Publicaties / Sectoren

Actielijn 9: Profileringssynergie

  Actielijn 9: Profileringssynergie

Doordenken hoe de profilering van hogescholen zich verhoudt tot en vertaalt in het aanbod van onderwijs en praktijkgericht onderzoek en hoe deze elementen elkaar kunnen versterken.

Welke activiteiten worden al ontplooid die een bijdrage leveren aan de actielijn?

Profilering in de opleiding
Zoals gezegd is er al de nodige profilering die zijn weerslag vindt in het minorenaanbod. Zo worden minoren ontwikkeld met partnerbedrijven op het thema Biobased Economy in het Centres of Expertise van Avans en HZ. Door Kies op Maat kunnen hogescholen deze minoren openstellen voor studenten uit heel Nederland. Daarnaast wordt er naast de Body of Knowledge and Skills binnen actieve opleidingsoverleggen goede afspraken gemaakt over de regionale profilering van de opleiding. Zo wordt voor Fashion & Textile Technologies een  duidelijk onderscheidende profilering ontwikkeld voor de HvA en Saxion (en ArtEZ) op (inter) nationaal niveau. Ook worden afstudeerrichtingen zoveel mogelijk geënt op de regio waar de opleiding gevestigd is. Bij het inrichten van een excellentieprogramma tenslotte wordt gekozen voor een topic wat noodzakelijk is voor de regio, maar waar landelijk nog geen dekking voor is.

Regionale profilering en zwaartepunten
De zwaartepunten voor hogescholen worden ook steeds breder opgepakt in de regio. Saxion profileert zich op topsector HTSM Living Technology, met een actieve agenda in de regio vanuit Bètatechniek – nanotechnology. De Hanze pakt gezamenlijke thema’s op met hogescholen en universiteiten, zoals BERNN – Biobased Economy Northern Netherlands met Stenden, NHL, v Hall, Hanze en RUG. Fontys sluit met haar profilering aan op de regionale en provinciale agenda’s zoals Brainport. Ook ontstaan er regionale delta’s als Medical Delta of The Hague Security Delta waar hogescholen bij kunnen aanhaken of deel van uitmaken. De thema’s bieden context van de regio. Voor de Hogeschool Utrecht zijn dat duurzaamheid, gezondheidstechnologie, rapid prototyping en asset management. De hogeschool werkt in HU Utrecht 3D Medical samen met UMCU op rapid prototyping. En zo is er de Amsterdam Green Campus, waar mbo, hbo en wo samenwerken waarbij de kennisbasis in context wordt gezet.

Profilering in beeld
Met al die zwaartepunten en profilering is het ook belangrijk dit zichtbaar te maken en er met elkaar over van gedachten te kunnen wisselen. Zo organiseert domein Bouw en Ruimte een landelijke onderzoeksdag waar lectoren, onderzoekers, beroepenveld en overheid kennis kunnen nemen van het onderzoek wat binnen het domein plaatsvindt.

Afstemming profilering
Bij profilering is afstemming ook belangrijk. Er gebeurt het nodige op dit onderwerp binnen de domeinen, maar ook met stakeholders in de regio en op landelijk niveau. Zo stemt het domein Creative Technologies af met de nationale agenda Click.NL. En worden binnen domein Applied Science afspraken gemaakt en samengewerkt, afgestemd en aangevuld op opleidingen en specialisaties en is er afstemming op leerroutes

Centres of Expertise
Bij een aantal Centres of Expertise zijn meerdere hogescholen betrokken, bij bijvoorbeeld Tech Your Future en Tech For Future zijn Saxion en Windesheim betrokken, bij ACE zijn Hogeschool Rotterdam, HAN en Fontys betrokken, of Biobased Economy waar HZ en Avans betrokken zijn. In de programmering en rolverdeling worden de aandachtspunten verdeeld over de hogescholen en gebruik gemaakt van elkaar sterktes.

Welke activiteiten is men voornemens te ontplooien die gaan bijdragen aan de actielijn?

De hogescholen en domeinen gaan verder door op de ingezette weg met de ontwikkeling van zwaartepunten, profilering en differentiatie en de afstemming met elkaar. En dit zal alleen maar meer worden, naar mate de hogescholen zich verder ontwikkelen tot regionale kennisinstellingen, waar de praktijkgerichte onderzoeksfunctie en de publiek-private samenwerking in de regio verder uitgebouwd worden. Daarnaast hopen de hogescholen de vruchten te kunnen plukken van de landkaart(en) zoals die binnen de voorgaande actielijn ontwikkeld gaan worden, zodat hogescholen nog beter weet wie wat waar doet en hoe zaken afgestemd kunnen worden of samengewerkt kan worden op grotere thema’s.

Naast de inhoudelijke thema’s – het wat – is zoals eerder aangegeven het ook van belang dat partijen binnen hbo bètatechniek goed samenwerken en elkaar weten te vinden. Hiervoor is een stevige domeinstructuur en kennisdeling en communicatie over de domeinen heen onontbeerlijk.


Gerelateerde artikelen