Atlas Onderzoek met impact

Thema 3 - Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio

De veranderingen die ontstaan als gevolg van o.a. migratie, klimaatverandering, nieuwe technologieën,  sociaal-culturele diversiteit en geopolitieke verschuivingen hebben een grote impact op lokaal,  regionaal, nationaal en mondiaal niveau. Veel onderzoek in het hbo binnen dit thema richt zich op  de stedelijke omgeving. In de stad komt veel, zo niet alles samen: vragen over ontplooiing en vooruitkomen, van innovatie  en ondernemerschap tot maatschappelijke problemen van armoede, werkloosheid, segregatie en  (on)veiligheid. Maar ook veel hogescholen richten zich met name op de regionale omgeving. Thema’s die  hier aan bod komen betreffen de krimpregio’s, de ondermijningsproblematiek en criminaliteit. Ook de ontwikkeling van zogenaamde smart cities is interessant. Het ‘internet of things’ creëert mogelijkheden voor zowel centrale sturing als voor burgerbetrokkenheid. Onderzoek naar de manieren waarop deze ontwikkelingen de betrokkenheid van burgers te versterken is een belangrijk aanknopingspunt voor praktijkgericht onderzoek.