Actualiteit

Inzet van Vereniging Hogescholen voor toekomst van het hbo:

Gelijke kansen voor hogeschoolstudenten

Hogescholen zien het als hun publieke opdracht om de professionele kant van het hoger onderwijs in de toekomst volwaardig invulling te geven op álle niveaus van 5 tot en met 8. Dat willen ze doen voor zowel initieel als postinitieel onderwijs, met praktijkgericht onderzoek en in nauwe relatie met de regio waarin ze opereren. Uiteindelijk moet dat uitmonden in gelijke ontplooiingskansen voor álle studenten. Dat is de inzet van de Vereniging Hogescholen voor de komende tien jaar.

Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “In het vroege voorjaar van 2022 hebben we de positionering van het hbo binnen het stelsel van hoger onderwijs geagendeerd. Sindsdien is er binnen onze vereniging intensief nagedacht en gediscussieerd over de toekomst van het hbo. De uitkomst is dat hogescholen hun vleugels verder willen kunnen uitslaan. Niet omdat we dat zelf zo nodig willen, maar omdat de signalen uit de samenleving en de arbeidsmarkt daartoe aanleiding geven”.

Het intensieve verkenningsproces naar de (her)positionering van het hbo binnen het stelsel van hoger onderwijs heeft geleid tot drie belangrijke documenten, die samen een gelaagd beeld geven van de in de noodzakelijke toekomstige positie van het hoger beroepsonderwijs: het manifest, het position paper en het adviesrapport ‘Focus op Professie’ van de onafhankelijke commissie ‘positionering hoger beroepsonderwijs’ onder voorzitterschap van Ron Bormans (gepubliceerd in december 2022).

Manifest
Het manifest geeft de kern weer van het hoger beroepsonderwijs in de toekomst in zes kort benoemde thema’s in de vorm van een pamflet. 1. Een volledig aanbod van professioneel onderwijs; 2. Meer professioneel masteronderwijs; 3. Investeringen in meer praktijkgericht onderzoek; 4. Een wettelijke taak voor bij- en omscholen; 5. Het ontwikkelen van kennis en talent voor de regio; 6. Gelijke kansen voor alle studenten.

Position Paper
In het positon paper is de uitwerking van de ambities van hogescholen te lezen: hoe gaan zij die ambities vormgeven? Ofwel: wat is hun belofte aan de samenleving en wat hebben ze nodig – van de overheid – om die beloften gestand te doen? Uiteraard geeft het position paper op de thema’s ook aan welke acties hogescholen zèlf ondernemen om hun rol in de toekomst vorm te geven.

Focus op Professie
De rapport ‘Focus op Professie’ is het resultaat van een studie door de onafhankelijke commissie ‘positionering hoger beroepsonderwijs’ en is het brede fundament onder het position paper en het manifest. Het rapport schetst de grote transities in de samenleving die erom vragen dat de positie van het hoger beroepsonderwijs wordt versterkt. Nu en in de toekomst zijn steeds meer hoger opgeleide professionals nodig die mede richting geven aan de grote maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaat, energietransitie, gezondheidszorg en digitalisering.

De drie documenten zijn hieronder te downloaden.

Gerelateerd

Vereniging Hogescholen bezorgd over voorgenomen bezuinigingen hoger onderwijs

Article

Hogescholen willen een sleutelrol vervullen in de regio met hun onderwijs, praktijkgericht onderzoek en innovatie. Ze voelen zich daarin erkend in het hoofdlijnenakkoord dat gerichte aandacht heeft voor het belang van hbo-opleidingen in de regio. Deze aandacht is positief. Maar de aangekondigde bezuinigingen op onderzoek, internationalisering en studenten die lang over hun studie doen geven reden tot zorg. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Het hoger beroepsonderwijs heeft een essentiële rol in àlle regio’s van Nederland, niet alleen voor jongeren en werkenden die zich willen blijven ontwikkelen maar ook voor bedrijven, zorginstellingen en scholen die behoefte hebben aan professionals. Hiervoor zijn extra middelen nodig.”

Lees meer

Maurice Limmen in Tweede Kamer over demografische ontwikkelingen

Article

Op 18 april hield de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van de bevolking. Op uitnodiging van de vaste Kamercommissie SZW sprak Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, deze middag over hoe het hbo en demografische ontwikkelingen op elkaar ingrijpen, en wat er gedaan kan worden om die elkaar te laten versterken. Ook, en juist, als het geboortecijfer terugloopt. Want hogescholen leveren goed opgeleide mensen af, die binnen (zeer) korte tijd werk op hbo-niveau of hoger vinden.

Lees meer

Toekomstverkenning vervolgonderwijs - boodschap van het hbo

Article

Op maandag 15 april 2024 vergadert de Tweede Kamer over de toekomst van het stelsel van vervolgonderwijs. Wat is van essentieel belang voor hogescholen en daarmee voor de maatschappij? Voorzitter van de Vereniging Hogescholen Maurice Limmen vat het samen voor de deelnemende Kamerleden.

Lees meer