Thema naar overzicht

Praktijkgericht onderzoek

Wat is praktijkgericht onderzoek?
Het hoger beroepsonderwijs heeft sinds 2002 met de introductie van lectoraten een eigen, unieke vorm van onderzoek ontwikkeld: praktijkgericht onderzoek. Praktijkgericht onderzoek heeft als doel om relevante kennis of kennisproducten op te leveren voor de beroepspraktijk, zoals prototypes, proefopstellingen, toolkits en applicaties. Praktijkgericht onderzoek start met een vraag vanuit de praktijk. Het gaat om problemen waar professionals in hun dagelijkse praktijk tegenaan lopen en kansen die zich voordoen. Het is onderzoek dat direct oplossingen biedt voor grote maatschappelijke opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van energie en klimaat, technologische verandering en digitalisering, zorg en onderwijs, en kansengelijkheid. Zie actuele actuele voorbeelden van praktijkgericht onderzoek.

Wat is kenmerkend voor praktijkgericht onderzoek?
De co-creatie tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk is kenmerkend voor praktijkgericht onderzoek; onderzoek voor én met praktijkprofessionals. Deze samenwerking betreft zowel de vraagstelling, de uitvoering als de directe toepassing (doorwerking) van resultaten in de beroepspraktijk en het hoger beroepsonderwijs: het onderzoek helpt ondernemers te innoveren én zorgt ervoor dat nieuwe inzichten direct in het hbo-onderwijs terechtkomen zodat het onderwijs goed blijft aansluiten op de arbeidsmarkt. Praktijkgericht onderzoek vindt vrijwel altijd plaats in regionale netwerken, en is multidisciplinair en kort-cyclisch van aard binnen langer lopende onderzoekslijnen zodat het blijft aansluiten bij de behoeften van de praktijk. Praktijkgericht onderzoek is daarmee een belangrijke schakel tussen fundamenteel onderzoek en onze samenleving. 

Resultaten met impact
Het praktijkgericht onderzoek heeft zich in de afgelopen twintig jaar sterk ontwikkeld, en heeft met haar lectoraten en regionale netwerken zoals Centres of Expertise en fieldlabs inmiddels grote impact. Hogescholen vervullen daarmee een spilfunctie in regionale kennis- en innovatie ecosystemen en fungeren als kennisversnellers van Nederland. Het onderzoek is bovendien een motor voor het actualiseren van opleidingen en het continu verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het praktijkgericht onderzoek van hogescholen is daarmee uitgegroeid tot een waardevol onderdeel van het Nederlandse kennis- en innovatie-ecosysteem. Zie factsheet praktijkgericht onderzoek hogescholen.

Agenda voor de toekomst 
Weliswaar heeft het praktijkgericht onderzoek een plek gekregen in het onderzoekslandschap van Nederland, het potentieel van hbo-onderzoek wordt nog niet volledig erkend en benut. In de Strategische onderzoeksagenda hbo 2022-2025: praktijkgericht onderzoek als kennisversneller wordt aangegeven hoe het praktijkgerichte onderzoek wordt versterkt, wat het hbo daarvoor nodig heeft en wat het zelf gaat doen. De agenda richt zich op het verder uitbouwen en verduurzamen van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen, met een focus op vier ambities: (1) verbinding en samenwerking; (2) zichtbaarheid en toegevoegde waarde; (3) kwaliteitscultuur en (4) onderzoekscultuur en -structuur. Echter, meer en meer structurele financiering is nodig om deze maatschappelijk-gedreven ambities waar te maken. We trekken samen op met onze partners in de kenniscoalitie om de politiek op te roepen om meer te investeren in onderzoek en innovatie. Lees het manifest en position paper ‘Gelijke kansen voor de hogeschoolstudent’ voor een verdere toelichting van de propositie van het hbo, en het VH Verkiezingsmanifest voor de inzet richting de verkiezingen van november 2023. 


Subthema's: Hogescholen en regionale kennisontwikkeling - Praktijkgericht onderzoek en mkb - Nationaal Groeifonds - Topsectoren en missiegedreven innovatiebeleid - Lectoren en onderzoekscultuur - Deltapremie - Professional doctorateKwaliteitszorg praktijkgericht onderzoek - Open Science in het hbo

Contactpersoon

Martine Rutten Team Onderzoek

Gerelateerd nieuws

VH vraagt ruim baan voor masteronderwijs aan hogescholen

Article

De Vereniging Hogescholen reageert op de onderwijsbegroting en Prinsjesdagplannen van het demissionaire kabinet. “Goed dat de koning sprak over kansengelijkheid. Hogescholen zijn bij uitstek de springplank voor eerstegeneratiestudenten. Het is essentieel dat masteronderwijs aan hogescholen verder tot bloei kan komen. Zo kunnen wij nog meer kunnen betekenen voor de arbeidsmarkt en voor onze studenten”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Hogescholen leiden bijna 480.000 studenten op. Er is een enorme vraag naar mensen met een hbo-opleiding: in 2022 vond maar liefst 87% van de afgestudeerden onmiddellijk na hun studie werk dat aansluit bij hun opleiding, zonder een periode van zoeken na het diploma. Bij de associate degree, een hbo-opleidingen van 2 jaar, is dat zelfs 90%.

Lees meer

VH gaat graag in gesprek over toekomstverkenning mbo-hbo-wo

Article

De Vereniging Hogescholen heeft met belangstelling kennisgenomen van de brief van demissionair minister Dijkgraaf over de Toekomstverkenning “Vandaag is 2040". In deze Kamerbrief worden vijf urgente thema's benoemd voor het volgende Kabinet. Het zijn voor de hogescholen herkenbare en relevante thema's die aansluiten op de eigen ambitie. Maurice Limmen, voorzitter van de VH, gaat daarover graag in gesprek: “Een goed opgeleide beroepsbevolking en het optimaal benutten van alle talenten in ons land is maatschappelijk van cruciaal belang, hogescholen kunnen én willen hieraan nog meer bijdragen."

Lees meer

Verkiezingsinzet Kenniscoalitie: duurzaam investeren in kennis en talent cruciaal voor toekomstbestendig Nederland

Article

In de vandaag gepubliceerde verkiezingsinzet roept de Kenniscoalitie het volgende kabinet op om te blijven investeren in kennis en innovatie. Kennis en voldoende talent zijn immers cruciaal voor het oplossen van complexe maatschappelijke uitdagingen, onze toekomstige brede welvaart en strategische autonomie. Als deelnemer aan de Kenniscoalitie ondersteunt de Vereniging Hogescholen deze gezamenlijke oproep. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Deze verkiezingsinzet sluit goed aan bij het onlangs gepubliceerde verkiezingsmanifest van de Vereniging Hogescholen. Praktijkgericht onderzoek is nu al van grote waarde. Hogescholen zijn een motor voor vernieuwing van de beroepspraktijk in het bedrijfsleven en in maatschappelijke organisaties. Voor nog meer impact zijn blijvende investeringen onontbeerlijk.”

Lees meer

Meer informatie