Publicaties / Sectoren

Actielijn 3: Voorlichting en werving

  Actielijn 3: Voorlichting en werving

Het realiseren van ‘4 op de 10’ begint bij het proces vóórdat een student besluit te gaan studeren. Actuele en aantrekkelijke voorlichting en werving is dan ook cruciaal.

Welke activiteiten worden al ontplooid die een bijdrage leveren aan de actielijn?

Eigen voorlichting en werving
Hogescholen doen al erg veel op het gebied van voorlichting en werving: van open dagen en wegwijsdagen tot studiekeuzecheck, en van proefstuderen of andere kennismakingsprogramma’s tot het aanleveren van lesmateriaal voor basis en voortgezet onderwijs. Volgens Hogeschool Windesheim: “De werving begint al op het basisonderwijs. Wij hebben contact met regionale basisscholen en we verzorgen technieklessen en workshops. Daarnaast wordt lesmateriaal ter beschikking gesteld aan het primair onderwijs. Binnen het voortgezet onderwijs zijn we betrokken bij de profielkeuzes en ontvangen we regelmatig scholen.” Fontys Hogeschool probeert op vele manieren ICT onderwijs onder de aandacht te brengen door middel van reclame en promotie. Dit geldt voor alle vooropleidingen voor Nederlandstalig voltijd en deeltijdonderwijs alsmede voor de Engelstalige voltijdopleiding. “Als voorbeeld noemen we de Fontys junioracademie waarin wij participeren. Dat we dit goed doen moge blijken uit de sterke groei die we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt.” aldus Ad Vissers, directeur ICT. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen neemt deel aan en ondersteunt diverse techniekpromotiecentra: Kenniscentrum Bètatechniek, Junior Technovium, Technoplanet en Techno Promo. De hogeschool heeft een actieve inzet op middelbare scholen bij bijvoorbeeld profielwerkstukbegeleiding via HAN College of Technology en Pre University College. Niet alleen voorlichting bij voortgezet onderwijs, maar ook bij relevante mbo-instellingen en opleidingen. Zo werkt het Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie van de Hogeschool Rotterdam nauw samen met het Grafisch Lyceum Rotterdam. 

Gezamenlijke voorlichting en werving
Bij veel voorlichtingsactiviteiten zijn er ook inspanningen door de brancheorganisaties, zoals bij maritiem en chemie. Binnen het domein Applied Science is al sinds jaar en dag sprake van gezamenlijke werving en voorlichting middels de PROEF-campagne, met aandacht voor opleidingen, hogescholen, informatie voor de ouders en daarnaast expliciet aandacht voor mbo’er die geïnteresseerd is in een hbo-opleiding binnen dit domein. De laatste loot aan deze stam is de Prapp! app:  een app, door het domein gerealiseerd in samenwerking met Stichting C3,  waarmee scholieren een beter beeld kunnen vormen van het aanbod aan verschillende opleidingen en waarbij ze hulp krijgen bij het kiezen van de juiste studie door middel van actuele informatie over opleidingen en beroepen in de tak van Applied Sciences en interactieve games. 

Deelname aan initiatieven van derden
Er zijn de nodige landelijke en regionale initiatieven om kinderen en scholieren te interesseren voor techniek en technologie, zoals Jet-Net, Stichting Techniekpromotie, VHTO, Platform Bètatechniek, Stichting C3, Techniektalent.nu. Hogescholen nemen vaak deel aan deze initiatieven. Zo namen 6 hogescholen deel aan de Girlsday 2016 georganiseerd door de VHTO. zo zijn Fontys en Hanzehogeschool deelnemer van het netwerk van Stichting Techniekpromotie, wat tot doel heeft om wetenschap en technologie onderdeel te maken van het leven van alle kinderen. Daarnaast doen onder andere NHL en Hogeschool Utrecht mee aan Coderdojo waarin jonge mensen, tussen de 5 en 17 jaar, leren om te programmeren, websites bouwen, apps ontwikkelen, programma's te maken, games te maken en meer. Dojo's worden opgezet en georganiseerd door vrijwilligers. Naast het leren programmeren, ontmoeten deelnemers ook anderen like-minded mensen, delen deelnemers waar ze aan aan het werken zijn en maken ze nieuwe dingen. Tenslotte wordt in de voorlichting door hogescholen en de verschillende techniekdomeinen dankbaar gebruik gemaakt van landelijk ontwikkeld voorlichtingsmateriaal om een breed , zoals Bètamentality-model en verschillende bètawerelden en het hierop geïnspireerde ICT-mindsets

Bètasteunpunten
Het Bètasteunpunt biedt voor scholieren hulp bij het maken van een (profiel)werkstuk op het gebied van bèta en techniek. Hogescholen kunnen helpen bij het vinden van verdiepende informatie, het meedenken bij de opzet of bijvoorbeeld zoals bij de Hanzehogeschool helpen met het uitvoeren van een proef. Daarnaast biedt het Bètasteunpunt scholieren de mogelijkheid om een beter beeld te krijgen van de technische vervolgopleidingen door middel van masterclasses georganiseerd voor de bovenbouw havo/vwo. Docenten in het voortgezet onderwijs hebben de beschikking over informatie over profielvoorlichting, bètawerkplaatsen en docentendagen. De Bètasteunpunten zijn opgegaan in de regionale VO-HO-netwerken (zie volgende actielijn voor aanvullende informatie hierover).

Welke activiteiten is men voornemens te ontplooien die gaan bijdragen aan de actielijn?

Zoals hierboven duidelijk aangegeven, zijn hogescholen op al op uiteenlopende manieren actief om enerzijds kinderen en scholieren te enthousiasmeren voor bètatechniek en anderzijds om studenten die een hbo bètatechniekopleiding willen volgen middels op ‘de juiste plek’ te krijgen. Hogescholen zullen hier mee door blijven gaan. De ervaringen die hier mee opgedaan worden, kunnen meegenomen worden in het verbeteren en actueel houden van de kanalen en het materiaal dat gebruikt wordt voor voorlichting en werving. Hierbij is en blijft het van belang een zo divers mogelijke doelgroep aan te spreken, met bijzondere aandacht voor meisjes en de mogelijke instroom vanuit het mbo. 

Gezamenlijke landelijke studiekeuze voorlichting per domein
Zoals hierboven aangegeven, is binnen domein Applied Science al de nodige ervaring opgedaan met het ontwikkelen van gezamenlijke voorlichting en wervingsmateriaal. Er ligt een aanbod om de PRAPP! die speciaal voor het domein Applied Science is ontwikkeld, geschikt te maken voor gezamenlijke voorlichting binnen andere techniekdomeinen. Zo kan het gedane denk- en ontwikkelwerk breder uitgenut worden.


Gerelateerde artikelen