De PvdA verdedigde juist het leenstelsel tijdens het Hoger Onderwijs Verkiezingsdebat “De student kiest”, omdat daardoor extra geld wordt geïnvesteerd in de onderwijskwaliteit. SP, CDA en GL vinden door Den Haag opgelegde prestatieafspraken en -bekostiging niet bij een moderne taakopvatting van het onderwijs passen. Bij het debat van de Stichting van het Onderwijs beaamde GL dat de rendementsafspraken ten koste gaan van de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs, maar wil niet van alle regels af. Daarnaast bleek bij de recente CPB berekeningen dat de VVD en de CU 100 miljoen willen bezuinigen op het kunstonderwijs door de instroom te halveren. Lees hieronder over de hoger onderwijs plannen van de verschillende politieke partijen die naar voren kwamen bij de verkiezingsdebatten en de CPB berekeningen.

Lees meer

Geef hogescholen rust en vertrouwen en blijf investeren in het hbo

Actualiteit

“Hogescholen willen nog betere kwaliteit kunnen leveren in onderwijs en onderzoek, met meer docenten en lectoren, meer begeleiding van studenten, meer aandacht voor internationalisering en voor moderne technologie. Zij hebben daar extra in geïnvesteerd en moeten daar de komende jaren mee kunnen doorgaan. Het geld dat de overheid eerder aan de inmiddels afgeschafte basisbeurzen uitgaf, moet daarvoor worden gereserveerd en niet aan andere dingen worden besteed, onze studenten verdienen dat!” aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, tijdens de opening van het studiejaar bij Hogeschool Zeeland.

Lees meer