Actualiteit

Inzet van Vereniging Hogescholen voor toekomst van het hbo:

Gelijke kansen voor hogeschoolstudenten

Hogescholen zien het als hun publieke opdracht om de professionele kant van het hoger onderwijs in de toekomst volwaardig invulling te geven op álle niveaus van 5 tot en met 8. Dat willen ze doen voor zowel initieel als postinitieel onderwijs, met praktijkgericht onderzoek en in nauwe relatie met de regio waarin ze opereren. Uiteindelijk moet dat uitmonden in gelijke ontplooiingskansen voor álle studenten. Dat is de inzet van de Vereniging Hogescholen voor de komende tien jaar.

Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “In het vroege voorjaar van 2022 hebben we de positionering van het hbo binnen het stelsel van hoger onderwijs geagendeerd. Sindsdien is er binnen onze vereniging intensief nagedacht en gediscussieerd over de toekomst van het hbo. De uitkomst is dat hogescholen hun vleugels verder willen kunnen uitslaan. Niet omdat we dat zelf zo nodig willen, maar omdat de signalen uit de samenleving en de arbeidsmarkt daartoe aanleiding geven”.

Het intensieve verkenningsproces naar de (her)positionering van het hbo binnen het stelsel van hoger onderwijs heeft geleid tot drie belangrijke documenten, die samen een gelaagd beeld geven van de in de noodzakelijke toekomstige positie van het hoger beroepsonderwijs: het manifest, het position paper en het adviesrapport ‘Focus op Professie’ van de onafhankelijke commissie ‘positionering hoger beroepsonderwijs’ onder voorzitterschap van Ron Bormans (gepubliceerd in december 2022).

Manifest
Het manifest geeft de kern weer van het hoger beroepsonderwijs in de toekomst in zes kort benoemde thema’s in de vorm van een pamflet. 1. Een volledig aanbod van professioneel onderwijs; 2. Meer professioneel masteronderwijs; 3. Investeringen in meer praktijkgericht onderzoek; 4. Een wettelijke taak voor bij- en omscholen; 5. Het ontwikkelen van kennis en talent voor de regio; 6. Gelijke kansen voor alle studenten.

Position Paper
In het positon paper is de uitwerking van de ambities van hogescholen te lezen: hoe gaan zij die ambities vormgeven? Ofwel: wat is hun belofte aan de samenleving en wat hebben ze nodig – van de overheid – om die beloften gestand te doen? Uiteraard geeft het position paper op de thema’s ook aan welke acties hogescholen zèlf ondernemen om hun rol in de toekomst vorm te geven.

Focus op Professie
De rapport ‘Focus op Professie’ is het resultaat van een studie door de onafhankelijke commissie ‘positionering hoger beroepsonderwijs’ en is het brede fundament onder het position paper en het manifest. Het rapport schetst de grote transities in de samenleving die erom vragen dat de positie van het hoger beroepsonderwijs wordt versterkt. Nu en in de toekomst zijn steeds meer hoger opgeleide professionals nodig die mede richting geven aan de grote maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaat, energietransitie, gezondheidszorg en digitalisering.

De drie documenten zijn hieronder te downloaden.

Gerelateerd

Vereniging Hogescholen pleit bij informateur voor goed en toegankelijk hoger beroepsonderwijs

Article

De Vereniging Hogescholen heeft een brief geschreven aan informateur Ronald Plasterk om aandacht te vragen voor het hoger beroepsonderwijs in Nederland. De VH benadrukt dat goed en toegankelijk onderwijs essentieel is voor een gezonde maatschappij en economie.

Lees meer

Verkiezingsuitslag 2023: wees zuinig op onze hogescholen

Article

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2023 zijn bekend. Voorzitter van de Vereniging Hogescholen Maurice Limmen roept de politiek nu op: wees zuinig op onze hogescholen. Investeer in onderzoek en onderwijs. Dat is essentieel voor de toekomst van onze bijna half miljoen studenten, onze toekomstige studenten én voor de arbeidsmarkt in alle regio's.

Lees meer

Geef nu meer ruimte aan pabo’s om zij-instromers maatwerk te bieden voor een snellere omscholing tot leraar

Article

Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen riep vandaag bij de opening van het nieuwe hogeschooljaar bij Hogeschool iPABO de politiek op om nu meer ruimte te geven aan pabo’s om zij-instromers maatwerk te bieden voor een snellere omscholing tot leraar. Limmen: “Ik heb de studenten vandaag gefeliciteerd met hun keuze voor het leraarschap. Veel mensen willen overstappen naar het onderwijs, maar zetten nog te vaak de stap niet, terwijl de scholen staan te springen om nieuwe medewerkers.” Ook voor de andere grote maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaat, energietransitie, gezondheidszorg en digitalisering zijn nu en in de toekomst veel meer hoger opgeleide professionals nodig.

Lees meer