Publicaties / Thema's

Brancherapport Kwaliteit Praktijkgericht Onderzoek 2019

Hogescholen hebben een gezamenlijk kader opgesteld voor de kwaliteitsbeoordeling van het praktijkgericht onderzoek dat zij verrichten. Voor de periode 2016-2022 is dit vastgelegd in het Brancheprotocol Praktijkgericht Onderzoek 2016-2022, beter bekend als het BKO. Een jaarlijkse rapportage door de de Commissie Evaluatie Kwaliteitszorg Onderzoek (CEKO)  is onderdeel van het BKO. 

Dit is het derde brancherapport. Deze jaarlijkse rapportage bevat informatie over (ontwikkelingen in) de focus, de omvang en de kwaliteit van het praktijkgerichtonderzoek dat wordt verricht door hogescholen.

Informeren en stimuleren
Het Brancherapport heeft tot doel belanghebbenden en belangstellenden te informeren over ontwikkelingen in het praktijkgericht onderzoek bij hogescholen.
Naast informeren, beoogt de rapportage het gesprek over verdere professionalisering en versterking van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen te stimuleren. Een gesprek dat plaatsvindt binnen en tussen hogescholen, de Vereniging Hogescholen, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en andere belanghebbenden.

Aandacht voor verschillende aspecten
De rapportage geeft aandacht aan verschillende aspecten van het praktijkgericht onderzoek. Achtereenvolgens komen aan de orde:

  • Focus en organisatie
  • Financiering en personele inzet
  • Beleidsmatige ontwikkelingen
  • Kwaliteit onderzoek: bevindingen externe visitatiecommissies
  • Kwaliteitsborging: bevindingen en aanbevelingen CEKO

Daarnaast zijn verspreid over de hoofdstukken losse kaders ingevoegd waarin betrokkenen en CEKO-leden aan het woord komen en zo een persoonlijke inkijk geven in het praktijkgericht onderzoek en de kwaliteitszorg daaromheen.

Aanbevelingen van de CEKO
Hoewel de CEKO dus zeker verbeteringen constateert, is meer aandacht voor bepaalde aspecten nog altijd gewenst en handhaaft de Commissie een deel van de aanbevelingen die zij in 2018 heeft gedaan. Daarbij draait het nog altijd om dezelfde kernpunten als genoemd in 2018:

  • Verbeter de leesbaarheid van de rapporten in het algemeen door toevoeging van contextuele informatie, inclusief historie, en verbeter de begrijpelijkheid van de beoordelingen door meer concrete onderbouwing ervan;
  • Zorg voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring met betrekking tot het visitatieproces, al dan niet middels centraal georganiseerde cursussen of trainingen;
  • Versterk de actieve betrokkenheid van het College van bestuur bij het visitatieproces.

De CEKO doet aanbevelingen aan de visitatiecommissies, de Vereniging Hogescholen, de (CvB’s van) individuele hogescholen, en de onderzoekseenheden (zie blz. 8).


Gerelateerde artikelen