Actualiteit

Ook de komende jaren zetten hogescholen en universiteiten zich in voor aanpak lerarentekort

Hogescholen en universiteiten omarmen het vandaag door minister Wiersma en Dijkgraaf gepresenteerde Onderwijsakkoord en de opzet voor een werkagenda Samen voor het beste onderwijs. In de werkagenda zetten de ministers van onderwijs, werkgevers, leraren(organisaties) en lerarenopleidingen hun agenda voor de komende jaren uiteen. Deze werkagenda bouwt voort op wat de partijen al onderling met elkaar hebben bereikt op het gebied van onderwijskwaliteit, kansengelijkheid en het terugdringen van het lerarentekort. Met de werkagenda zetten partijen een extra stap om deze grote maatschappelijke problemen aan te pakken.  

Opleider en onderzoeker
De Vereniging Hogescholen (VH) en Universiteiten van Nederland (UNL) zijn als opleider en onderzoeker een belangrijke partner in deze agenda. Universiteiten en hogescholen spannen zich in om meer leraren op te leiden, te zorgen voor een goede begeleiding van startende leraren en bij te dragen aan hun professionalisering. Daarom wordt een verbinding gelegd tussen de werkagenda en het bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen. In dit akkoord hebben OCW, VH en UNL afgesproken de lerarenopleidingen verder te flexibiliseren om beter aan te sluiten bij de behoeften van aankomende leraren. Dit doen de lerarenopleidingen bijvoorbeeld door te werken met leeruitkomsten, erkenning van eerder verworven competenties, een modulair curriculum en door nieuwe academische opleidingsroutes voor het basisonderwijs te ontwikkelen voor nieuwe doelgroepen. 

Ambitieuze leercultuur
Om de leraren die worden opgeleid voor het onderwijs te behouden, is goed HRM-beleid op scholen van belang. VH en UNL zijn dan ook blij dat in de werkagenda veel aandacht is voor het versterken van strategisch HRM-beleid op scholen. Een goede regionale samenwerking tussen lerarenopleidingen, scholen en leraren zorgt ervoor dat de opleiding goed voorbereidt op de onderwijspraktijk op de school en dat er een natuurlijke lijn ontstaat van opleiden, naar begeleiding bij de start op school, verdere professionele ontwikkeling, ondersteund met onderzoek naar onderwijs. Dit maakt het werken in het onderwijs aantrekkelijker, draagt bij aan een ambitieuze leercultuur in de scholen en zorgt voor beter onderwijs voor leerlingen.  

Aantrekkelijkere leeromgeving
Daarnaast wordt in de werkagenda ingezet op het oplossen van knelpunten in het bevoegdhedenstelsel, met name in het vmbo waar het bevoegdhedenstelsel niet overal past bij de onderwijspraktijk. Ook spreken partners de ambitie uit om meer leraren op te leiden en te zorgen voor een aantrekkelijke werkomgeving voor deze leraren zodat ze in het onderwijs blijven werken. Verder spreken partijen uit het Onderwijsloket.com te willen continueren en gezamenlijk te onderzoeken hoe de overstap van zij-instromers naar het onderwijs verbeterd kan worden. 

De werkagenda bouwt voort op bestaande samenwerkingen, zoals in het Actieplan Duurzaam werken in het Onderwijs, en de samenwerking tussen opleidingen en scholen in het Samen Opleiden en Professionaliseren. Ook de (regionale) allianties van lerarenopleidingen zijn een belangrijke ontwikkeling. Met de werkagenda met daarin een meerjarige, duurzame aanpak willen partijen de komende jaren een extra stap zetten in de aanpak van het lerarentekort, kansengelijkheid en het beste onderwijs. In mei wordt de opzet voor een werkagenda vastgesteld en volgt een nadere uitwerking van de ambities.

Gerelateerd

Specialisatie maakt pabo-opleiding aantrekkelijker

Article

Er komt een landelijk specialisatiemodel voor pabo-studenten die zich in hun opleiding ook toeleggen in onderwijs aan jongere of juist de oudere kinderen van de basisschool. Dit model gaat pabo’s helpen om de specialisatie vorm te geven. Leraren die al voor de klas staan en zich willen bijscholen, gaan het model in de toekomst ook gebruiken. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Dit kan toekomstige leraren een ander carrièreperspectief geven: verdieping in hun vak, terwijl ze toch breed opgeleid op de arbeidsmarkt komen. Dat maakt het vak aantrekkelijker, wat kan helpen bij de aanpak van het lerarentekort.”

Lees meer

Nog stappen te zetten voor meer flexibiliteit lerarenopleidingen

Article

Tijdens de werkconferentie over het in 2020 ondertekende Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen, vandaag in Utrecht, hebben de Vereniging Hogescholen (VH), de Universiteiten van Nederland (UNL) samen met minister Dijkgraaf en vertegenwoordigers van het onderwijswerkveld de balans opgemaakt van twee jaar werk. 

Lees meer

Pabo toegankelijker door extra ruimte voor entreetoetsen

Article

De Vereniging Hogescholen is tevreden over het feit dat mbo’ers en havisten meer tijd krijgen om te voldoen aan de vooropleidingseisen. Volgens voorzitter Maurice Limmen is de maatregel in lijn met het voornemen om meer pabo-studenten aan te trekken en te zorgen dat zij succesvol voor de klas verschijnen. “Op deze manier maken we de pabo toegankelijker, wat erg belangrijk is aangezien we door het lerarentekort staan te springen om leraren”.

Lees meer