Publicaties / Sectoren

Actielijn 10: Versterken domeinstructuur

  Actielijn 10: Versterken domeinstructuur

Beter benutten en doorontwikkelen van overleg, afstemming en actie binnen de domeinen om uitvoering van de Roadmap mogelijk te maken.

Welke activiteiten worden al ontplooid die een bijdrage leveren aan de actielijn?

Zoals in de Roadmap aangegeven zijn de zes domeinen binnen hbo bètatechniek cruciaal voor het behalen van de ambities van de Roadmap.  

Engineering
Voor het domein Engineering is de Roadmap tot uitgangspunt gekozen voor de missie/ visie en jaaractiviteiten van het domein. Voor wat betreft organisatieontwikkeling en communicatie zijn er al een aantal stappen in genomen zoals stamhoofdenoverleg, bijeenkomsten van algemeen bestuur, periodiek overleg met de Raad van Advies. Er is een nieuwe website ontwikkeld en er is communicatiemedewerker aangetrokken.  

Maritime Operations 
Er vindt maandelijks landelijk overleg plaats met de andere opleidingen tot Maritiem Officier. Hierbinnen wordt gewerkt aan gezamenlijke curriculumontwikkeling. Het domein heeft goed en regelmatig contact met het afnemend werkveld.

Applied Science
Een belangrijk onderdeel van de samenwerking binnen domein Applied Science is het landelijk afstemmen van alle ontwikkelingen binnen de speerpunten met het afnemend werkveld. Dit gebeurt op verschillende niveaus. DAS legt de verbinding tussen de regionale ontwikkelingen en de input van de individuele werkveldadviescommissies door de organisatie van het Landelijk werkveldadviescommissie-overleg. Daarnaast voert DAS voert structureel strategisch overleg met een tweetal topsectoren, een aantal brancheorganisaties en beroepsverenigingen om het aanbod van het Applied Science onderwijs en onderzoek af te stemmen op de behoefte van het werkveld. Tenslotte is er regelmatig DAS-overleg en zijn er zogenaamde benchmark-dagen.

HBO-i
Het domein heeft een platformfunctie en faciliteert voor landelijke opleidingsoverleggen. Het model van de domeinbeschrijving is bruikbaar voor brede en smalle bacheloropleidingen. Door netwerkwerkbijeenkomsten en studiereizen leren de betrokken opleidingen en hogescholen elkaar kennen en wordt het onderhouden van contacten voor onderlinge intervisie bevorderd.

Creative Technologies
Binnen het domein Creative Technologies is er  discussie over opleidingsprofielen, over de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende hogescholen waar de opleidingen aangeboden wordt en worden curricula eindkwalificaties en kwalificaties vergeleken en is er overleg over de Body of Knowledge and Skills van het domein.

Bouw en Ruimte
De zogenaamde Hoger Onderwijs Groep Bouw en Ruimte hebben periodiek overleg over onderwijs en onderzoek en er is naar aanleiding van de techniekconversie een nieuw domeinprofiel opgesteld, waarin de nieuwe zes opleidingen centraal staan en waarin middels een lagen benadering een eigentijds overzicht is gegeven wat een student moet kennen en kunnen. Binnen het domein vindt daarnaast kennisdeling plaats het onderzoek wat binnen dit domein aan de verschillende hogescholen plaatsvindt.

Welke activiteiten is men voornemens te ontplooien die gaan bijdragen aan de actielijn?

Tijdens de vergaderingen van het sectoraal adviescollege htno, waar de zes domeinvoorzitters aan deelnemen, wordt voortdurend kennis gedeeld over de domeinen. De verschillende domeinen gaan daarnaast verder met het uitvoeren van de verschillende jaarplannen. Daarnaast wordt voor het versterken van de domeinstructuur in het voorjaar 2017 een heisessie gepland met de dagelijks besturen van de zes domeinen om best practices te delen.


Gerelateerde artikelen