Thema naar overzicht

Doorstroom

Hogescholen onderkennen dat zij zelf aan de slag moeten om de doorstroom naar het hbo te verbeteren. Zij zullen studenten die bij hen binnenkomen altijd, maar in het bijzonder in de eerste honderd dagen van de studie, nog beter begeleiden bij de overstap naar het hbo, ook als dat switch tot gevolg heeft. 

Inzet hogescholen 
Uit 'Professionals voor morgen - Strategische agenda, Vereniging Hogescholen 2019-2023':

  • Dit doen we bijvoorbeeld door meer nadruk te leggen op het ontwikkelen van de executieve functies van studenten. Dit zijn de hogere denkprocessen die nodig zijn om activiteiten te plannen en aan te sturen.
  • Om de aansluiting havo-hbo te verbeteren, zetten we in op samenwerking tussen hogescholen en vo-scholen en maken we hier bestuurlijke afspraken over. We helpen zo de havo te transformeren van een algemeen vormende vooropleiding naar een opleiding ter voorbereiding op hoger beroepsonderwijs. 
  • Met oog op het verbeteren van de doorstroom mbo-hbo is versterking en extra ondersteuning nodig van bestaande regionale samenwerkingsverbanden. Dit is van belang om vervolg te kunnen geven aan initiatieven, als de gezamenlijke ontwikkeling van keuzedelen die mbo-studenten voorbereiden op het hbo.
  • Daarnaast besteden hogescholen extra aandacht aan een andere, meer praktijkgerichte, manier van leren van mbo-studenten in de eerste periode van het hbo, en de verdere ontwikkeling van Adopleidingen. 
  • Hogescholen streven met hun ketenpartners naar verbeteren van loopbaanoriëntatie en studiekeuze. Daarnaast investeren hogescholen in gesprekken met werkgevers over culturele verschillen met oog op succesvolle plaatsing en begeleiding van stagiairs.

Gerelateerd nieuws

Hbo-studenten behalen sneller diploma en vallen minder uit

Article

Van alle hbo-studenten die in 2015 met hun studie zijn gestart, heeft na 5 jaar 51,9% hun diploma behaald. Dat is 1,6% meer dan het jaar ervoor. De uitval van eerstejaarsstudenten daalde van circa 15% in 2019 naar 11,3% in 2020. Ook het aantal studenten dat van opleiding wisselt daalde: van 18,6% in 2019 naar 15,7% in 2020. Deze ontwikkelingen zijn grotendeels te verklaren door het opschorten van het bindend studieadvies (bsa) en het voorwaardelijke doorstromen van hbo-propedeuse-studenten naar het wo. Ook namen minder studenten een tussenjaar. De cijfers geven nog geen beeld van eventuele studievertraging die studenten door de coronamaatregelen hebben opgelopen tijdens hun opleiding. 

Lees meer

Nieuwe afspraken doorstroom van Ad naar bachelor

Article

Eind deze week wordt opnieuw een update verwacht van het servicedocument ‘hoger onderwijs, aanpak Coronavirus Covid-19 ’ van het ministerie van OCW. Daarin zal de volgende passage worden opgenomen over Ad-studenten die per 1 september a.s. willen instromen in een HBO-bachelor, maar die door de Coronacrisis mogelijk niet in de gelegenheid zijn de Ad-opleiding tijdig te voltooien.

Lees meer

Covenant doorstroom mbo hbo mooie volgende stap in verbetering aansluiting

Article

Vandaag hebben de voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Maurice Limmen, en de voorzitter van de MBO-raad, Ton Heerts, in het bijzijn van minister van OCW Ingrid van Engelshoven hun handtekening gezet onder het convenant doorstroom mbo-hbo. In vele regionale samenwerkingsprojecten spannen hogescholen zich samen met het mbo en het vo in om de doorstroom verder te verbeteren. De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad zetten een nieuwe stap in de verbetering van de aansluiting en doorstroom tussen mbo en hbo het ondertekenen van het convenant ‘doorstroom mbo-hbo’. De doorstroom van het mbo naar het hbo is nog steeds dé emancipatieroute voor eerste generatiestudenten naar het hbo.

Lees meer

Meer informatie