Actualiteit

Nieuwe editie Servicedocument hoger onderwijs

Het ministerie van OCW heeft een nieuwe editie van het Servicedocument HO gepubliceerd. Dat geeft de hogescholen duidelijkheid over een aantal belangrijke zaken voor de rest van het huidige studiejaar. Het Servicedocument is op een groot aantal onderdelen geactualiseerd. 

Routekaart
De belangrijkste vernieuwing is de uitwerking van de routekaart coronamaatregelen voor het onderwijs. De routekaart beschrijft hoe het onderwijs en onderzoek de rest van het studiejaar meebeweegt met het door het kabinet onderscheiden risiconiveau. Deze routekaart kan worden aangepast aan veranderingen in de landelijke routekaart. 

Bsa bij hogescholen
Hogescholen geven vanwege de coronacrisis ook dit jaar voor eerstejaarsstudenten die studievertraging oplopen en daardoor de norm van het bsa in het studiejaar 2020-2021 niet halen, de mogelijkheid de bsa-norm te halen in het volgend studiejaar. Daarbij zullen hogescholen zich inzetten om ook dit jaar studenten zo goed mogelijk te begeleiden en adviseren, wanneer de studie toch niet passend blijkt. Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “We doen dit om studenten te helpen die studievertraging dreigen op te lopen. Stel: je studeert aan een hogere hotelschool en je wilt stage lopen in de horeca die grotendeels plat ligt, dan loop je studievertraging op. Want de stage is een essentieel onderdeel van hbo-opleidingen, nodig voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt.”

Proctoring
Het Servicedocument verwijst ook naar nieuwe handreikingen van SURF en Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de inzet van proctoring, waarbij steeds balans is gezocht tussen het voorkomen van fraude en de privacy van studenten. Zowel SURF als AP geven enkele aanbevelingen voor het informeren en instrueren van studenten voorafgaand aan de toepassing van proctoring.

Internationale mobiliteit
Voor internationale studenten, die door corona(maatregelen) studievertraging oplopen en daardoor niet tijdig het aantal studiepunten behalen dat is vereist om de verblijfsvergunning te behouden, is verschoonbaarheid van de studievertraging mogelijk. 

Bibliotheken
Rekening houdend met de richtlijnen van RIVM en GGD kan in bibliotheken van instellingen alleen op basis van reservering plek voor zelfstudie worden geboden aan de eigen kwetsbare studenten die thuis niet over geschikte studiefaciliteiten beschikken. De aanscherping met betrekking tot reservering voor bibliotheken geldt tijdelijk voor twee weken vanaf woensdag 4 november 2020.


Servicedocument HO - aanpak coronavirus COVID-19 (11 november 2020)