Nieuws

Kennis over jonge kind gebundeld in expertisecentrum

Vandaag was minister Van Engelshoven aanwezig bij het startsymposium van het Landelijk Expertisecentrum Jonge Kind (LEJK), gefinancierd uit de strategische lerarenagenda van de Vereniging Hogescholen (VH). In dat expertisecentrum wordt kennis gedeeld én gecreëerd rondom het leren, ontwikkelen en onderwijzen van jongere kinderen tussen de twee en acht jaar. Tijdens het symposium met meer dan 300 aanwezigen sprak directeur Anita Derks de hoop uit dat het expertisecentrum bijdraagt aan verbinding van wetenschap, opleidingen en praktijk. Derks: “Zo bundelen we kennis over het jonge kind waar het hele onderwijsveld gebruik van kan maken.” Minister van Engelshoven: “Enorm belangrijk dat alle kennis op het terrein van het Jonge Kind op één plek ontsloten en ontwikkeld wordt. Studenten, leraren en lerarenopleiders kunnen elkaar nu vinden via het Expertisecentrum.”

Lees het artikel

Hogescholen willen extra opleidingsplaatsen zorg

Er moeten op hogescholen 120 extra opleidingsplaatsen komen voor werk-leer-trajecten voor specialistisch verpleegkundigen. Deze extra opleidingsplaatsen zijn nodig om de grote werkdruk in de zorg op korte termijn te verminderen. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Er is grote behoefte aan meer zorgprofessionals. Hogescholen willen er alles aan doen om snel meer specialistisch verpleegkundigen op te leiden.”

Lees het artikel

VH stelt verkenningscommissie Hogere Sociale Studies in

De Vereniging Hogescholen heeft op 21 mei jl. de externe commissie ingesteld voor de verkenning van de hbo-sector Hogere Sociale Studies (HSS). De verkenning vindt plaats aan de hand van vier thema’s: de identiteit van de sociale professional, innovatie in het sociale domein, de verbreding naar interprofessionele samenwerking met andere sectoren en Leven lang ontwikkelen in HSS aansluitend op de toekomstige arbeidsmarkt.

Lees het artikel

Hogescholen aan de slag met middelen uit Nationaal Programma Onderwijs

Vandaag heeft de Vereniging Hogescholen twee bestuursakkoorden ondertekend waarin afspraken worden gemaakt over de besteding van de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De financiering die gekoppeld is aan de afspraken in de bestuursakkoorden over onderwijs en onderzoek bedraagt voor het hbo circa 300 miljoen. Daarnaast worden hogescholen structureel gecompenseerd voor de hoge instroom van studenten die door de coronamaatregelen voor een opleiding aan een hogeschool hebben gekozen. Maurice Limmen: “Het demissionaire kabinet heeft fors geïnvesteerd in het onderwijs. Dat stelt hogescholen in staat om de historisch hoge instroom op te vangen.”

Lees het artikel

Hbo kunstonderwijs presenteert sectoragenda 2021-2025

Een nog veerkrachtiger sector die voortdurend in verbinding staat met de ontwikkelingen in het werkveld en de samenleving, en die onderwijs en onderzoek innoveert. Dat is de ambitie die centraal staat in de Sectoragenda Hbo Kunstonderwijs 2021 - 2025, die minister Ingrid van Engelshoven van OCW vandaag in ontvangst neemt uit handen van Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen. Als uitwerking van de sectoragenda heeft het kunstonderwijs ook een statement opgesteld over sociale veiligheid, waarin ze uitspreken gezamenlijk grondig aan de slag te gaan met een nog veiliger leer- en werkklimaat in de kunstopleidingen. 

Lees het artikel

Vooraanmeldingen hbo langzaam richting pre-corona niveau

Uit de vooraanmeldingen voor hogescholen blijkt dat minder studenten dan vorig jaar zich hebben aangemeld voor een hbo-opleiding. Op dit moment hebben 157.950 studenten zich aangemeld. Dat is 6,8% minder dan vorig jaar na de aanmelddeadline. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ”De grote stijging in het aantal aanmeldingen vorig jaar kwam door corona. We gaan nu langzaam terug naar het niveau van voor corona.” Ondanks de generieke daling zijn de aanmeldingen voor studies in de gezondheidszorg stabiel, zelfs ten opzichte van de forse toename van vorig jaar. Limmen: “Het is goed om te zien dat studenten wederom voor een opleiding in de zorg kiezen, daar is de nieuwe aanwas hard nodig.”

Lees het artikel

Hogescholen en corona

In dit artikel updaten we regelmatig informatie over de gevolgen van het coronavirus voor de studenten en medewerkers van hogescholen.

Lees het artikel

Opschalen fysiek onderwijs hbo belangrijke eerste stap

Het kabinet besloot vandaag dat studenten in het hoger beroepsonderwijs vanaf maandag 26 april weer ongeveer één keer per week fysiek onderwijs kunnen volgen. Voor hogescholen betekent het een eerste stap in de verdere openstelling voor onderwijs en ontmoetingen met medestudenten. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Dit is waar we al zo lang naar toeleven. Na ruim vier maanden grotendeels online onderwijs, staan studenten, docenten en medewerkers in het hbo te trappelen elkaar weer op de campus te ontmoeten.”

Lees het artikel

Inspectie: uitval en studiewissel hbo-studenten daalt

Benut de energie en de investeringen waarmee de gevolgen van corona worden hersteld. En herstel de onderliggende oorzaken van de teruglopende basisvaardigheden en kansenongelijkheid in het onderwijs. Die oproep doet de Inspectie van het Onderwijs in haar jaarlijkse rapport de Staat van het Onderwijs 2021. Voor het hoger beroepsonderwijs toont het rapport dat het aantal studenten fors is toegenomen, onder andere doordat het aantal gediplomeerden in het voortgezet onderwijs groter is en scholieren vaker direct, zonder tussenjaar, zijn doorgestroomd naar het hbo. De uitval onder studenten met een niet-westerse migratieachtergrond van de tweede generatie is sterker afgenomen dan de uitval onder andere groepen studenten. Beide groepen verschillen, anders dan in eerdere jaren, nog nauwelijks van elkaar. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “De verschillen in studieprestaties van studenten zijn kleiner dan ooit, dat toont de emancipatoire kracht van het hbo.”

Lees het artikel

Hogescholen staan klaar voor opschaling fysiek onderwijs

Het kabinet heeft vandaag besloten het besluit om per 26 april a.s. meer fysiek hoger onderwijs mogelijk te maken, een week uit te stellen. Voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Maurice Limmen: “We weten al langer dat coronabeleid tot op zekere hoogte gaat om dagkoersen, maar wij gaan ervan uit dat dit besluit volgende week definitief wordt. Wij staan klaar om studenten weer veilig fysiek onderwijs te geven. Dat is ook hard nodig want veel van onze studenten, docenten en medewerkers snakken daarnaar."

Lees het artikel