Actualiteit

Hogescholen en corona


2022

UPDATE 18 januari

Studenten en docenten weer terug op de campus
Studenten en docenten zetten vanaf deze week weer hun voetstappen in de gebouwen van de hogescholen. Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “We zijn uiteraard zeer opgelucht dat onze studenten weer de ruimte krijgen ‘live’ onderwijs te volgen. Fysiek onderwijs is essentieel belangrijk voor het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van onze studenten.” Lees meer


UPDATE 12 januari

Studentenorganisaties en onderwijsinstellingen pleiten voor openen MBO en hoger onderwijs
Het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs moet weer zo snel mogelijk fysiek plaatsvinden. Hiervoor pleiten de studentenbonden JOB, ISO en LSVb, de MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nationale Jeugdraad en de Universiteiten van Nederland. De onderwijsorganisaties pleiten in een brief aan het OMT dat onderwijsinstellingen zo snel mogelijk weer alle studenten op locatie moeten kunnen ontvangen. Dat is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs én het welzijn van studenten. Lees meer


2021

UPDATE 23 december

Hbo-studenten uit heel het land helpen bij boostercampagne
Zo’n 8,5 miljoen Nederlanders in enkele weken tijd een boostervaccinatie geven tegen de nieuwe omikron-variant van het coronavirus. Dat is de opdracht waar de 25 regionale GGD’en momenteel voor staan. Een vaccinatiecampagne met een omvang die in zo’n korte periode niet eerder is vertoond in Nederland. Hbo-studenten èn docenten van zorgopleidingen uit het hele land steken hierbij nu de handen uit de mouwen. Lees meer


UPDATE 19 december

Hbo weer naar grotendeels online onderwijs
Vanaf maandag 20 december 2021 geven hogescholen weer grotendeels online onderwijs. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “We weten hoe belangrijk de fysieke ontmoeting is voor onze studenten. Belangrijk is dat de tentamens, toetsing en praktijkonderwijs op locatie wel kunnen doorgaan. Het is verder goed dat ook voor kwetsbare studenten een uitzondering wordt gemaakt en dat zij ook naar de hogeschool mogen blijven komen.” 


UPDATE 17 december

Op 17 december 2021 heeft het ministerie van OCW een nieuwe versie van het 'servicedocument hoger onderwijs' (versie 13.0) gepubliceerd.


UPDATE 23 november

Hoger onderwijs: fysiek onderwijs essentieel, maar kabinet vraagt met CTB’s het onmogelijke
Met het voorstel voor de mogelijke invoering van de coronatoegangsbewijzen (CTB) in het hoger onderwijs zoals deze nu aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd, vraagt het kabinet het onmogelijke van de hogescholen en universiteiten van Nederland. Het verplichten van een CTB beperkt ontegenzeggelijk de toegankelijkheid, terwijl het kabinet 100% toegankelijkheid tot het hoger onderwijs voor alle studenten eist. Daarnaast tellen de hogescholen en universiteiten samen honderden locaties en duizenden colleges en werkgroepen per week. De controle hierop levert grote uitvoeringsproblemen op. Lees meer


UPDATE 12 november

Reactie van de VH op de aangekondigde coronamaatregelen
Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “We hebben vanwege de situatie in zorg en oplopende besmettingen begrip voor de maatregelen die zijn genomen voor het hoger onderwijs. Wij gaan werken met een maximale groepsgrootte van 75 personen per ruimte. Dat we in het hbo (grotendeels) fysiek onderwijs kunnen blijven geven is essentieel, niet in de laatste plaats vanwege de mentale gezondheid van onze studenten die ernstig onder druk staat. Hogescholen blijven hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat om het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. Tot dusver zien we geen besmettingshaarden op hogescholen. Maar wij zullen blijven wijzen op de gedragsregels: het thuisblijven en testen bij klachten, regelmatig zelftesten zonder klachten en het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen."


UPDATE 22 september

Op 22 september 2021 heeft het ministerie van OCW een nieuwe versie van het 'servicedocument hoger onderwijs' (versie 12.0) gepubliceerd.


UPDATE 25 augustus

Servicedocument hoger onderwijs
Op 25 augustus 2021 publiceerde het ministerie van OCW een nieuwe versie van het ‘servicedocument hoger onderwijs’ (versie 11.0). Deze is op een aantal onderdelen geactualiseerd naar het nieuwe studiejaar en er is een aantal reeds afgekondigde besluiten en aanvullende maatregelen verwerkt die ingaan per 30 augustus 2021.


UPDATE 17 augustus

Veilig en verantwoord het studiejaar in
Vanaf maandag 30 augustus hoeven studenten, docenten en medewerkers van hogescholen geen 1,5 meter afstand meer te houden in de gebouwen. Hierdoor komen er meer mogelijkheden voor fysiek onderwijs. Goed nieuws voor studenten en medewerkers die elkaar na een lange periode weer vaker op de campus kunnen ontmoeten. Wel gelden er in de hogeschoolgebouwen enkele aanvullende maatregelen. Allemaal erop gericht om veilig en verantwoord het studiejaar in te gaan. Lees meer


UPDATE 13 augustus

Hogescholen verheugen zich op 'normale' start studiejaar
Hogescholen mogen het studiejaar op 30 augustus starten zonder dat er 1,5 meter afstand hoeft te worden gehouden. Dat betekent dat zo'n half miljoen hbo-studenten weer volledig fysiek onderwijs kunnen volgen. Dat heeft het kabinet vandaag besloten na overleg over de versoepeling van de coronamaatregelen.

Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen is verheugd met dat besluit: “We kijken er erg naar uit om onze studenten weer te verwelkomen op de campus. We kunnen starten met een ‘normaal’ studiejaar en dat is voor studenten van essentieel belang. Want leren doe je samen, met elkaar en van elkaar.” Ook voor docenten en medewerkers is het belangrijk dat ze nu eindelijk weten waar ze aan toe zijn en weer fysiek onderwijs kunnen geven. Limmen benadrukt dat er ook voorzichtigheid geboden is: “We blijven communiceren dat zelftesten en hygiëne-maatregelen belangrijk zijn voor de veiligheid van jezelf en anderen. En natuurlijk als je gaat studeren, laat je vaccineren.”
Lees verder


UPDATE 21 juni

Hogescholen gaan uit van het optimale scenario: vanaf 15 augustus volledig open studiejaar
“Hogescholen gaan uit van het optimale scenario: vanaf 15 augustus geen anderhalve meter meer,” aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Limmen: “Wij zijn klaar om op verantwoorde manier weer volledig open te gaan.” Lees verder


UPDATE 21 april

Fontys test corona-test zonder keel-neus swab
Fontys doet samen met partners mee aan een landelijke pilot van het ministerie van OCW waarin verschillende methodes worden onderzocht om fysiek onderwijs weer mogelijk te maken. In de pilot ‘coronavrije bubbels door intelligent testen’ wordt een mensvriendelijke testmethodiek toegepast. Bekijk de video (Bron: AD, 21 april 2021)

Zie in dit verband ook: Proefprojecten sneltests voor meer fysiek onderwijs, 15 februari 2021


UPDATE 13 april

Hogescholen staan klaar voor opschaling fysiek onderwijs
Het kabinet heeft vandaag besloten het besluit om per 26 april a.s. meer fysiek hoger onderwijs mogelijk te maken, een week uit te stellen. Voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Maurice Limmen: “We weten al langer dat coronabeleid tot op zekere hoogte gaat om dagkoersen, maar wij gaan ervan uit dat dit besluit volgende week definitief wordt. Wij staan klaar om studenten weer veilig fysiek onderwijs te geven. Dat is ook hard nodig want veel van onze studenten, docenten en medewerkers snakken daarnaar."


UPDATE 7 april

Nieuwe editie Servicedocument hoger onderwijs
Het ministerie van OCW heeft een nieuwe editie van het Servicedocument HO gepubliceerd. In het servicedocument is een nieuwe uitgebreide passage opgenomen over voorwaardelijke toelating:

Op dit moment wordt het merendeel van het onderwijs door hogeronderwijsinstellingen online verzorgd. Er gelden uitzonderingen op online onderwijs voor de begeleiding aan kwetsbare studenten, praktijkonderwijs en toetsing en examens. Bovenop deze uitzonderingen geldt dat per 26 april 2021 iedere student in het hoger onderwijs weer ongeveer één dag per week naar de instelling kan gaan. Onderdeel van het besluit hiertoe, is dat preventieve zelftesten beschikbaar komen voor studenten en medewerkers. Zelftesten worden beschikbaar gesteld aan studenten. De overheid zorgt voor financiële ondersteuning en ondersteuning in de vorm van voorlichting en het delen van good practices. Over de financiering worden met de VH, VSNU en NRTO nadere afspraken gemaakt. Het testen is en blijft vrijwillig en er wordt van instellingen niet verwacht dat zij een rol spelen in de controle op het gebruik van de zelftesten door studenten en medewerkers voordat zij naar de instelling komen. Studenten en medewerkers hoeven geen bewijs van een negatieve test te overleggen om toegang te krijgen tot de onderwijsinstelling. Lees meer


UPDATE 23 maart

Studenten snakken naar fysiek onderwijs, perspectief belangrijk
In reactie op de aankondigingen in de persconferentie van dinsdag 23 maart heeft de VH het volgende statement gegeven: “Het is goed dat het kabinet ambitie toont om per 26 april het fysieke onderwijs verder open te stellen. Studenten snakken daarnaar. We hebben er begrip voor dat de verdere openstelling afhankelijk is van epidemiologische situatie de komende tijd. We begrijpen dat het de bedoeling is dat er een service geboden gaat worden aan studenten en docenten als het gaat om zelftests die beschikbaar komen. Dat juichen we toe. Dit is echter niet bedoeld als toegangsbewijs. Wel worden studenten aangemoedigd om mee te werken aan het zelftesten omdat het kan bijdragen aan een beter begrip van de verspreiding van het coronavirus. We gaan in gesprek met OCW en VWS over hoe we dit allemaal precies gaan organiseren.”


UPDATE 12 februari

Proefprojecten sneltests voor meer fysiek onderwijs
Om in de loop van 2021 meer fysiek onderwijs te kunnen geven, verkennen negen hogescholen de mogelijkheden van het inzetten van corona-sneltests. Het ministerie van OCW heeft groen licht gegeven voor acht proefprojecten verspreid over het land. Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “Hogescholen zetten alles op alles om zoveel mogelijk van onze studenten weer veilig op onze campussen te ontvangen. Iedereen mist de ontmoetingen die zo belangrijk zijn voor ons onderwijs. Sneltests kunnen daar wellicht bij helpen.” Lees meer


UPDATE 12 februari

Centraal Eindexamen gaat door: extra onvoldoende mag
Het is goed nieuws dat het centraal eindexamen door gaat en dat de scholieren die onder deze lastige omstandigheden eindexamen moeten doen iets meer ruimte krijgen. Bij wijze van uitzondering kunnen leerlingen die er door de coronamaatregelen minder goed voor staan toch hun diploma halen met 1 onvoldoende meer. Daarmee wordt eventuele achterstand door de corona-maatregelen ondervangen. Lees meer


UPDATE 22 januari

Coronaregelingen studenten verlengd

Het kabinet verlengt twee regelingen die vorig jaar werden ingesteld om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor studenten te verzachten. De beide regelingen zijn verlengd tot en met augustus 2021. “De Vereniging Hogescholen heeft bij de minister gepleit voor deze verlenging. Het is goed dat het kabinet oog heeft voor de problemen van onze studenten”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Lees meer


UPDATE 21 januari

Kabinet zondert toch examens en tentamens uit van avondklok

Tijdens het debat over de coronamaatregelen heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid toegezegd dat voor het maken van (praktijk) examens en tentamens op locaties van het mbo en hoger onderwijs toch een uitzondering wordt gemaakt op de avondklok. Lees meer


UPDATE 20 januari

Onderwijsorganisaties trekken samen op voor tentamenuitzondering avondklok 
Het kabinet bericht vandaag dat er een nationale avondklok komt, zonder uitzondering voor noodzakelijk onderwijs. Onderwijsorganisaties ISO, LSVb, JOB, MBO-raad, VH en VSNU  trekken samen op en pleiten in een brief aan de Tweede Kamer om een uitzondering te maken voor studenten die in de avonduren na een examen of tentamen naar huis moeten reizen. Lees meer


UPDATE 9 januari

Prioriteit vaccineren onderwijspersoneel
Een brede groep van organisaties – van het funderend onderwijs tot de universiteiten – pleit in een brief aan het kabinet voor opname van onderwijspersoneel in de vaccinatieplanning. 


2020

UPDATE 17 december

Subsidie voor coronabanen hogescholen
Het kabinet stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor ondersteuning van het hoger onderwijs in coronatijd. Voor hogescholen komt subsidie beschikbaar voor het invullen van 700 tijdelijke fulltime banen in ondersteunende functies. Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen is positief over de regeling: “De subsidieregeling voorziet in een directe behoefte van het hbo. Hogescholen kunnen snel extra student-assistenten inzetten voor bijvoorbeeld de uitvoering van coronamaatregelen binnen hun instellingen”.

De ‘Subsidieregeling Coronabanen in het Hoger Onderwijs’ volgt op een gezamenlijke oproep van de Vereniging Hogescholen en de VSNU aan het kabinet voor extra ondersteuning van docenten bij het onderwijs. Hogescholen zetten hiertoe op grote schaal studentassistenten in. Daarvoor was tot nu toe geen extra financiering beschikbaar gesteld door de overheid. Hogescholen hebben deze kosten zelf gedragen.

Met de subsidieregeling kunnen hogescholen bijvoorbeeld extra surveillanten en helpdesk- en servicemedewerkers inzetten. Ook kunnen extra medewerkers worden ingezet voor de handhaving van de corona-regels op de campus, aanpassing van de inrichting van de campus en andere noodzakelijke corona-gerelateerde inspanningen. De regeling wordt in januari gepubliceerd in de Staatscourant en gaat in met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2021. Het gaat om tijdelijke functies met een duur van maximaal 6 maanden. Iedere hogeschool heeft naar rato van de reguliere bekostiging van het onderwijs een maximum besteedbaar budget.


UPDATE 15 december

Lockdown: hbo open, terug naar online onderwijs
Vanaf woensdag 16 december tot zeker 17 januari bieden de hogescholen alleen online onderwijs aan. De uitzonderingen daarop zijn praktijklessen, examens, tentamens en de begeleiding van kwetsbare studenten. Deze maatregel is het gevolg van de totale lockdown die het kabinet heeft afgekondigd. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Dit is een hard gelag voor studenten en docenten, die niets liever willen dan elkaar weer ontmoeten. Maar wat moet dat moet, de coronacrisis raakt de hele samenleving hard, het hbo is daar geen uitzondering op.”
 
De VH is opgelucht dat examens en praktijkonderwijs wèl fysiek kunnen blijven plaatsvinden. Limmen: “Studenten die thuis over onvoldoende studiefaciliteiten beschikken, of die zich op een andere manier in een kwetsbaar zijn, kunnen we waar mogelijk gelukkig in onze gebouwen toelaten”. De bibliotheken en studieplekken blijven voor hen open. Het advies geldt om daarbij te werken met reserveringen.
 
Voor stages blijven de regels gelden van de branche. Die brancheprotocollen gelden ook voor stages bij contactberoepen. Onderzoeksactiviteiten op locatie kunnen uitsluitend plaatsvinden als die activiteiten strikt locatiegebonden zijn. Reizen naar en van de onderwijsinstellingen gelden ‘noodzakelijke reis’, de eerder gemaakte regionale afspraken over gespreid reizen blijven van kracht.


UPDATE 1 december

Hoger onderwijs vraagt om extra coronabanen
Om het onderwijs op hoog niveau te houden en de huidige medewerkers te ontlasten, willen universiteiten en hogescholen ook de komende periode extra medewerkers inzetten. Om dat te realiseren is ondersteuning nodig vanuit de overheid. In een gezamenlijke brief ('Kabinetsbijdrage corona-werkdrukbeperking in het hoger onderwijs - 1 december 2020') aan de ministers van OCW en SZW schetsen de VH en de VSNU twee manieren om dat te doen. Een subsidieregeling zoals deze er eerder is gekomen voor po, vo en mbo. Of de inzet van financiering vanuit het ‘Coronabanen-initiatief’. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Veel studenten dragen als student-assistent bij aan de uitvoering van coronamaatregelen binnen hun instellingen. Daarvoor vragen we een extra steun in de rug”.
 
Sinds het begin van de coronacrisis ondersteunen instellingen op allerlei creatieve manieren hun docenten bij het aanbieden van onderwijs. Denk hierbij aan ICT-ondersteuning en extra docenten, onderwijsassistenten en studentassistenten. Daarnaast kunnen extra medewerkers ingezet worden voor handhaving van de corona-regels op de campus, aanpassing van de inrichting van de campus en andere corona gerelateerde extra inspanningen die noodzakelijk zijn.


UPDATE 11 november

Nieuwe editie Servicedocument hoger onderwijs
Het ministerie van OCW heeft een nieuwe editie van het Servicedocument HO gepubliceerd. Dat geeft de hogescholen duidelijkheid over een aantal belangrijke zaken voor de rest van het huidige studiejaar. Het servicedocument is op een groot aantal onderdelen geactualiseerd. Lees meer


UPDATE 6 augustus

Reactie hogescholen op beperkingen introductieperiode studenten
Vandaag heeft het kabinet de hogescholen en universiteiten opgeroepen om fysieke bijeenkomsten tijdens de introductieweken voor eerstejaarsstudenten te beperken tot informatieve bijeenkomsten voor kleine groepen. Dit om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Hogescholen hebben daar - vaak samen met de universiteiten - eerder al zorgvuldige afspraken over gemaakt met hun gemeente en de veiligheidsregio waartoe zij behoren. Het overgrote deel van de introductieweken van hogescholen en hun opleidingen vindt daarom ook online plaats. De geplande fysieke introductieactiviteiten voor de eerstejaarsstudenten zijn aangepast. 
 
De kennismaking van studenten met de hogeschool en met hun opleiding is van wezenlijk belang voor een goede start van de studieloopbaan. De verantwoordelijkheid voor een veilig  verloop daarvan wordt door de hogescholen sterk gevoeld. De studieverenigingen van hogeschoolstudenten worden daar door de hogescholen goed bij betrokken.

De introductieactiviteiten van studentengezelligheidsverenigingen zijn van andere orde en daar schrijft het kabinet ook andere regels voor. Hogescholen vinden het jammer dat die verenigingen hun rol in de introductie van nieuwe studenten in het studentenleven dit jaar niet kunnen vervullen.


Opschalingsprotocol hbo
Er is sprake van een flinke daling van het aantal besmette personen met het covid-19 virus, maar er zullen nog voor langere tijd beperkingen gelden in Nederland. Om te komen tot een veilige opschaling van het fysieke onderwijs op de locaties in het hbo zijn richtlijnen nodig over afstand houden, hygiëne in acht nemen, bescherming van medewerkers en studenten en het reizen van en naar de hogeschool. Die richtlijnen vormen het kader waarbinnen de hogescholen het fysieke onderwijs verder kunnen opschalen. Download het Opschalingsprotocol


UPDATE 10 juli
Op 10 juli is weer een nieuwe versie van het Servicedocument-HO beschikbaar gekomen. Dit servicedocument biedt instellingen handreikingen waarmee zij in de praktijk invulling kunnen geven aan de maatregelen voor het hoger onderwijs om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.


UPDATE 30 juni
Vanaf 1 augustus gelden nieuwe afspraken voor mbo, hbo en wo ten aanzien van het gebruik van het openbaar vervoer. Deze afspraken worden op lokaal niveau gemaakt tussen de onderwijsinstellingen en de vervoerders. Daarbij zijn de landelijke basisafspraken over spreiding het uitgangspunt. Omdat er veel vragen zijn over de te maken afspraken hebben de onderwijskoepels en de vervoerders een Q&A gemaakt. Ook is de presentatie van de webinar op 24 juni hier terug te vinden:


UPDATE 16 juni
Op 16 juni is weer een nieuwe versie van het Servicedocument-HO beschikbaar gekomen. Dit servicedocument biedt instellingen handreikingen waarmee zij in de praktijk invulling kunnen geven aan de maatregelen voor het hoger onderwijs om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.


UPDATE 2 juni
Op 2 juni is weer een nieuwe versie van het Servicedocument-HO beschikbaar gekomen. Dit document dient als landelijke richtlijn van de overheid voor hogescholen en universiteiten die te maken krijgen met de gevolgen van de coronacrisis. 


UPDATE 20 mei
Per 15 juni aanstaande kan het hbo gedeeltelijk herstarten met onderwijs op locatie, zoals toetsing en praktijkonderwijs. Voorzitter Maurice Limmen: ‘Dat is goed nieuws voor onze sector en in het bijzonder voor de studenten die nu de kans krijgen hun studie af te ronden of eventuele achterstanden in te halen. Het is nu aan de instellingen om hiermee verder aan de slag te gaan.' Download het Herstart Protocol hbo


UPDATE 15 mei
Na bestuurlijk overleg met de minister van OCW op 14 mei jl. is weer een nieuwe versie van het Servicedocument-HO beschikbaar gekomen. Dit document dient als landelijke richtlijn van de overheid voor hogescholen en universiteiten die te maken krijgen met de gevolgen van de coronacrisis. 

Een aantal belangrijke wijzigingen in het Servicedocument-HO 4.0:

 • Uitgebreide paragraaf over onderzoek
 • Voorwaardelijke toelating Ad-studenten tot hbo-bachelor
 • Coulance voor zij-instromers in het onderwijs
 • Voorwaardelijk toelating is verder uitgewerkt. Het betreft hier een volwaardige inschrijving. 

UPDATE 12 mei
Eind deze week wordt opnieuw een update verwacht van het servicedocument ‘hoger onderwijs, aanpak Coronavirus Covid-19’ van het ministerie van OCW. Daarin zal de volgende passage worden opgenomen over Ad-studenten die per 1 september a.s. willen instromen in een hbo-bachelor, maar die door de Coronacrisis mogelijk niet in de gelegenheid zijn de Ad-opleiding tijdig te voltooien. Lees verder


UPDATE 28 april
Morgen de hele dag debat in de Tweede Kamer over het onderwijs en corona. In deze position paper van de Vereniging Hogescholen vragen we namens het hbo aandacht voor het belang van een investering in de toekomst van het hbo, voor een generieke compensatieregeling voor studenten en wijzen we op de nadelige gevolgen die het uitstellen van een herstart van praktijkonderwijs en toetsing heeft op het ontstaan van studievertraging. 


UPDATE 24 APRIL
Na bestuurlijk overleg met de minister van OCW is vandaag weer een nieuwe versie van het Servicedocument-HO beschikbaar gekomen. Dit document dient als landelijke richtlijn van de overheid voor hogescholen en universiteiten die te maken krijgen met de gevolgen van de coronacrisis. 

Een aantal belangrijke wijzigingen in het Servicedocument-HO 3.0

 • Afbakening profileringsfonds
 • Doorstroom hbo-propedeuse naar wo
 • Verduidelijking passage toelatingstoets pabo
 • Opleidingen in de afbouw. Generieke verlenging met een jaar

UPDATE 21 APRIL
Eerder vanavond heeft het kabinet aangekondigd bepaalde coronamaatregelen te versoepelen. Dit heeft vooralsnog geen effect op beleid dat hogescholen op dit moment alleen afstandsonderwijs geven. Voor hogescholen geldt dat er geen fysiek onderwijs mogelijk is tot 20 mei. Op 13 mei is er een nieuw afwegingsmoment. 


UPDATE 8 APRIL
Na bestuurlijk overleg met de minister van OCW is vandaag een nieuwe versie van het Servicedocument-HO gemaakt. Dit document dient als landelijke richtlijn van de overheid voor hogescholen en universiteiten die te maken krijgen met de gevolgen van de coronacrisis. 

Een aantal belangrijke wijzigingen in het Servicedocument-HO 2.0

-    Voorwaardelijke toelating
In aanvulling op de bepalingen die al waren opgenomen ten aanzien van voorwaardelijke toelating voor mbo-studenten, is nu ook voor andere groepen studenten voorwaardelijke toelating geregeld.

 • NT2-studenten
 • Studenten die de toelatingstoets voor de pabo nog niet hebben behaald

-    Harde knip bachelor-master
De hogescholen zullen voor hun masteropleidingen op basis van een afrondingsadvies van de bacheloropleiding en een weging van de zwaarte van de masteropleiding, studenten voorwaardelijk toelaten. Deze voorwaardelijke toelating geldt tot 1 januari 2021. Indien de student het niet lukt om de instroomeisen voor 1 januari 2021 af te ronden, dient hij/zij de opleiding te verlaten. 

-    Online taaltoets buitenlandse studenten 
In het servicedocument zijn een aantal nieuwe afspraken gemaakt ten aanzien van de toelating van internationale studenten. Waaronder de mogelijkheid om een online taaltoets af te nemen.

-    Er is een uitgebreidere passage opgenomen over de medezeggenschap, mede vanwege het uitstellen van de verkiezingen van de raden.


UPDATE 1 april:

Verlenging coronamaatregelen tot en met 28 april

Het kabinet heeft de coronamaatregelen verlengd tot en met 28 april. Dat betekent dat ook alle hogescholen geen fysiek onderwijs zullen aanbieden op hun locaties tot en met 28 april. Ook bereiden hogescholen zich voor op een scenario dat er een langere periode van afstandsonderwijs zal zijn. Dit wordt verder vormgegeven binnen de hogescholen. Mochten de coronamaatregelen van de overheid op enig moment versoepeld worden dan wordt bekeken welke vormen van onderwijs, toetsing en onderzoek binnen de dan geldende richtlijnen weer op locatie kunnen plaatsvinden.

Bij de hogescholen is in een zeer korte tijd een hele grote prestatie geleverd door het onderwijs op afstand en online vorm te geven. Dat vergt een enorme inspanning van docenten en onderwijsondersteunend personeel. Maar ook van studenten, die een snelle omschakeling moesten maken. De komende tijd zullen we mooie voorbeelden van afstandsonderwijs blijven delen via #hbosamenonline.


UPDATE 31 maart:

De Vereniging Hogescholen heeft in aanvulling op het Servicedocument HO, dat leidend is voor de afspraken die met het ministerie van OCW zijn gemaakt ten aanzien van het hoger onderwijs, een eigen Q&A samengesteld die kan bijdragen aan de beantwoording van vragen die specifiek gaan over hogescholen. Deze Q&A kan verouderde informatie bevatten.

Q&A Coronavirus en hogescholen


UPDATE 27 maart:
Omdat er soms toch nog wat onduidelijkheid blijft ontstaan over de regeling van noodopvang voor kinderen hieronder nog een keer de richtlijnen met betrekking tot cruciale beroepen en vitale processen. De uitgebreide richtlijn kunt op de website van de Rijksoverheid vinden.

Het personeel dat nodig is voor de voortgang van het (ho-)onderwijs valt onder de definitie van vitale en cruciale sectoren, daarbij kunt u denken aan: 

 • Leraren/docenten en personeel benodigd op de hogeschool, zoals voor afstandsonderwijs. 
 • Ook mensen die een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. 

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?
Het uitgangspunt bij 1 ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zelf thuis regelen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen ze die toch naar de noodopvang brengen.

Hoe moet ik op school of opvang duidelijk maken dat ik deel uitmaak van de cruciale beroepsgroepen?

Dit kunt u aangeven bij uw school of kinderopvanglocatie. U hoeft dit niet aan te tonen door een verklaring van uw werkgever. We vertrouwen erop dat in deze uitzonderlijke tijd alleen ouders die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep of een vitale sector een beroep doen op de noodopvang, ook om het systeem niet te veel te belasten.


UPDATE 24 maart
Vanochtend heeft het kabinet besloten dat het centraal schriftelijk eindexamen in het voortgezet onderwijs dit jaar niet doorgaat. Scholieren krijgen dit jaar hun diploma op grond van de behaalde schoolexamens. Dit heeft uiteraard ook consequenties voor het hoger onderwijs. In het overleg met de ministers van onderwijs, is door de VH aangegeven dat de hogescholen het besluit volgen. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Er moet aandacht zijn voor begeleiding van de aankomende studenten en meer in het algemeen; de zorg voor een goede overgang tussen voortgezet onderwijs en het hbo.”


UPDATE 19 maart:
Het ministerie van OCW heeft hogescholen gevraagd het bindend studieadvies (BSA) uit te stellen tot het volgende studiejaar. Hogescholen stellen het geven van een bsa in principe uit tot het eind van het tweede studiejaar (collegejaar 2020/2021), op instellingsniveau zal hier verder vorm aan worden gegeven. Zo helpen de hogescholen studenten die mogelijk studievertraging oplopen door de uitbraak van het coronavirus. 
  
Dit is een van de uitkomsten van het overleg met het ministerie van OCW dat de Vereniging Hogescholen vandaag heeft gevoerd. Maurice Limmen: “We vinden het belangrijk dat studenten in het hbo in hun studie zo min mogelijk negatieve effecten ondervinden van de gevolgen van het coronavirus. Op deze manier hopen we zekerheid te geven in de richting van studenten en hogescholen.” 
  
Naast het uitstellen van het BSA is ook afgesproken dat de aanmelddatum voor een studie aan het hbo wordt verschoven van 1 mei naar 1 juni 2020. Zo krijgen eindexamenkandidaten meer tijd om hun studiekeuze te maken. 

Alle afspraken die gemaakt zijn met het ministerie van OCW zijn hier terug te vinden.


UPDATE 16 maart:
Op de website van de Rijksoverheid is een speciale pagina ingericht voor hogescholen en universiteiten met veelgestelde vragen over het coronavirus. 


UPDATE 15 maart:
De maatregelen voor het hoger onderwijs, zoals bekend gemaakt op 12 maart, zijn verlengd tot en met 6 april. Veel mooie voorbeelden van onderwijs op afstand worden inmiddels gedeeld door hogescholen. 


UPDATE 12 maart:
Tot 1 april vindt er geen onderwijs meer plaats op locaties van hogescholen en universiteiten. Dit geldt voor zowel onderwijsactiviteiten als tentamens. Wel blijven de gebouwen voor zover mogelijk open voor andere activiteiten. Per instelling moet beoordeeld worden of en hoe onderwijs op afstand aangeboden kan worden. Tijdens een overleg met de onderwijskoepels donderdag eind van de middag hebben de bewindspersonen van OCW medegedeeld dat met onmiddellijke ingang geen onderwijs meer plaatsvindt op gebouwen van hogescholen en universiteiten. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Wij ondersteunen deze maatregel vanuit het Ministerie van Onderwijs. De bestrijding van het coronavirus is nu maatschappelijk gezien de eerste prioriteit.”
 

NOS Journaal 12 maart 2020 – Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen (vanaf 2.56 tot 3.20 minuut)

 


Zie ook: