Actualiteit

Pabo toegankelijker door extra ruimte voor entreetoetsen

De Vereniging Hogescholen is tevreden over het feit dat mbo’ers en havisten meer tijd krijgen om te voldoen aan de vooropleidingseisen. Volgens voorzitter Maurice Limmen is de maatregel in lijn met het voornemen om meer pabo-studenten aan te trekken en te zorgen dat zij succesvol voor de klas verschijnen. “Op deze manier maken we de pabo toegankelijker, wat erg belangrijk is aangezien we door het lerarentekort staan te springen om leraren”.

Afgelopen vrijdag maakte het kabinet bekend dat zij drie jaar gaan ‘experimenten’ met een nieuwe manier van toetsen. Momenteel moeten havo-leerlingen en mbo-studenten die naar de pabo willen kennis hebben van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Maar die vakken zitten niet altijd in hun vooropleiding, en dat resulteerde in minder studenten uit die groepen die instromen in de opleiding. 
 
Maar vanaf komend leerjaar worden deze studenten, ook als zij nog niet aan de vooropleidingseisen voldoen, op de pabo toegelaten. Zij kunnen in het eerste jaar mogelijke achterstanden wegwerken waarbij zij worden geholpen door de instellingen. De toetsing van de kennis gebeurt dan in de loop van het eerste studiejaar in plaats van aan de poorten van de opleidingen. De norm als zodanig blijft daarmee ongewijzigd. 
 
Het is een maatregel die door de pabo’s wordt toegejuicht, verzekert Limmen. ‘Zeker omdat wij ons hier in het actieplan pabo al sterk voor hebben gemaakt. Het vergroot de toegankelijkheid van de opleiding zonder dat we in hoeven te leveren op de kwaliteit. Dat is uiteraard het belangrijkste. Daarnaast biedt het mogelijkheden om op meer valide wijze kennis te kunnen toetsen en aan eisen te kunnen voldoen’.

Naast het uitstellen van de toelatingstoetsen werkt het kabinet aan een uitwerking van de voorstellen uit het coalitieakkoord om het leraarschap aantrekkelijker te maken. Er wordt vooral onderzocht welke effecten de maatregelen hebben op onder andere de belasting van studenten en deelnemende hbo-instellingen.

Gerelateerd

Specialisatie maakt pabo-opleiding aantrekkelijker

Article

Er komt een landelijk specialisatiemodel voor pabo-studenten die zich in hun opleiding ook toeleggen in onderwijs aan jongere of juist de oudere kinderen van de basisschool. Dit model gaat pabo’s helpen om de specialisatie vorm te geven. Leraren die al voor de klas staan en zich willen bijscholen, gaan het model in de toekomst ook gebruiken. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Dit kan toekomstige leraren een ander carrièreperspectief geven: verdieping in hun vak, terwijl ze toch breed opgeleid op de arbeidsmarkt komen. Dat maakt het vak aantrekkelijker, wat kan helpen bij de aanpak van het lerarentekort.”

Lees meer

Ook de komende jaren zetten hogescholen en universiteiten zich in voor aanpak lerarentekort

Article

Hogescholen en universiteiten omarmen het vandaag door minister Wiersma en Dijkgraaf gepresenteerde Onderwijsakkoord en de opzet voor een werkagenda Samen voor het beste onderwijs. In de werkagenda zetten de ministers van onderwijs, werkgevers, leraren(organisaties) en lerarenopleidingen hun agenda voor de komende jaren uiteen. Deze werkagenda bouwt voort op wat de partijen al onderling met elkaar hebben bereikt op het gebied van onderwijskwaliteit, kansengelijkheid en het terugdringen van het lerarentekort. Met de werkagenda zetten partijen een extra stap om deze grote maatschappelijke problemen aan te pakken.  

Lees meer

Actieplan pabo 'Naar een toekomstbestendig en inclusiever toelatings- en toetsingsbeleid'

Article

De leraar is van onschatbare waarde als het gaat over het onderwijs aan en de vorming van kinderen in het basisonderwijs. Die waarde zit onder andere in het bieden van gelijke kansen aan alle leerlingen, het afstemmen van onderwijs op maat van het kind en de voorbereiding van leerlingen op hun rol in de maatschappij en de samenleving.

Lees meer