Thema naar overzicht

Centres of Expertise

Een innovatieve en ambitieuze samenwerkingsvorm tussen kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid wordt gerealiseerd binnen de Centers of Expertise. Die leggen de verbinding tussen het hoger beroepsonderwijs, topsectoren en maatschappelijke uitdagingen door netwerkvorming van lectoren, ondernemers, onderzoekers uit publieke en private instellingen, docenten en studenten. De eerste Centres of expertise zij al actief sinds 2011. In de jaren daarna is er een groot aantal Centers of Expertise bijgekomen. De Centers of Expertise leveren een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van zwaartepunten in onderzoek van hogescholen.

Toekomst
Hogescholen krijgen volop waardering voor het praktijkgericht onderzoek en de ontwikkeling van de Centres of Expertise. Dit publiek-private samenspel op onderzoeksgebied vereist blijvende creativiteit en inzet. Hogescholen hebben op dit terrein de volgende ambities geformuleerd:

  • doorgroei van op maatschappelijke uitdagingen gerichte Centres of Expertise (zoals genoemd in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs)
  • stimuleren van verdere profilering en zwaartepuntvorming;
  • verzorgen van afstemming tussen Centres of Expertise onderling;
  • zoeken van aansluiting en afstemming met de Centres of Expertise en de Kennis- en Innovatieagenda’s van de Topsectoren en de Nationale Wetenschapsagenda.

De Vereniging Hogescholen trekt hier samen op met ministeries van OCW,  Economische Zaken, NRPO SIA, Platform Bètatechniek, en de human capital-coördinatoren van de topsectoren.

Atlas onderzoek met impact
De atlas bestaat uit algemene informatie en specifieke informatie per thema. In het algemene deel vindt u informatie over het praktijkgericht onderzoek aan de Nederlandse hogescholen. Hoeveel lectoren zijn er? Wat is de omvang van de onderzoeksmiddelen? Welke hogescholen werken aan welke onderzoeksthema’s? In de andere delen wordt per thema in beeld gebracht welke hogescholen actief zijn en op welke manieren wordt samengewerkt met andere hogescholen en/ of de beroepspraktijk. In deze atlas richten we ons daarbij op de volgende samenwerkingsvormen: lectorenplatforms en Centres of Expertise.


Gerelateerd nieuws

Nieuwe editie Atlas Onderzoek met impact

Article

De Vereniging Hogescholen heeft de Atlas Onderzoek met impact geactualiseerd. De atlas brengt in kaart hoe en waar invulling wordt gegeven aan de tien thema’s uit de Strategische onderzoeksagenda hbo 2016 – 2020 'Onderzoek met Impact'. De atlas bestaat uit algemene informatie en specifieke informatie per thema.

Lees meer

Commissie Centres of Expertise presenteert eindrapport 

Article

“De maatschappelijke uitdagingen, de daaraan gerelateerde agenda’s en programma’s bieden Centres of Expertise een enorme groeipotentie voor alle betrokkenen. Voor het brede bedrijfsleven, maar zeker ook het midden- en kleinbedrijf en maatschappelijke instellingen, voor het onderwijs en instellingen en voor studenten”, aldus Claudia Reiner, voorzitter van de Commissie Centres of Expertise, bij de presentatie op 14 oktober jl. van het eindrapport ‘Centres of Expertise: groeibriljant voor excellente samenwerking in het hbo – In allianties werken aan maatschappelijk impact voor de toekomst’. 

Lees meer

Samenwerken in Centres of expertise voor onderzoek en onderwijs

Article

Centres of expertise zijn meestal gericht op een opleidingsdomein (54%) of juist een zeer divers palet op opleidingen (42%). Het belangrijkste motief van marktpartijen om aan deze Centres deel te nemen is de toegang tot praktijkgericht onderzoek door hogescholen. In het hbo ligt de nadruk bij de inhoudelijke focus van de samenwerking vooral op het verbeteren van het onderwijs en het ontwikkelen van nieuwe kennis. Dit blijkt uit een impactmeting 2019 van Katapult, een netwerk van meer dan 300 samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, onderzoek en overheid. 

Lees meer

Meer informatie