Nieuws

Hbo-studenten positief over opleiding

Tweederde van de studenten die studeren aan een hogeschool is tevreden of zeer tevreden over zijn of haar opleiding. Dat blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) die vandaag door Studiekeuze123 zijn gepubliceerd. Studenten in het hbo zijn vooral tevreden over de sfeer en over de inhoud van de opleiding. Ook over de verworven vaardigheden, de docenten en de mate waarin het onderwijs uitdagend is, zijn studenten goed te spreken. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Het is mooi om te zien dat studenten, ondanks een zwaar coronajaar met veel online onderwijs, toch positief zijn over hun opleiding. Daar is door hogescholen heel hard aan gewerkt en daar mogen we best trots op zijn.”

Lees het artikel

Hogescholen breiden pilots pabo-specialisaties verder uit

Hogescholen onderzoeken in pilotprojecten hoe binnen de bestaande brede pabo-opleiding het lesgeven aan jonge en oudere kinderen als specialisatie kan worden ingebed. Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) worden de huidige pilotprojecten verlengd en uitgebreid, van zes naar acht pilots aan zeven hogescholen. Diepgaand specialiseren binnen de brede opleiding leraar basisonderwijs is effectiever dan het inrichten van een aparte lerarenopleiding voor jonge kinderen. Want: de leraren blijven breed inzetbaar. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Zo bieden we toekomstige leraren een nieuw carrièreperspectief: verdieping in hun vak, terwijl ze wel breed opgeleid de arbeidsmarkt op komen. Dat is belangrijk in de aanpak van het lerarentekort.”

Lees het artikel

Reactie VH onderzoek Amnesty International

Op woensdag 9 juni 2021 publiceerde I&O Research in opdracht van Amnesty International Nederland een onderzoek naar verkrachting onder studenten. In een reactie zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: "Het is natuurlijk verschrikkelijk als je dit overkomt. We willen zorgdragen voor het welzijn van onze studenten. Zo nodig verwijzen hogescholen hierbij naar de politie of professionele zorgverleners. Er is ons alles aan gelegen om ervoor te zorgen dat de klacht- en hulpmogelijkheden op het vlak van sociale veiligheid vindbaar en bereikbaar zijn. En dat studenten zich veilig voelen om dit soort moeilijke zaken te melden bij iemand die ze vertrouwen. Als er signalen zijn dat dit beter kan, gaan we daarmee aan de slag."

Lees het artikel

Kennis over jonge kind gebundeld in expertisecentrum

Vandaag was minister Van Engelshoven aanwezig bij het startsymposium van het Landelijk Expertisecentrum Jonge Kind (LEJK), gefinancierd uit de strategische lerarenagenda van de Vereniging Hogescholen (VH). In dat expertisecentrum wordt kennis gedeeld én gecreëerd rondom het leren, ontwikkelen en onderwijzen van jongere kinderen tussen de twee en acht jaar. Tijdens het symposium met meer dan 300 aanwezigen sprak directeur Anita Derks de hoop uit dat het expertisecentrum bijdraagt aan verbinding van wetenschap, opleidingen en praktijk. Derks: “Zo bundelen we kennis over het jonge kind waar het hele onderwijsveld gebruik van kan maken.” Minister van Engelshoven: “Enorm belangrijk dat alle kennis op het terrein van het Jonge Kind op één plek ontsloten en ontwikkeld wordt. Studenten, leraren en lerarenopleiders kunnen elkaar nu vinden via het Expertisecentrum.”

Lees het artikel

Hogescholen willen extra opleidingsplaatsen zorg

Er moeten op hogescholen 120 extra opleidingsplaatsen komen voor werk-leer-trajecten voor specialistisch verpleegkundigen. Deze extra opleidingsplaatsen zijn nodig om de grote werkdruk in de zorg op korte termijn te verminderen. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Er is grote behoefte aan meer zorgprofessionals. Hogescholen willen er alles aan doen om snel meer specialistisch verpleegkundigen op te leiden.”

Lees het artikel

VH stelt verkenningscommissie Hogere Sociale Studies in

De Vereniging Hogescholen heeft op 21 mei jl. de externe commissie ingesteld voor de verkenning van de hbo-sector Hogere Sociale Studies (HSS). De verkenning vindt plaats aan de hand van vier thema’s: de identiteit van de sociale professional, innovatie in het sociale domein, de verbreding naar interprofessionele samenwerking met andere sectoren en Leven lang ontwikkelen in HSS aansluitend op de toekomstige arbeidsmarkt.

Lees het artikel

Hogescholen aan de slag met middelen uit Nationaal Programma Onderwijs

Vandaag heeft de Vereniging Hogescholen twee bestuursakkoorden ondertekend waarin afspraken worden gemaakt over de besteding van de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De financiering die gekoppeld is aan de afspraken in de bestuursakkoorden over onderwijs en onderzoek bedraagt voor het hbo circa 300 miljoen. Daarnaast worden hogescholen structureel gecompenseerd voor de hoge instroom van studenten die door de coronamaatregelen voor een opleiding aan een hogeschool hebben gekozen. Maurice Limmen: “Het demissionaire kabinet heeft fors geïnvesteerd in het onderwijs. Dat stelt hogescholen in staat om de historisch hoge instroom op te vangen.”

Lees het artikel

Hbo kunstonderwijs presenteert sectoragenda 2021-2025

Een nog veerkrachtiger sector die voortdurend in verbinding staat met de ontwikkelingen in het werkveld en de samenleving, en die onderwijs en onderzoek innoveert. Dat is de ambitie die centraal staat in de Sectoragenda Hbo Kunstonderwijs 2021 - 2025, die minister Ingrid van Engelshoven van OCW vandaag in ontvangst neemt uit handen van Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen. Als uitwerking van de sectoragenda heeft het kunstonderwijs ook een statement opgesteld over sociale veiligheid, waarin ze uitspreken gezamenlijk grondig aan de slag te gaan met een nog veiliger leer- en werkklimaat in de kunstopleidingen. 

Lees het artikel

Vooraanmeldingen hbo langzaam richting pre-corona niveau

Uit de vooraanmeldingen voor hogescholen blijkt dat minder studenten dan vorig jaar zich hebben aangemeld voor een hbo-opleiding. Op dit moment hebben 157.950 studenten zich aangemeld. Dat is 6,8% minder dan vorig jaar na de aanmelddeadline. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ”De grote stijging in het aantal aanmeldingen vorig jaar kwam door corona. We gaan nu langzaam terug naar het niveau van voor corona.” Ondanks de generieke daling zijn de aanmeldingen voor studies in de gezondheidszorg stabiel, zelfs ten opzichte van de forse toename van vorig jaar. Limmen: “Het is goed om te zien dat studenten wederom voor een opleiding in de zorg kiezen, daar is de nieuwe aanwas hard nodig.”

Lees het artikel