Actualiteit

Goedkeuring groeifondsaanvraag LLO Katalysator grote stap in Leven Lang Ontwikkelen

Het kabinet heeft besloten om de Groeifondsaanvraag van de Nationale LLO Katalysator te honoreren. Met dit project geven mbo’s, hogescholen en universiteiten een broodnodige impuls aan een leven lang ontwikkelen (LLO), zowel landelijk als in de regio’s. Het doel van de LLO Katalysator is om bedrijfsleven en professionals continu te laten aansluiten op een snel veranderende arbeidsmarkt en samenleving. Dat doet de LLO Katalysator door inzicht te bieden in de vaardigheden die nodig zijn in de arbeidsmarkt van de toekomst, door de ontwikkeling van het leeraanbod voor professionals te stimuleren en door de leercultuur in organisaties te verbeteren. Adnan Tekin, Maurice Limmen en Pieter Duisenberg, voorzitters van respectievelijk de MBO Raad, de Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland, samen de consortiumpartners, zijn verheugd: “Het geeft een enorme boost aan passende leertrajecten voor onze beroepsbevolking en daarmee aan een duurzame kenniseconomie. Daarnaast is het een mooie erkenning voor het mbo, hbo en wo als publieke aanbieders voor leven lang ontwikkelen.”

Aan de LLO Katalysator wordt voor 2022 en 2023 167 miljoen euro uitgekeerd en in 2024 voorwaardelijk 225 miljoen euro. De LLO Katalysator sluit aan bij drie uitdagingen van het huidige LLO-systeem: 1) er is nog onvoldoende zicht op de vraag naar arbeid in de toekomst, 2) er is onvoldoende aanbod om aan deze vraag te voldoen en 3) de leercultuur in Nederland is onvoldoende ontwikkeld. Met de investering in de LLO Katalysator is het ecosysteem over vijf jaar zelfstandig in staat structureel inzicht te genereren in de behoefte van de markt, vraaggericht aanbod te genereren en participatie in LLO te stimuleren.

Behoeftes in kaart brengen
De Nationale LLO Katalysator wordt hét schakelpunt voor het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, onderwijs, overheid en professionals voor initiatieven op het gebied van een leven lang ontwikkelen. “Het bedrijfsleven is daarbij onmisbaar”, zegt Maurice Limmen. “Gezamenlijk gaan we de arbeidsmarktvraag van de toekomst in beeld brengen. Hoe precies banen en beroepen veranderen weten we niet. Wel weten dat er steeds meer banen voor hoger opgeleiden bijkomen, het om- en bijscholen ten behoeve daarvan is een grote uitdaging voor het HBO.”.

Leeraanbod ontwikkelen, start bij energietransitie
Op dit moment is het aanbod gefragmenteerd en is het zicht op de arbeidsmarkt troebel. Met regionale transitiedeals wordt de vraag naar scholing en het aanbod van opleidingstrajecten bij elkaar gebracht passend bij de gehele economie van elke regio en de mensen die daar willen werken. Als eerste gaat de Katalysator aan de slag met de uitdagingen van de energietransitie. Het gaat bij die transitie niet enkel om het op-, om- en bijscholen in de techniek, maar ook om alle ondersteunende diensten en producten. Van omgevingswet tot logistieke planning, van overheidscommunicatie tot inkoop. Daarbij werken we aan een aanbod dat op alle onderwijsniveaus (van mbo-4 tot en met Master en doctoraat). De breedte van de uitdaging die de energietransitie inhoudt zorgt ervoor dat we in totaal circa 1500 LLO-trajecten gaan ontwikkelen in vijf jaar. Dat betekent dat we in korte tijd zo'n 40.000 professionals bereiken met ons gezamenlijke aanbod. Pieter Duisenberg: “Door de toekenning uit het Groeifonds kunnen we grote groepen professionals opleiden die allemaal bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan, zoals de energietransitie. Een betere investering in een gezonde kenniseconomie is er niet.”

Nut en noodzaak leven lang ontwikkelen
Het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs zien de toekenning uit het Groeifonds als een erkenning voor hun rol in leven lang ontwikkelen. De LLO Katalysator gaat een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leercultuur in Nederland. Dit gebeurt onder andere met gerichte adviezen aan werkgevers en werknemers en publiekscampagnes om medewerkers te stimuleren om zich een leven lang te ontwikkelen. Adnan Tekin: “Leven lang ontwikkelen moet publiek laagdrempelig zijn. Iedereen die wil en kan bijleren, moet bij wijze van spreken om de hoek een school binnen kunnen stappen.”

Gerelateerd

Programma Digitaliseringsimpuls Onderwijs kan van start met eerste fase

Article

Het Nationaal Groeifonds kent het programma Digitaliseringsimpuls Onderwijs het volledige aangevraagde bedrag van 560 miljoen euro toe. De is gezamenlijk ingediend door alle publieke mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten in Nederland. De onderwijsinstellingen bundelen hiermee hun krachten om een systeemtransformatie in het onderwijs mogelijk te maken, waarmee het onderwijs door digitalisering, op de campus en online, nog beter aan gaat sluiten op de continu en snel veranderende samenleving en opleidingsbehoeften. “De arbeidsmarkt vraagt in toenemende mate om mensen met digitale vaardigheden,” stelt Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen “Dit gaat over de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt; het is heel belangrijk dat het onderwijs meer kan doen aan het bijbrengen van digitaliseringsvaardigheden.”

Lees meer

Biotech Booster blij met grote Groeifondsinvestering in biotechnologie

Article

Groeifondsvoorstel Biotech Booster krijgt 250 miljoen euro. Het advies van de commissie Nationaal Groeifonds is vandaag overgenomen door het kabinet. Dit betekent dat Biotech Booster aan de slag kan met de grote uitdaging rond maatschappelijke toepassing van goede Nederlandse kennis op het gebied van biotechnologie. Biotech Booster gaat veelbelovende ideeën - met behulp van ervaren topondernemers, expertise en middelen – uit laten groeien tot projecten die het startpunt vormen voor startups of verdere ontwikkeling door bestaande biotechnologiebedrijven. Met de investeringsimpuls uit het Nationaal Groeifonds verhoogt Biotech Booster niet alleen het rendement op excellente wetenschappelijke kennis, maar draagt het voorstel ook concreet bij aan maatschappelijke impact en biotechnologische innovaties die het leven beter maken.

Lees meer

Vereniging Hogescholen zet in op vergroten dynamiek beroepsbevolking

Article

De Vereniging Hogescholen (VH) – de belangenbehartiger van de 36 hogescholen in ons land – constateert dat het kabinet met de presentatie van de rijksbegroting 2021 kiest voor stabiliteit in het hoger beroepsonderwijs. Voorzitter Maurice Limmen van de VH: “Wij constateren dat het hbo verder moet doorgaan op de routes die we al hebben ingezet, namelijk ervoor zorgen dat studenten zich tijdens en na hun hbo-opleiding kunnen ontplooien in de beroepspraktijk. Nederland heeft hun kennis en creativiteit in de komende jaren hard nodig om uit de crisis te komen.”

Lees meer