Publicaties / Thema's

Titulatuur

In de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 december 2013 (Stcrt. 2013, nr. 35337) wordt de referentielijst vastgesteld waaruit kan worden afgeleid welke ‘graadtoevoeging’ geldt voor welke (groepen van) opleidingen.

Vrij snel na de publicatie van deze regeling werd duidelijk dat de regeling een aantal fouten bevatte. Op 28 augustus 2015 (Stcrt. 2015, nr. 27438) is de regeling vervolgens gewijzigd v.w.b. deze specifieke fouten.

Voor de volgende opleidingen betekent dit concreet dat de graadtoevoeging met terugwerkende kracht is veranderd:

  Graad was Graad wordt
Toegepaste psychologie Bachelor/Master of Arts (BA/MA) Bachelor/Master of Science (BSc/MSc)
Advanced Nurse Practitioner Master Advanced Nurse Practitioner Master of Science (MSc)
Beeldende Kunsten Bachelor of Fine Art Bachelor of Arts (BA)
Vormgeving Bachelor/Master of Design Bachelor/Master of Arts (BA/MA)

In de bijlage 'Titulatuur: vragen en antwoorden n.a.v. gewijzigde ministeriële regeling titulatuur' leest u de overige vragen en antwoorden naar aanleiding van deze gewijzigde ministeriële regeling titulatuur:

  1. Hoe zit het met het omruilen van diploma’s?
  2. Mag dat wel, diploma’s omruilen?
  3. Hoe moet de passage in de gewijzigde ministeriële regeling worden uitgelegd waarin wordt gesteld dat ten aanzien van gevallen waarin een student een getuigschrift heeft ontvangen en “… de toevoeging aan de graad …. gedurende datzelfde studiejaar wordt gewijzigd, verstrekt het instellingsbestuur binnen het studiejaar na afstuderen … een getuigschrift waarop de graad met de gewijzigde toevoeging is vermeld.”
  4. Geldt de bepaling die wordt geciteerd in punt 4 alléén voor de vier (groepen van) opleidingen waarvoor de referentielijst wordt aangepast?
  5. Hoe moet in het licht van vraag 4, de bepaling in de overgangsregeling t.a.v. Toegepaste psychologie worden gelezen, dat elke student die in de periode van 1 januari 2014 tot en met 1 september 2015 is afgestudeerd en aan wie de graad BA is verleend een nieuw getuigschrift met de graad BSc mag vragen.
  6. Wat wordt bedoeld in de passage uit de toelichting waarin staat dat de ‘gegevens van het Croho’ aangepast moeten worden?
  7. Hoe zit het met de graadtoevoeging van de opleidingen in de sector Techniek?
  8. Is het nu klaar met de wijzigingen in de graadtoevoeging?

Gerelateerde artikelen