Actualiteit

Nieuwe afspraken doorstroom van Ad naar bachelor

Eind deze week wordt opnieuw een update verwacht van het servicedocument ‘hoger onderwijs, aanpak Coronavirus Covid-19’ van het ministerie van OCW. Daarin zal de volgende passage worden opgenomen over Ad-studenten die per 1 september a.s. willen instromen in een hbo-bachelor, maar die door de Coronacrisis mogelijk niet in de gelegenheid zijn de Ad-opleiding tijdig te voltooien. 

Ad naar bachelor 

  • Voor de doorstroom van Associate Degree-studenten naar een bachelor geldt in zijn algemeenheid dat voorkomen moet worden dat studenten volgend studiejaar niet kunnen starten met hun bachelor omdat zij door de coronacrisis niet in de gelegenheid zijn geweest hun Ad voor 1 september 2020 te voltooien, doordat zij één of enkele vakken niet hebben kunnen afronden. 
  • Ad-studenten die door willen stromen naar een bachelor, vragen bij hun Ad-opleiding een afrondingsadvies Dit advies beantwoordt de vraag of het in de rede ligt dat betreffende student vóór 1 januari 2021 de betreffende Ad afrondt in combinatie met het starten van een BA opleiding.
  • Voor de voorwaardelijke toelating bij de overgang van de Ad naar de hbo-bacheloropleiding bij bekostigde instellingen geldt dat de onderwijsorganisatie waar de desbetreffende student vertraging heeft opgelopen vóór 1 augustus een onderbouwd afrondingsadvies aan de student opstelt. Dit advies beantwoordt de vraag of in redelijkheid verwacht mag worden dat de student voor 31 december 2020 de betreffende opleiding afrondt, gegeven de eisen die door de beoogde vervolgopleiding worden gesteld. Het advies speelt bij de beoogde vervolgopleiding een zwaarwegende rol. De student vervult voorafgaande aan de start van de vervolgopleiding tevens de eisen van de studiekeuzecheck bij de opleiding. Indien het advies van de opleiding en het advies na de studiekeuzecheck niet overeen komen zullen de opleidingen (in de meeste gevallen volgens een op regionaal niveau tussen de instellingen afgesproken wijze) met elkaar in overleg treden over het besluit van de beoogde opleiding al dan niet toelating mogelijk te maken. Voor het niet-bekostigd onderwijs geldt dat bij een voorwaardelijke toelating de hoger onderwijsinstelling het afrondingsadvies van de instelling waar de student vandaan komt meeweegt en de examencommissie van de hoger onderwijsinstelling uiteindelijk beslist of de student zal worden toegelaten
  • De aanmeldingsdeadline voor deze studenten bij de bacheloropleiding is 1 juni 2020. Instellingen zullen hierover goed communiceren richtingen studenten. Indien het de voorwaardelijk toegelaten student niet lukt om voor 1 januari 2021 de Ad-opleiding af te ronden, dient de student de bacheloropleiding alsnog te verlaten.

Gerelateerd

Vereniging Hogescholen pleit bij informateur voor goed en toegankelijk hoger beroepsonderwijs

Article

De Vereniging Hogescholen heeft een brief geschreven aan informateur Ronald Plasterk om aandacht te vragen voor het hoger beroepsonderwijs in Nederland. De VH benadrukt dat goed en toegankelijk onderwijs essentieel is voor een gezonde maatschappij en economie.

Lees meer

Vereniging Hogescholen reageert op de Staat van het Onderwijs 2023

Article

De Vereniging Hogescholen heeft met belangstelling kennisgenomen van het vandaag gepresenteerde rapport 'De Staat van het Onderwijs 2023' van de Onderwijsinspectie. “In het rapport zien we als hbo opnieuw de bevestiging van de hoge kwaliteit van ons onderwijs. Tegelijkertijd herkennen we aandachtspunten die ook terugkomen in onze eigen ambities voor de toekomst”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

VH en MBO Raad versterken samenwerking Ad-opleidingen

Article

AMERSFOORT - De Vereniging Hogescholen (VH) en de MBO Raad verstevigen hun samenwerking op het gebied van Associate degree opleidingen. In een convenant, dat door voorzitters Maurice Limmen (VH) en Adnan Tekin (MBO Raad) op het Ad-congres in Amersfoort werd ondertekend, onderstrepen zij dat ze handen ineenslaan om het succesvolle ad-onderwijs verder uit te rollen. “Vooral omdat er steeds meer vraag is naar werknemers met een opleiding”, zegt Limmen. “We zien dat er nog veel ruimte is voor groei”, voegt Tekin toe.

Lees meer