Publicaties / Sectoren

Actielijn 7: Flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk leren

  Actielijn 7: Flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk leren

Ontwikkelen van leeruitkomsten, leerwegonafhankelijke toetsing en beoordeling en modulair onderwijs voor volwassenen.

Welke activiteiten worden al ontplooid die een bijdrage leveren aan de actielijn?

Deelname pilots flexibilisering  Er is door (techniek)hogescholen veel gehoor gegeven aan de oproep van de minister van OCW om deel te nemen aan de pilots flexibilisering: 9 hogescholen met techniekopleidingen nemen deel mét subsidie en nog eens 5 hogescholen nemen deel zonder subsidie. Hierbinnen nemen vijf hogescholen met een of meer van hun deeltijd-techniekopleidingen deel aan het experiment leeruitkomsten: Avans, HAN, NHL, Saxion en Zuyd. Daarnaast wordt er nu voor de bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde en Elektrotechniek leeruitkomsten ontwikkeld en de brede bachelor Engineering wordt opgebouwd aan de hand van leerdoelen, leeruitkomsten en competenties.

Blended learning Bij de hogescholen die deeltijdonderwijs aanbieden, wordt actief ingezet op blended learning; van ‘flipping the classroom’ bij Zuyd Hogeschool tot het digitaliseren van weblectures bij Hogeschool Leiden.  Bij de HAN wordt een mix van werkplekleren, online leren en contactleren ontwikkeld. Bij Saxion wordt een groot deel van het deeltijdonderwijs, zoals opleidingen Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en Mechatronica digitaal aangeboden. Avans gebruikt zogenaamde 'skills clips´  in haar onderwijs, waarin studenten via filmpjes hulp krijgen bij het leren van vaardigheden. Daarnaast worden er bijvoorbeeld in het Centre of Expertise Biobased Economy MOOC’s ontwikkeld om zo onderwijsmodules voor een breed publiek toegankelijk te maken.

De Master of Marine Shipping Innovations aan de NHL is grotendeels plaatsonafhankelijk. De HAN kan modulair deeltijd-aanbod zowel regulier als in cursus aanbieden.

Welke activiteiten is men voornemens te ontplooien die gaan bijdragen aan de actielijn?

Binnen het domein Maritime Operations wordt gewerkt het aan het ontwikkelen van een masterprogramma  met leeruitkomsten. Daarnaast wordt in de bachelorprogramma´s de ontwikkeling van blended learning verder vormgegeven. Binnen het domein Applied Science worden de landelijke opleidingsoverleggen van studiecoördinatoren en docenten verder gefaciliteerd en ondersteund om kennis en ervaringen uit te wisselen en concrete activiteiten te kunnen opzetten voor docenten op het gebied van vakinhoud en didactische ontwikkeling en nieuwe (digitale / blended) leermiddelen. Daarnaast gaan verschillende hogescholen, deels versterkt door de pilots flexibilisering en experimenten vraagfinanciering, verder met het uitbouwen van hun deeltijdaanbod, zoals Saxion Partime met online modulair onderwijs en de HAN die AD’s ontwikkelt met blended learning.

Daarnaast zal ook het hiervoor genoemde actieplan onder actielijn 6 zijn weerslag krijgen op het verder brengen van flexibel, tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs binnen hbo bètatechniek, door van elkaar te leren bij de ontwikkeling van leeruitkomsten en ervaringen rond leerwegonafhankelijke toetsing.

De acties binnen dit thema zijn gericht op het onderzoeken hoe het hbo bètatechnieklandschap er voor staat qua profilering en differentiatie om te zien of er verbeteringen noodzakelijk zijn en waar mogelijkheden zijn voor verdere synergie.


Gerelateerde artikelen