Publicaties / Sectoren

Actielijn 2: Talentontwikkeling op maat

  Actielijn 2: Talentontwikkeling op maat

Ontwikkelen van mogelijkheden voor studenten, binnen en buiten de opleiding, om hun talenten te ontwikkelen om aan de gevraagde variëteit van HTNO-professionals te kunnen voldoen.

Welke activiteiten worden al ontplooid die een bijdrage leveren aan de actielijn?

Er gebeurt al het nodige op het gebied van talentontwikkeling op maat:

  1. Integratie in het curriculum
  2. Beurzen en honoursprogramma´s
  3. Minoren openstellen voor andere hogescholen via Kies op Maat

Integratie in het studieprogramma
Er is veel keuzevrijheid binnen het 3e en 4e jaar van de bacheloropleiding, die gebruikt kan worden voor het kiezen van vakken die aansluiten bij de talenten van de individuele student. De brede bachelors faciliteren dit alleen maar meer. Zo worden studenten bij Windesheim aangesproken op hun natuurlijke talenten en uitgedaagd vanuit deze talenten een rol te spelen binnen multidisciplinaire teams. Daarnaast is er bij veel hogescholen ruime mogelijkheid om één of meerdere semesters (minor, stage) in het buitenland te volgen. Studenten hebben daarnaast ook vaak de mogelijkheid om actief te worden binnen studieverenigingen of opleidingscommissies. Ook kunnen studenten ingezet worden in het onderwijs als belangrijke werk- en leerervaring. N.B. Deze focus op talentontwikkeling vereist ook het nodige van het personeel van de hogeschool. De studieloopbaanbegeleider zal zich moeten verdiepen tot een student performance coach in leerteams. Daarnaast zal het HRM-programma van een hogeschool gericht moeten zijn op bijspijkeren van teamleiders om mensen echt in te zetten op talent.

Honoursprogramma’s en studiebeurzen
Elke hogeschool is individueel verantwoordelijk voor het opzetten en aanbieden van een honoursprogramma aan studenten. Het zijn programma’s die zowel onderdeel kunnen uitmaken van de bachelor als programma’s bovenop de bachelor. De programma’s worden interdisciplinair, dan wel binnen de eigen discipline (vakgebied), aangeboden. Zo biedt de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een talentenprogramma aan op het gebied van biobased-ondernemerschap, wat een cross-over is van applied science en economisch management. Vanuit het landelijke netwerk van hogescholen i.o. wordt er door enkele hogescholen samengewerkt op dit vlak. Daarnaast hebben 6 techniekhogescholen deelgenomen aan het Sirius-programma, waarin een onderwijsprogramma gericht op excellentie is ontwikkeld. Binnen domeinen Applied Sciences en Bouw en Ruimte wordt programma’s en aanbod op elkaar afgestemd. Ook is er voor binnen het Automotive Centre of Expertise een gezamenlijk talentenprogramma ontwikkeld. Voor een compleet overzicht van honoursprogramma, klik hier.

Naast de honoursprogramma’s zijn er ook verschillende beurzen programma’s om technisch talent te stimuleren. Zo zijn er de topsectorbeurzen waar zes topsectoren aan mee doen. De Topsector Chemie kent in dit kader vier verschillende beurzenprogramma’s met elk hun eigen kenmerken en doelgroep. Maar ook de ´tiende topsector´ ICT kent beurzen: de Dutch Digital Delta Talent Grants richten zich op excellente studenten die een IT-opleiding volgen (of cross-over) op zowel mbo-, hbo- als wo-niveau. Bedrijven bieden studenten middels een beurs de kans om zich, in aanvulling op hun opleiding, verder te ontwikkelen als ICT-professional. Dit kan door het opdoen van ervaring op de werkvloer, maar ook door het volgen van verdiepend onderwijs.

Minoren openstellen voor andere hogescholen via Kies op Maat
Kies Op Maat heeft tot doel de mobiliteit van studenten binnen het hoger onderwijs te verhogen. Deze mobiliteit leidt tot een diversificatie van capaciteiten van de studenten en biedt een manier aan studenten om zelf hun studie in te vullen en daarin hun eigen interesses en keuzes te maken. Dat leidt tot tevredener en gemotiveerder studenten die minder snel afhaken. Via de website van Kies Op Maat wordt het gezamenlijke onderwijsaanbod van hogescholen gepubliceerd, zodat studenten een ruimere keuze krijgen. Kies Op Maat zorgt er daarnaast voor dat studenten zich in de meeste gevallen kosteloos en via eenvoudige procedures kunnen inschrijven bij een andere instelling. Ze zijn via Kies Op Maat er ook van verzekerd dat de thuisinstelling de behaalde ECs opneemt in het curriculum. Zonder dat de student er iets van merkt verrekenen de gast- en thuisinstelling de kosten van het onderwijs dat wordt afgenomen.

Welke activiteiten is men voornemens te ontplooien die gaan bijdragen aan de actielijn?

Naast het verder openstellen van minoren voor andere hogescholen via Kies op Maat en het promoten hiervan naar de hogescholen en studenten toe, worden specifiek in het kader de Roadmap op dit moment geen extra activiteiten ontplooid op deze actielijn.

N.B. Op termijn worden hier zeker activiteiten voor ontwikkeld om de ambitie zoals verwoord in de Roadmap te realiseren, oftewel: niet alleen talentontwikkeling voor de ‘slimsten van de klas’, maar vooral studenten in staat stellen zichzelf te positioneren in het bètatechnische landschap. Hiervoor zijn onder andere de resultaten van actielijnen 1, 6 en 7 van belang (umbrella-shaped engineer, ontwikkelen van leeruitkomsten, leerweg-onafhankelijk toetsen, modulair aanbieden).  

De acties binnen dit thema zijn gericht op zorgen voor voldoende instroom, doorstroom en uitstroom naar de technische beroepen waar bij het werkveld behoefte aan is. Uiteindelijk draait het om uitstroom naar het werkveld. Om dat te bereiken moeten niet alleen de instroom verhogen, maar ook de doorstroom.


Gerelateerde artikelen