Actualiteit

Instroom eerstejaars hbo terug op pre-coronaniveau

Het aantal hbo-studenten is in het studiejaar 2021/2022 licht gestegen tot een recordaantal van 492.518, een stijging van 0,4 procent. De instroom van eerstejaars studenten daalde ten opzichte van het vorige studiejaar met 8,6 procent, waarmee de studenteninstroom weer uitkomt op het niveau van vóór de coronacrisis. Dit blijkt uit de jaarlijkse cijfers die de Vereniging Hogescholen vandaag publiceert. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Corona had een groot effect op de instroom van studenten in het hbo. Dat effect lijkt nu uitgewerkt. De instroom is nu weer in lijn met wat we gewend waren voordat de coronacrisis uitbrak.”

Minder havisten
Dat de instroom van hbo-studenten dit jaar lager is, komt geheel voor rekening van de bacheloropleidingen. Met name stroomden minder havisten in – een afname van 17,1 procent. Ook vanuit het vwo en het mbo daalde de instroom: respectievelijk met 7,2 en 6,5 procent. Maar als wordt gekeken naar de gemiddelde instroom over de jaren ’20 en ’21 in vergelijking met 2019, dan stijgt de instroom bij al deze groepen met enkele procenten. Ook hier dus de bevestiging dat de instroom terug is op het ‘normale’ niveau. 

Opvallend is dat de instroom bij de opleidingen tot verpleegkundige verrassend stabiel blijft: de terugval is minder dan op basis van dit algehele beeld verwacht mag worden. Verpleegkunde-opleidingen trokken slechts 1,3 procent minder nieuwe studenten. Bij de lerarenopleidingen voor het basisonderwijs (-22,4 procent) en commerciële economie (-17,7 procent) was reactie op de corona-hausse van vorig jaar wel sterk. 

Deeltijd en associate degree
Bij de deeltijd- en associate degree-opleidingen neemt het aantal studenten echter toe. De instroom bij deeltijdopleidingen steeg met 9,7 procent. Deeltijdopleidingen zijn populair bij mensen die hun professionele loopbaan een extra duw vooruit willen geven door middel van bij- en omscholing. Datzelfde geldt voor de relatief nieuwe associate degree-opleidingen: een tweejarige studie tussen mbo-4 en een hbo-bachelor in. In 2017 volgden nog bijna 9000 mensen een associate degree-opleiding, maar sindsdien is dat aantal meer dan verdubbeld tot 20.331 nu. 

Nieuw eenmalig effect
Hoewel de coronacrisis wellicht op zijn einde raakt, kan volgend jaar opnieuw een fluctuatie optreden in de instroomcijfers. De Vereniging Hogescholen is beducht voor een nieuw eenmalig effect als gevolg van de aangekondigde afbouw van het leenstelsel. “Het is van groot belang dat er snel duidelijkheid komt over de manier en het tijdstip waarop deze verandering wordt doorgevoerd”, zegt Maurice Limmen. “Het risico bestaat dat scholieren hun studie een jaar uitstellen in afwachting van een aantrekkelijker vorm van studiefinanciering. Dat wil ik ze trouwens met klem ontraden, want de samenleving zit te springen om goed opgeleide mensen. In alle sectoren zien we grote krapte op de arbeidsmarkt, zeker ook in de zorg, het onderwijs en de techniek.”

Gerelateerd

Manifest tegen stagediscriminatie in hoger onderwijs ondertekend 

Article

Voor sommige studenten in het hoger onderwijs is stagediscriminatie de dagelijkse realiteit. Ze kunnen moeilijk een stageplaats bemachtigen of krijgen te maken met discriminatie tijdens een stage. Hogescholen, universiteiten, de ministeries van OCW en SWZ, studentenorganisaties en werkgevers hebben vandaag een manifest ondertekend om stagediscriminatie aan te pakken. Studenten moeten onder meer op zo’n manier worden begeleid dat iedereen een gelijke kans heeft op een stageplek.

Lees meer

VH en MBO Raad versterken samenwerking Ad-opleidingen

Article

AMERSFOORT - De Vereniging Hogescholen (VH) en de MBO Raad verstevigen hun samenwerking op het gebied van Associate degree opleidingen. In een convenant, dat door voorzitters Maurice Limmen (VH) en Adnan Tekin (MBO Raad) op het Ad-congres in Amersfoort werd ondertekend, onderstrepen zij dat ze handen ineenslaan om het succesvolle ad-onderwijs verder uit te rollen. “Vooral omdat er steeds meer vraag is naar werknemers met een opleiding”, zegt Limmen. “We zien dat er nog veel ruimte is voor groei”, voegt Tekin toe.

Lees meer

Staat van het Onderwijs: kwaliteit hoger onderwijs op peil gebleven   

Article

De Inspectie van het Onderwijs publiceerde vandaag haar jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’. Daaruit blijkt dat de kwaliteit van het hoger onderwijs in coronatijd op peil is gebleven. De pandemie heeft bovendien weinig impact gehad op de studievoortgang van studenten. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Het inspectierapport geeft aan dat hogescholen in crisistijd goed werk hebben geleverd, daar mogen we trots op zijn”. 

Lees meer