Actualiteit

Nieuwe afspraken doorstroom van Ad naar bachelor

Eind deze week wordt opnieuw een update verwacht van het servicedocument ‘hoger onderwijs, aanpak Coronavirus Covid-19’ van het ministerie van OCW. Daarin zal de volgende passage worden opgenomen over Ad-studenten die per 1 september a.s. willen instromen in een hbo-bachelor, maar die door de Coronacrisis mogelijk niet in de gelegenheid zijn de Ad-opleiding tijdig te voltooien. 

Ad naar bachelor 

  • Voor de doorstroom van Associate Degree-studenten naar een bachelor geldt in zijn algemeenheid dat voorkomen moet worden dat studenten volgend studiejaar niet kunnen starten met hun bachelor omdat zij door de coronacrisis niet in de gelegenheid zijn geweest hun Ad voor 1 september 2020 te voltooien, doordat zij één of enkele vakken niet hebben kunnen afronden. 
  • Ad-studenten die door willen stromen naar een bachelor, vragen bij hun Ad-opleiding een afrondingsadvies Dit advies beantwoordt de vraag of het in de rede ligt dat betreffende student vóór 1 januari 2021 de betreffende Ad afrondt in combinatie met het starten van een BA opleiding.
  • Voor de voorwaardelijke toelating bij de overgang van de Ad naar de hbo-bacheloropleiding bij bekostigde instellingen geldt dat de onderwijsorganisatie waar de desbetreffende student vertraging heeft opgelopen vóór 1 augustus een onderbouwd afrondingsadvies aan de student opstelt. Dit advies beantwoordt de vraag of in redelijkheid verwacht mag worden dat de student voor 31 december 2020 de betreffende opleiding afrondt, gegeven de eisen die door de beoogde vervolgopleiding worden gesteld. Het advies speelt bij de beoogde vervolgopleiding een zwaarwegende rol. De student vervult voorafgaande aan de start van de vervolgopleiding tevens de eisen van de studiekeuzecheck bij de opleiding. Indien het advies van de opleiding en het advies na de studiekeuzecheck niet overeen komen zullen de opleidingen (in de meeste gevallen volgens een op regionaal niveau tussen de instellingen afgesproken wijze) met elkaar in overleg treden over het besluit van de beoogde opleiding al dan niet toelating mogelijk te maken. Voor het niet-bekostigd onderwijs geldt dat bij een voorwaardelijke toelating de hoger onderwijsinstelling het afrondingsadvies van de instelling waar de student vandaan komt meeweegt en de examencommissie van de hoger onderwijsinstelling uiteindelijk beslist of de student zal worden toegelaten
  • De aanmeldingsdeadline voor deze studenten bij de bacheloropleiding is 1 juni 2020. Instellingen zullen hierover goed communiceren richtingen studenten. Indien het de voorwaardelijk toegelaten student niet lukt om voor 1 januari 2021 de Ad-opleiding af te ronden, dient de student de bacheloropleiding alsnog te verlaten.

Gerelateerd

Opnieuw meer studenten pabo en verpleegkunde

Article

Het aantal studenten dat kiest voor een lerarenopleiding in het basisonderwijs is opnieuw toegenomen. In collegejaar 2019/2020 startten 452 studenten meer in bij de pabo dan het jaar ervoor, een toename van 9,5%. Opvallend is dat het aantal mannen harder stijgt dan het aantal vrouwen. Ook bij verpleegkunde is de toename fors met 8% meer instroom dan in 2018. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Geen leraar voor de klas, een tekort aan verpleegkundigen in ziekenhuizen, de krapte op de arbeidsmarkt raakt ons allemaal. Hogescholen voelen zich verantwoordelijk om ook bij te dragen aan een oplossing daarvoor. Ik ben blij dat we dat nu terugzien in de cijfers.”

Lees meer

Covenant doorstroom mbo hbo mooie volgende stap in verbetering aansluiting

Article

Vandaag hebben de voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Maurice Limmen, en de voorzitter van de MBO-raad, Ton Heerts, in het bijzijn van minister van OCW Ingrid van Engelshoven hun handtekening gezet onder het convenant doorstroom mbo-hbo. In vele regionale samenwerkingsprojecten spannen hogescholen zich samen met het mbo en het vo in om de doorstroom verder te verbeteren. De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad zetten een nieuwe stap in de verbetering van de aansluiting en doorstroom tussen mbo en hbo het ondertekenen van het convenant ‘doorstroom mbo-hbo’. De doorstroom van het mbo naar het hbo is nog steeds dé emancipatieroute voor eerste generatiestudenten naar het hbo.

Lees meer

Hoogste instroom in hbo ooit

Article

De instroom in het hbo is dit studiejaar 2018-2019 toegenomen met 3,4% tot 110.307 eerstejaars. De groei is zichtbaar in bijna alle sectoren van het hbo en bij elk opleidingstype (associate degree, bachelor en master) en elke opleidingsvorm (voltijd, deeltijd en duaal). Het gaat om de hoogste instroom in het hbo ooit. “Steeds meer mensen vanuit verschillende achtergronden in Nederland vinden de weg naar onze hogescholen. De aandacht die het hbo de afgelopen jaren heeft besteed aan differentiatie van het opleidingsaanbod werpt zijn vruchten af ”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer