Publicaties / Thema's

Verenigingskader Centres of Expertise

Sinds het verschijnen van het advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel (Commissie Veerman) in 2010, hebben hogescholen veel werk gemaakt van hun ‘differentiatie’. Hogescholen hebben de afgelopen jaren een eigen profiel gekozen waarbij duidelijke keuzes zijn gemaakt op het gebied van onder andere onderwijsaanbod, onderzoek en zwaartepuntvorming. Deze profilering heeft door het land heen op vele verschillende manieren vorm gekregen: van fieldlabs tot innovatiewerkplaatsen en van incubators tot living labs.

Centres of Expertise zijn een van de uitingsvormen waarmee de hogescholen invulling geven aan deze zwaartepuntvorming en zijn inmiddels een erkende en succesvolle vorm van publiek‐private / publiek‐publieke samenwerking. Sinds de start van de eerste Centres of Expertise in 2011 zijn er nu meer dan vijftig Centres actief en bestaan er verschillenden initiatieven tot het oprichten van nieuwe Centres vanuit de hogescholen.

In het Sectorakkoord hbo 2018 is daarom o.a. de afspraak gemaakt dat een externe commissie adviseert over het starten van nieuwe Centres en de doorontwikkeling van bestaande Centres. Deze commissie (Commissie Reiner) heeft op 16 oktober 2019 haar advies gepresenteerd en tijdens de Algemene Vergadering van de VH van 14 februari 2020 is besloten het advies te implementeren. Dit krijgt zijn weerslag in dit geactualiseerde verenigingskader doordat de aanbevolen “set van vereisten” en “spelregels voor optimaal samenspel” hierin worden geïntegreerd. Dit verenigingskader Centres of Expertise is hiermee een aanscherping van het eerder vastgestelde verenigingskader van 5 oktober 2018.

Dit hernieuwde verenigingskader wordt na twee jaar binnen de Bestuurscommissie Onderzoek (BCOZ) geëvalueerd om te bezien of de hierin beschreven aanscherping voldoende richting en duidelijkheid biedt voor de verdere ontwikkeling van de Centres of Expertise.


Gerelateerde artikelen