Publicaties / Thema's

Dossier Prestatieafspraken

Individuele hogescholen hebben in 2012 prestatieafspraken gemaakt met het ministerie van OCW voor de periode 2012 tot 2016. Bij deze afspraken zijn hogescholen 7% gekort op hun begroting. De reviewcommissie, ingesteld door het ministerie van OCW, geeft in 2016 een eindbeoordeling waarna - bij positieve beoordeling - hogescholen aanspraak kunnen maken op de 5% van de middelen voor hogere kwaliteit en studiesucces en 2% voor versterking differentiatie en profilering.

De ambities van de prestatieafspraken kwamen voort uit het hoofdlijnenakkoord en hebben tot doel: verbetering van kwaliteit en rendement van het onderwijs, alsook meer differentiatie en profilering van hogescholen. Het hoofdlijnenakkoord werd in 2011 gesloten tussen de Vereniging Hogescholen en OCW. In dit akkoord werden de ambities opgenomen uit de gezamenlijke kwaliteitsagenda van de hogescholen onder het motto “Kwaliteit als opdracht” (2009).

Documenten van de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek

Brieven van de minister van OCW

  • Brief dd. 21-04-2015 van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de prestatieafspraken hoger onderwijs en omgang met 'veranderde omstandigheden'.
  • Brief dd. 23-12-2014 van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van de midtermreview prestatieafspraken hoger onderwijs.
  • Brief dd. 29-8-2014 van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over de voortgang van het hoofdlijnenakkoorden en prestatieafspraken hoger onderwijs.
  • Brief dd.18-02-2014 van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over de voortgang van het hoofdlijnenakkoord en prestatieafspraken hoger onderwijs en onderzoek
  • Brief dd. 2-07-2013 van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over prestatieafspraken hoger onderwijs
  • Brief dd. 5-3-2012 van minister Bussemaker (OCW) inzake nadere informatie over prestatieafspraken

Gerelateerde artikelen