Actualiteit

Oproep aan minister: geef flexstudenten duidelijkheid

Hogescholen, universiteiten en studentenorganisaties roepen minister Dijkgraaf van OCW op om tweeduizend deels kwetsbare studenten en hun instellingen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over hun studietoekomst. Het gaat om studenten die door persoonlijke omstandigheden niet voltijd kunnen studeren en gebruikmaken van het experiment ‘flexstuderen’, oftewel; het betalen per studiepunt. Studenten, hogescholen en universiteiten vragen de minister om het experiment door te zetten.

Plotseling
Afgelopen winter kondigde de minister plotseling aan dat die regeling geen vervolg krijgt. Daarmee overviel hij studenten en instellingen die ervan uitgingen dat flexstuderen ook in het volgende studiejaar mogelijk zou zijn. Tijdens maandenlange gesprekken met de kennisinstellingen deed het ministerie dit voorjaar meermalen hele en halve toezeggingen om met een oplossing te komen voor deze studenten, zodat zij (deels) gecompenseerd zouden worden. Toch blijft een concrete oplossing nog uit. Dat kan studenten extra in de problemen brengen.

Aangepast studeren
Het gaat om een regeling voor studenten die vanwege uiteenlopende persoonlijke omstandigheden gebaat zijn bij een lager studietempo en waarbij de kans op onnodige uitval groot is wanneer de regeling wordt opgeheven. De flexregeling maakt het hen mogelijk om in aangepast tempo te studeren en te betalen voor de studiepunten die ze van plan zijn te behalen. Zo heeft een lager studietempo financieel minder nadelige gevolgen en reduceert dit stress. De student ervaart studiesucces op maat. De minister besloot echter geen vervolg aan de regeling te geven met ingang van het nieuwe studiejaar 2023-2024 ondanks een positieve tussen- en eindevaluatie.

Het gaat om mensen die naast hun studie andere activiteiten hebben, zoals topsport, het starten van een onderneming, maar ook om mensen die bijvoorbeeld chronisch ziek zijn, of ouderschap en mantelzorg combineren met hun studie.

Gelijke kansen
Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “De tweeduizend studenten waarover het gaat, doen niet voor niets een beroep op deze regeling. Hogescholen werken hard aan gelijke kansen voor hun studenten; het is belangrijk dat de minister dat onderschrijft en nu dus zo snel mogelijk duidelijkheid geeft.”

Niets concreets
Gesprekken tussen het ministerie van OCW en de Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland en de studentenorganisaties LSVb en ISO leverden het gehele voorjaar niets concreets op. Een brief aan de minister op 14 april bracht nieuwe gesprekken op gang. Daarin deed het ministerie toezeggingen, maar heldere maatregelen bleven uit. Inmiddels is de zomervakantie in zicht en verkeren tweeduizend flexstudenten in onzekerheid over de voorzetting van hun studie na de zomer.