Publicaties / Thema's

Brancherapport Praktijkgericht onderzoek 2020

Hogescholen hebben een gezamenlijk kader opgesteld voor de kwaliteitsbeoordeling van het praktijkgericht onderzoek dat zij verrichten. Voor de periode 2016-2022 is dit vastgelegd in het Brancheprotocol Praktijkgericht Onderzoek 2016-2022, beter bekend als het BKO. Een jaarlijkse rapportage door de Commissie Evaluatie Kwaliteitszorg Onderzoek (CEKO) is onderdeel van het BKO. In dit Brancherapport Praktijkgericht onderzoek evalueert CEKO de werking van het BKO en doet aanbevelingen ter verbetering. De vierde brancherapportage is in juni 2021 aangeboden aan het bestuur van de Vereniging Hogescholen.

De rapportage bevat informatie over (ontwikkelingen in) de focus, de omvang en de kwaliteit van het praktijkgerichtonderzoek dat wordt verricht door hogescholen. Op basis van de landelijke monitor en de toetsing van de kwaliteit van de visitaties, komt de CEKO tot de beoordeling van de stand van het praktijkgericht onderzoek in Nederland.

Informeren en stimuleren
Het Brancherapport heeft tot doel belanghebbenden en belangstellenden te informeren over ontwikkelingen in het praktijkgericht onderzoek bij hogescholen. Daarbij gaat het zowel om kwalitatieve ontwikkelingen – waaronder nieuwe beleidsafspraken en samenwerkingsverbanden – als om kwantitatieve ontwikkelingen – zoals veranderingen in geldstromen en aantallen onderzoekers.

Aandacht voor verschillende aspecten
De rapportage geeft aandacht aan verschillende aspecten van het praktijkgericht onderzoek. Achtereenvolgens komen aan de orde:

  • Focus en organisatie
  • Financiering en personele inzet
  • Beleidsmatige ontwikkelingen
  • Kwaliteit onderzoek: bevindingen externe visitatiecommissies
  • Kwaliteitszorg nu: bevindingen en aanbevelingen CEKO
  • Kwaliteitszorg in de toekomst: aanbevelingen voor een nieuw kader

Daarnaast zijn verspreid over de hoofdstukken losse kaders ingevoegd waarin bepaalde onderwerpen of ontwikkelingen worden uitgelicht. In deze 2020-editie van het brancherapport wordt extra aandacht besteed aan corona-gerelateerd onderzoek.

Aanbevelingen
De kern van de aanbevelingen is gelijk aan die van 2018 en 2019:

  • Verbeter de leesbaarheid van de rapporten in het algemeen door toevoeging van contextuele informatie. Besteed daarbij nadrukkelijk aandacht aan de historie van de onderzoekseenheid inclusief eerdere visitaties en daaruit voortgekomen aanbevelingen en opvolging ervan. Verbeter de begrijpelijkheid van de beoordelingen door meer concrete onderbouwing ervan;
  • Zorg voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring met betrekking tot het visitatieproces, al dan niet middels centraal georganiseerde cursussen of trainingen;
  • Versterk de actieve betrokkenheid van het College van Bestuur bij het visitatieproces.

Ten opzichte van vorig jaar doet de CEKO wel enkele nieuwe specifieke aanbevelingen, waaronder de aanbeveling om op het niveau van de Vereniging Hogescholen afspraken te maken over wat er verwacht wordt van het bestuur. Daarbij kan worden gedacht aan het initiëren van jaarplannen per domein, het opzetten van onderlinge benchmark activiteiten en meer.


Gerelateerde artikelen