Publicaties / Thema's

Commissie Evaluatie Kwaliteit Onderzoek (CEKO)

Rol van de CEKO
De Commissie Evaluatie Kwaliteit Onderzoek (CEKO) houdt toezicht op de uitvoering van het Brancheprotocol Onderzoek (BKO) voor de periode 2023 – 2028. Deze commissie is een belangrijke spil in het ontwikkelingsproces van de onderzoekskwaliteit dat de hogescholen, de komende zes jaar doormaken. Zij zien namelijk landelijke ontwikkelingen van de onderzoekseenheden en kunnen zo visitaties in perspectief plaatsen.

De CEKO is ingesteld door de Vereniging Hogescholen (VH) voor een periode van zes jaar. De CEKO komt vijf keer per jaar bijeen en heeft de volgende taken:

  1. De commissie toetst jaarlijks alle binnengekomen visitatierapporten aan de hand van een toetsingskader. Zij ziet erop toe dat de leden van de visitatiecommissies onafhankelijk en deskundig zijn, de visitatierapporten gemotiveerde kwaliteitsoordelen op de vier visitatiestandaarden bevatten en dat er gevolg gegeven wordt aan de aanbevelingen. De commissie is bevoegd om het college van bestuur van een hogeschool nadere informatie en toelichting te vragen die zij voor haar taakuitoefening van belang acht. Eventueel kan de commissie besluiten tot een aanvullend bezoek bij een herhaald onvoldoende resultaat op één of meerdere beoordelingsnormen van de kwaliteitszorg van praktijkgericht onderzoek. Eveneens wordt er actief terugkoppeling gegeven aan de hogescholen om zo de kwaliteitszorg te verbeteren waar nodig.
  2. De commissie rapporteert eens per jaar haar bevindingen aan het bestuur van de Vereniging Hogescholen in de vorm van een monitor kwaliteitszorg. Daarnaast publiceert de VH deze bevindingen en eventuele aanbevelingen. 

Alle visitatierapporten die de CEKO bespreekt zijn terug te vinden in de CEKO-bank.

Samenstelling CEKO
De CEKO is als volgt samengesteld: de voorzitter en vicevoorzitter zijn van buiten het hbo en daarnaast zijn er twee hbo-interne leden. Hiervoor is gekozen om aan de ene kant de onafhankelijkheid van de commissie te waarborgen. Aan de andere kant staat de CEKO op deze manier dicht bij het praktijkgericht onderzoek binnen de hogescholen. Het vijfde lid is afkomstig uit het bedrijfsleven. Hierdoor wordt de verbinding met de praktijk gewaarborgd. De secretaris is werkzaam bij de Vereniging Hogescholen.

De samenstelling van de CEKO 2023-2028 is als volgt:

  1. Huibert Pols (voorzitter): vicevoorzitter van ZonMw en hoogleraar Inwendige geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Voorheen lid van de raad van bestuur, decaan en rector van de EUR. Hij heeft relevante kennis van onderzoekskwaliteit en affiniteit met het hbo.
  2. Henriette Maassen van den Brink (vicevoorzitter): heeft expertise in wetenschappelijk bewijs voor onderwijsbeleid als onderwijspraktijk. Voorheen hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Maastricht. In 2008 richtte ze het Top Institute for evidence-based Education Research (TIER) op. Tussen 2014 en 2018 was ze voorzitter van de Onderwijsraad. Zij heeft aantoonbaar affiniteit met het hbo door haar rol in de adviesraad van Regieorgaan SIA.
  3. Daan Andriessen: lector onderzoekend vermogen bij de Hogeschool Utrecht en is nauw betrokken bij het hbo, onder meer bij de programmacommissie van de Professional Doctorate.  
  4. Natascha van Hattum: kwaliteitsmedewerker bij de Research & Graduate School van Saxion. Voormalig onderzoeker bij Center of Expertise TechYourFuture en Universiteiten in de VS en Portugal. 
  5. Tony Vos: Senior Vice President Quality & Excellence bij ASML. Voormalig Vice President Quality & Customer Satisfaction bij Philips en Hoofd Quality Global Operations bij NXP Semiconductors.

Gerelateerde artikelen