Thema naar overzicht

Centres of Expertise

Een innovatieve en ambitieuze samenwerkingsvorm tussen kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid wordt gerealiseerd binnen de Centers of Expertise. Die leggen de verbinding tussen het hoger beroepsonderwijs, topsectoren en maatschappelijke uitdagingen door netwerkvorming van lectoren, ondernemers, onderzoekers uit publieke en private instellingen, docenten en studenten. De eerste Centres of expertise zij al actief sinds 2011. In de jaren daarna is er een groot aantal Centers of Expertise bijgekomen. De Centers of Expertise leveren een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van zwaartepunten in onderzoek van hogescholen.

Toekomst
Hogescholen krijgen volop waardering voor het praktijkgericht onderzoek en de ontwikkeling van de Centres of Expertise. Dit publiek-private samenspel op onderzoeksgebied vereist blijvende creativiteit en inzet. Hogescholen hebben op dit terrein de volgende ambities geformuleerd:

  • doorgroei van op maatschappelijke uitdagingen gerichte Centres of Expertise (zoals genoemd in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs)
  • stimuleren van verdere profilering en zwaartepuntvorming;
  • verzorgen van afstemming tussen Centres of Expertise onderling;
  • zoeken van aansluiting en afstemming met de Centres of Expertise en de Kennis- en Innovatieagenda’s van de Topsectoren en de Nationale Wetenschapsagenda.

De Vereniging Hogescholen trekt hier samen op met ministeries van OCW,  Economische Zaken, NRPO SIA, Platform Bètatechniek, en de human capital-coördinatoren van de topsectoren.

Atlas onderzoek met impact
De atlas bestaat uit algemene informatie en specifieke informatie per thema. In het algemene deel vindt u informatie over het praktijkgericht onderzoek aan de Nederlandse hogescholen. Hoeveel lectoren zijn er? Wat is de omvang van de onderzoeksmiddelen? Welke hogescholen werken aan welke onderzoeksthema’s? In de andere delen wordt per thema in beeld gebracht welke hogescholen actief zijn en op welke manieren wordt samengewerkt met andere hogescholen en/ of de beroepspraktijk. In deze atlas richten we ons daarbij op de volgende samenwerkingsvormen: lectorenplatforms en Centres of Expertise.


Gerelateerd nieuws

Meer aandacht ondernemerschapsonderwijs 

Article

Ondernemerschapsonderwijs valt of staat met ondernemende docenten. In een serie van zeven portretten laat O2LAB - waarbij O2 staat voor Ondernemerschap en Onderwijs - enthousiaste en inspirerende docenten aan het woord. Jorg Andree van de Hanzehogeschool Groningen is coördinator van de minor Da Vinci, waar studenten van allerlei richtingen les krijgen in ondernemerschap.

Lees meer

Samen met bedrijfsleven hbo-professionals opleiden voor energietransitie 

Article

In verscheidene regio’s verspreid over het land zijn netwerken gevormd tussen hogescholen, bedrijven en instellingen. Zo’n netwerk is onmisbaar om studenten op te leiden én om onderzoek te doen in Centres of Expertise. Professionals uit bedrijven en instellingen, onderzoekers van de hogeschool en studenten werken samen aan direct toepasbare innovaties op de werkvloer en brengen die kennis ook naar het onderwijs.  Dat gebeurt bijvoorbeeld in het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) voor duurzame, betrouwbare en betaalbare elektrische energievoorziening. 

Lees meer

Samenwerkingsprogramma van start om de energietransitie te versnellen

Article

Mensen Maken de Transitie. Dat is de naam van een leer- en innovatieprogramma dat van start gaat. Het programma moet de verduurzaming van bestaande woningen gaan versnellen. Door een betere ketensamenwerking, slimmere productieprocessen en (bij)scholing van werknemers wordt het straks eenvoudiger om hele wijken in één keer aan te pakken. De Vereniging Hogescholen is een van de initiatiefnemers van dit programma. 

Lees meer

Meer informatie