Publicaties / Thema's

Brancherapport Kwaliteit Praktijkgericht Onderzoek 2018

In juni 2019 is de tweede jaarlijkse brancherapportage praktijkgericht onderzoek aangeboden aan het bestuur van de Vereniging Hogescholen. In de brancherapportage evalueert de Commissie Evaluatie Kwaliteitszorg Onderzoek (CEKO) de werking van het BKO (brancheprotocol kwaliteitszorg onderzoek) en doet aanbevelingen ter verbetering. Op basis van de landelijke monitor en de toetsing van de kwaliteit van de visitaties, komt de CEKO tot een tweede beoordeling van de stand van het praktijkgericht onderzoek in Nederland. 

In vergelijking met 2017 kan de CEKO vaststellen dat er sprake is van een verbetering van de algemene kwaliteitsbeoordeling van het praktijkgericht onderzoek, maar dat er nog grote verschillen tussen hogescholen bestaan. Op basis van de in 2018 getoetste visitatierapporten en reacties doet CEKO een aantal aanbevelingen ten aanzien van de kwaliteitszorg, met als kernpunten:  

  • Verbeter de leesbaarheid van rapporten in het algemeen door toevoeging van contextuele informatie,  inclusief historie, en verbeter de begrijpelijkheid van de beoordelingen door meer concrete onderbouwing  ervan;  
  • Zorg voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring met betrekking tot het visitatieproces, al dan niet  middels centraal georganiseerde cursussen of trainingen; 
  • Versterk de actieve betrokkenheid van het College van Bestuur bij het visitatieproces. 

Naast de beoordeling van de onderzoeksvisitaties bevat deze brancherapportage tevens de kwantitatieve gegevens omtrent de stand van zaken en ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek, de zogenaamde Landelijke monitor. De monitor brengt de nog steeds doorgaande groei van de investeringen in het praktijkgericht onderzoek in beeld.


Gerelateerde artikelen