Thema naar overzicht

Studentenwelzijn

Een belangrijke voorwaarde voor een succesvol studieverloop en een essentiële waarde voor inclusief hoger onderwijs, is aandacht voor studentenwelzijn. Hierbij gaat het over studenten met een extra ondersteuningsvraag. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanwege belemmeringen als gevolg van een functiebeperking, bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg of psychische klachten.

Gezamenlijk Ambitie Studentenwelzijn
De Vereniging Hogescholen, de VSNU, de studentenbonden LSVb en ISO, de Universiteit voor Humanistiek en Expertisecentrum Handicap + Studie, hebben een ‘Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn’ opgesteld. Daarin pakt het hoger onderwijs niet alleen de opgave met betrekking tot psychische klachten op maar ook het bredere thema studentenwelzijn.

Deze ambitie richt zich op zowel studenten met psychische problemen, als ook op studenten met een functiebeperking of op studenten die te maken hebben met bijzondere omstandigheden zoals mantelzorg. Gezamenlijk is afgesproken dat wij ons verder in gaan zetten voor een inclusief onderwijsklimaat en streven naar volledige en laagdrempelige informatievoorziening. 

Inzet hogescholen 
Uit 'Professionals voor morgen - Strategische agenda, Vereniging Hogescholen 2019-2023':

  • Als hogescholen werken we aan het realiseren van de Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn.
  • Verder zorgen we voor betere informatievoorziening aan studenten over faciliteiten die het welzijn van studenten ondersteunen, zoals studentdecanen
    en het profileringsfonds.

 

Contactpersoon

Saskia Cornets de Groot Domeinen Sectoraal Beleid, Onderwijs

Gerelateerd nieuws

Gelijke kansen voor zwangere studenten en studerende ouders in het hoger onderwijs

Article

Veel zwangere studenten en studerende ouders zijn niet op de hoogte van de rechten, plichten en voorzieningen die er voor hen in het leven zijn geroepen. Onderwijsinstellingen bieden veelal maatwerk aan deze groep; hierbij is informatie over de rechten en plichten van de student van belang. Om het studentsucces van zwangere studenten en studerende ouders in het hbo en wo te vergroten, is de handreiking ‘Zwangere studenten en studerende ouders in het hoger onderwijs’ opgesteld. Met deze uitgave beoogt de Landelijke werkgroep Studentenwelzijn gelijke kansen voor alle hoger onderwijsstudenten, ongeacht de persoonlijke omstandigheden.

Lees meer

Hbo kunstonderwijs presenteert sectoragenda 2021-2025

Article

Een nog veerkrachtiger sector die voortdurend in verbinding staat met de ontwikkelingen in het werkveld en de samenleving, en die onderwijs en onderzoek innoveert. Dat is de ambitie die centraal staat in de Sectoragenda Hbo Kunstonderwijs 2021 - 2025, die minister Ingrid van Engelshoven van OCW vandaag in ontvangst neemt uit handen van Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen. Als uitwerking van de sectoragenda heeft het kunstonderwijs ook een statement opgesteld over sociale veiligheid, waarin ze uitspreken gezamenlijk grondig aan de slag te gaan met een nog veiliger leer- en werkklimaat in de kunstopleidingen. 

Lees meer

Meer aandacht suïcidepreventie

Article

Samen met andere onderwijsorganisaties ondertekent de Vereniging Hogescholen de Derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025. “In deze coronatijd staan onze studenten, docenten en medewerkers onder grotere spanning dan normaal. Daarom is het nu extra belangrijk dat we goed op elkaar letten”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Meer informatie