Actualiteit

Onderwijsinspectie: hbo-sector zorgvuldig met sociale veiligheid in kunst- en mode-opleidingen

De Vereniging Hogescholen heeft met veel belangstelling het rapport van de inspectie van het onderwijs gelezen over de sociale veiligheid van studenten aan kunst- en/of mode-opleidingen. Het schetst een herkenbaar beeld dat de hogescholen op een zorgvuldige manier actief met dit thema bezig zijn. Maurice Limmen, voorzitter van de VH: ”Dit rapport levert nuttige observaties op die ons kunnen helpen om onze aanpak op het terrein van sociale veiligheid structureel te borgen, zodat we ook op langere termijn zorgen voor een sociaal veilige omgeving voor studenten en medewerkers. Want iedereen moet zich thuis voelen op onze hogescholen.”

Sociale veiligheid hoog op de agenda
In Nederland zijn er 17 hogescholen die kunst- en/of modeopleidingen aanbieden. Uit het onderzoek, dat zich richtte op de sturing door hogeschoolbesturen, blijkt dat het thema sociale veiligheid van studenten de aandacht heeft van alle betreffende besturen. Zo voeren ze maatregelen uit op het gebied van sociale veiligheid van studenten, zoals de aanwezigheid van vertrouwenspersonen en het verbeteren van de zichtbaarheid en vindbaarheid van meldprocedures. Ook is er aandacht voor preventie, zoals de aanwezigheid van een gedragscode en  aanvullend (didactische) trainingen.  Verder zijn er diverse hogescholen die ook eigen onderzoeken hebben uitgevoerd om een beter beeld te krijgen van de ervaren sociale veiligheid. 

Instrumenten voor sturing
De onderwijsinspectie concludeert in haar onderzoek dat de sturing door hogeschoolbesturen nog verder verbeterd kan worden door een meer gestructureerde aanpak en goed monitoren. Hogeschoolbesturen zijn zich hiervan bewust en ontwikkelen verschillende instrumenten om meer grip op sociale veiligheid te krijgen, zoals in juli 2022 is afgesproken in het bestuursakkoord tussen de VH en het Ministerie van Onderwijs. De Inspectie geeft ook aan dat het gesprek over sociale veiligheid binnen de hogescholen gevoerd moet blijven worden. 

Code sociale veiligheid
De hogescholen onderschrijven de oproep van de inspectie dat over dit onderwerp het gesprek gevoerd moet blijven worden; met studenten, docenten en andere medewerkers. In 2021 presenteerde het kunstonderwijs aan toenmalig minister Van Engelshoven een gezamenlijk plan om het beleid rondom sociale veiligheid te versterken, de zichtbaarheid van reglementen, gedragscodes en meldpunten te versterken en een systeem van monitoring te ontwikkelen. Het onderwerp staat daarmee blijvend hoog op de agenda van de hogescholen en is een continu onderwerp van gesprek binnen opleidingen. In december 2022 hebben de kunsten- en modeopleidingen een gezamenlijke code sociale veiligheid vastgesteld, waarin staat welke maatregelen elke instelling neemt en aan welke eisen de uitvoering ervan moet voldoen.