Publicaties / Thema's

Landelijk Platform Professionele Masters

De hogescholen die beroepsgerichte masters aanbieden hebben zich in 2015 binnen de Vereniging Hogescholen verenigd in het Landelijk Platform Professionele Masters.

Actieplan en agenda
Zij hebben een gezamenlijke actieplan en strategische agenda 2015 en 2020 geformuleerd. Als de belangrijkste ambities zijn daarin benoemd het verbeteren van de positionering, en het vergroten van de bekendheid van beroepsgerichte masteropleidingen. Dat heeft tot doel:

  • het geleidelijk uitbreiden van het aantal bekostigde masters;
  • het substantieel verhogen van het aantal studenten dat in masteropleidingen in het hbo wordt opgeleid.

Leden
Het Platform telt circa 30 aangesloten hogescholen. Zij zijn direct of via afvaardiging namens een groep sectorale hogescholen vertegenwoordigd binnen het Platform. Ter ondersteuning van de onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling is onder meer een LinkedIn-groep beschikbaar.

Bijeenkomsten
Het Platform vergadert vier keer per jaar. Daarnaast organiseert het Platform themabijeenkomsten om kennis te delen en vraagstukken te bespreken. Ook is er er jaarlijks een landelijke conferentie .

Werkgroepen
Het Platform heeft vier werkgroepen:

  • Werkgroep Onderwijs & didactiek in masteropleidingen
  • Werkgroep Onderzoek en masteropleidingen
  • Kennisuitwisseling: themabijeenkomsten en jaarlijkse conferentie
  • Werkgroep PR & Branding masteropleidingen

Organisatie
Het Platform heeft een voorzitter. Elke werkgroep heeft ook een voorzitter. De voorzitter en de voorzitters van de werkgroepen vormen samen een kerngroep van het Platform.

Special en berichtgeving
Op deze website wordt het thema 'Professionel masters' uitgelicht op deze pagina.
De Vereniging Hogescholen publiceert regelmatig over dit onderwerp. Zie daarvoor de berichten gelabeld met 'masteropleidingen'.


Gerelateerde artikelen