Publicaties / Thema's

Onderwijskwaliteit - Dossier externe validering examens

Eindrapport 'Zienderogen vooruit'
“Rondom toetsen en examineren is samenwerking opgebloeid tussen opleidingen en hogescholen, veel docenten hebben zich geschoold in de examenpraktijk en het inschakelen van extern gecommitteerden is inmiddels breed verspreid”, zo concludeert Paul Rullmann, voorzitter van de commissie ‘evaluatie externe validering toetsing en examinering in het hbo’ bij de presentatie van het eindrapport. “Met de titel ‘Zienderogen vooruit’ geven we duidelijk aan wat de commissie ervan vindt: er is hard gewerkt en heel veel bereikt.” Op 6 maart 2017 heeft Paul Rullmann het eindrapport uitgereikt aan Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. De Graaf bood het vervolgens aan aan de minister van OCW, Jet Bussemaker. Lees verder

Advies 'Vreemde ogen dwingen'
Het advies 'Vreemde ogen dwingen' van de commissie-Bruijn is een antwoord op het voornemen tot centrale examinering in het hbo uit de Strategische Agenda Hoger Onderwijs van juli 2011. In het daaropvolgende hoofdlijnenakkoord spraken de hogescholen met staatssecretaris Zijlstra af advies in te winnen over vormen van externe validering van het examineren. De opdracht aan de commissie was daartoe een breed spectrum van mogelijkheden in kaart te brengen. Dit dossier bevat behalve het advies ook de daarmee samenhangende documenten en publicaties. Ook zijn opgenomen het persbericht en de toespraak naar aanleidingen van het advies.

Presentaties

  • Studiedag 'Toetsing en externe validering' 12 december 2013 (download presentaties)
  • Presentatie door Roeland Smits, beleidsadviseur HBO-raad en secretaris commissie-Bruijn (gehouden tijdens Dé Onderwijsdagen 2012)

Persbericht

Ministerie van OCW / HBO-raad

  • Hoofdlijnenakkoord HBO-raad-OCW: Hoofdlijnenakkoord tussen de hogescholen en staatssecretaris Zijlstra (OCW), mede namens minister Verhagen (EL&I). Het akkoord heeft betrekking op maatregelen die de hogescholen nemen om het rendement van opleidingen te verhogen, uitval en het wisselen van studies te beperken en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Ook wordt er geïnvesteerd in de kwaliteit van de docenten.
  • Kwaliteit in verscheidenheid: Om het hogeronderwijsstelsel gereed te maken voor 2025 is een koerswijziging nodig. In deze strategische agenda ‘Kwaliteit in verscheidenheid’ staat een pakket van maatregelen om dit te bewerkstelligen.

Gerelateerde artikelen