Publicaties / Thema's

Kennisbehoeften toegankelijkheid hoger onderwijs - Een inventarisatie

De Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs (ETHO) is in het leven geroepen om kennis te ontsluiten, en om onderzoek te initiëren dat kan bijdragen aan het waarborgen en verbeteren van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in Nederland. De Expertgroep richt zich daarbij op de toegankelijkheid voor alle studenten, in alle fasen van de studieloopbaan – van toeleiding tot en met diplomering – en meer specifiek op de studentengroepen voor wie de toegankelijkheid onder druk staat, zoals studenten met een functiebeperking, ‘stapelaars’, eerste-generatie-studenten en studenten met een bi-culturele achtergrond.

In dit onderzoek stond de vraag centraal welke kennis verschillende betrokkenen nodig hebben om vanuit hun positie te kunnen bijdragen aan een betere toegankelijkheid. Dat kan gaan om kennis die tot nu toe ontbreekt, en dus om aandachtspunten voor de toekomstige kennisontwikkeling. Het kan ook gaan over onderwerpen waarvoor de beschikbare kennis niet goed vindbaar of te versnipperd is. Tot slot kan er sprake zijn van een gebrek aan in de praktijk toepasbare kennis en inzichten.

Doel van het onderzoek was dan ook een brede bevraging van beleidsmakers en verschillende professionals uit de betrokken onderwijssectoren (vo, mbo, hbo en wo) om deze kennisbehoeften beter in beeld te brengen. Op basis van de inzichten uit het onderzoek wil de ETHO gerichte activiteiten inzetten voor het ontsluiten, bundelen, ontwikkelen en toepasbaar maken van kennis die de betrokken partijen kan inspireren en ondersteunen bij hun inzet om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs daadwerkelijk verder te verbeteren.


Gerelateerde artikelen