Actualiteit

Instroom eerstejaars hbo terug op pre-coronaniveau

Het aantal hbo-studenten is in het studiejaar 2021/2022 licht gestegen tot een recordaantal van 492.518, een stijging van 0,4 procent. De instroom van eerstejaars studenten daalde ten opzichte van het vorige studiejaar met 8,6 procent, waarmee de studenteninstroom weer uitkomt op het niveau van vóór de coronacrisis. Dit blijkt uit de jaarlijkse cijfers die de Vereniging Hogescholen vandaag publiceert. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Corona had een groot effect op de instroom van studenten in het hbo. Dat effect lijkt nu uitgewerkt. De instroom is nu weer in lijn met wat we gewend waren voordat de coronacrisis uitbrak.”

Minder havisten
Dat de instroom van hbo-studenten dit jaar lager is, komt geheel voor rekening van de bacheloropleidingen. Met name stroomden minder havisten in – een afname van 17,1 procent. Ook vanuit het vwo en het mbo daalde de instroom: respectievelijk met 7,2 en 6,5 procent. Maar als wordt gekeken naar de gemiddelde instroom over de jaren ’20 en ’21 in vergelijking met 2019, dan stijgt de instroom bij al deze groepen met enkele procenten. Ook hier dus de bevestiging dat de instroom terug is op het ‘normale’ niveau. 

Opvallend is dat de instroom bij de opleidingen tot verpleegkundige verrassend stabiel blijft: de terugval is minder dan op basis van dit algehele beeld verwacht mag worden. Verpleegkunde-opleidingen trokken slechts 1,3 procent minder nieuwe studenten. Bij de lerarenopleidingen voor het basisonderwijs (-22,4 procent) en commerciële economie (-17,7 procent) was reactie op de corona-hausse van vorig jaar wel sterk. 

Deeltijd en associate degree
Bij de deeltijd- en associate degree-opleidingen neemt het aantal studenten echter toe. De instroom bij deeltijdopleidingen steeg met 9,7 procent. Deeltijdopleidingen zijn populair bij mensen die hun professionele loopbaan een extra duw vooruit willen geven door middel van bij- en omscholing. Datzelfde geldt voor de relatief nieuwe associate degree-opleidingen: een tweejarige studie tussen mbo-4 en een hbo-bachelor in. In 2017 volgden nog bijna 9000 mensen een associate degree-opleiding, maar sindsdien is dat aantal meer dan verdubbeld tot 20.331 nu. 

Nieuw eenmalig effect
Hoewel de coronacrisis wellicht op zijn einde raakt, kan volgend jaar opnieuw een fluctuatie optreden in de instroomcijfers. De Vereniging Hogescholen is beducht voor een nieuw eenmalig effect als gevolg van de aangekondigde afbouw van het leenstelsel. “Het is van groot belang dat er snel duidelijkheid komt over de manier en het tijdstip waarop deze verandering wordt doorgevoerd”, zegt Maurice Limmen. “Het risico bestaat dat scholieren hun studie een jaar uitstellen in afwachting van een aantrekkelijker vorm van studiefinanciering. Dat wil ik ze trouwens met klem ontraden, want de samenleving zit te springen om goed opgeleide mensen. In alle sectoren zien we grote krapte op de arbeidsmarkt, zeker ook in de zorg, het onderwijs en de techniek.”

Gerelateerd

Vereniging Hogescholen pleit bij informateur voor goed en toegankelijk hoger beroepsonderwijs

Article

De Vereniging Hogescholen heeft een brief geschreven aan informateur Ronald Plasterk om aandacht te vragen voor het hoger beroepsonderwijs in Nederland. De VH benadrukt dat goed en toegankelijk onderwijs essentieel is voor een gezonde maatschappij en economie.

Lees meer

Instroom nieuwe hbo-studenten ongeveer gelijk aan vorig jaar

Article

De instroom van nieuwe studenten in het hoger beroepsonderwijs is in dit studiejaar ’23-’24 met een verschil van -0,3% ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met vorig studiejaar. Dit blijkt uit de voorlopige instroomcijfers van de Vereniging Hogescholen. De inschrijvingen voor masteropleidingen tonen een duidelijke stijging met 7%.

Lees meer

Nationale Studenten Enquête: stabiel beeld tevredenheid hbo-studenten

Article

Veruit de meeste hogeschoolstudenten zijn tevreden of zeer tevreden over hun opleiding. Dat blijk uit de Nationale Studenten Enquête (NSE), waarvan de resultaten vandaag door Studiekeuze123 zijn gepubliceerd.

Lees meer