Publicaties / Thema's

Brancheprotocol Onderzoek 2023-2028

Anno 2022 is de maatschappelijke noodzaak van innovatie en transitie en de bijdrage van praktijkgericht onderzoek van hogescholen daaraan breed onderkend. Het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) fungeert in een context van het missiegedreven innovatiebeleid en kaders rondom impact van NWO en Regieorgaan SIA. Begin 2022 zijn nagenoeg alle onderzoekseenheden van de hogescholen gevisiteerd door externe visitatiepanels volgens het BKO 2016-2022. 

Ontwikkelingsgericht karakter
Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren blijven in het BKO 2023-2028 de visitaties en het monitoren van het praktijkgerichte onderzoek aan de hogescholen het uitgangspunt. In dit nieuwe BKO is standaard 5 niet meer als zelfstandige standaard geformuleerd, maar geïncorporeerd in de andere standaarden. Door deze wijze van inbedden wordt, nog meer dan in de eerste twee brancheprotocollen (2009-2015 en 2016 – 2022), het ontwikkelingsgerichte karakter van het BKO benadrukt. 

CEKO minder op afstand
In dit BKO blijft ook de rol van de CEKO bestaan om de goede uitvoering van het BKO te monitoren. Vanwege de ontwikkelingsgerichte insteek is ervoor gekozen de CEKO minder op afstand te laten opereren, door een grotere adviesrol te geven en om deskundigheid uit de hogescholen aan de commissie toe te voegen. De onafhankelijkheid van de CEKO wordt mede geborgd door een voorzitter en secretaris die niet werkzaam zijn bij een hogeschool.

Inhoud BKO
Het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) 2023-2028 beschrijft (a) de doelstellingen en opzet van de visitaties van de onderzoekseenheden van de hogescholen, (b) de Commissie Evaluatie Kwaliteitszorg Onderzoek die toezicht houdt op de uitvoering van het protocol en (c) de landelijke monitor die de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen van het praktijkgerichte onderzoek aan de hogescholen weergeeft.

Doelgroepen BKO
Het BKO richt zich op allen die met het protocol werken: lectoren, (docent)onderzoekers, beleidsmedewerkers onderzoek, beleidsmedewerkers kwaliteitszorg, leden van Colleges van Bestuur, leden van visitatiepanels en leden van de Commissie Evaluatie Kwaliteitszorg Onderzoek. Zij vinden in dit document informatie over de doelen, de inrichting en de uitvoering van de kwaliteitszorg van praktijkgericht onderzoek.

Kwaliteitszorgstelsel
Het BKO legt, in aanvulling op de kwaliteitszorgstelsels van de individuele hogescholen, de basis voor een landelijk kwaliteitszorgstelsel voor het praktijkgerichte onderzoek aan hogescholen. Het is gericht op het permanent borgen en ontwikkelen van de kwaliteit en doorwerking van praktijkgericht onderzoek en de organisatie ervan. 
Het BKO heeft betrekking op de te onderscheiden onderzoekseenheden van de hogescholen. De hogeschool stelt zelf vast wat haar onderzoekseenheden zijn. De hogeschool maakt een zesjaarlijkse planning van de onderzoeksvisitaties van haar onderzoekseenheden.


Gerelateerde artikelen