Profiel

Martine Rutten

Martine Rutten is coördinator van het Team Onderzoek. Zij stuurt een team van beleidsmedewerkers aan dat zich bezighoudt met een scala aan onderwerpen. Ook is Martine eerste aanspreekpunt voor praktijkgericht onderzoek binnen en buiten de Vereniging Hogescholen. 

Martine houdt als coördinator overzicht, neemt initiatief en signaleert ontwikkelingen die raken aan het terrein van praktijkgericht onderzoek en vertaalt deze met het team, waar mogelijk, naar beleid dat ondersteunend is aan het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. De beleidsontwikkeling krijgt vorm in afstemming met bestuurders binnen de Vereniging Hogescholen en in nauwe samenwerking met hogescholen, en partners buiten het hbo. 

Dossiers

Strategische onderzoeksagenda hbo 2022-2025
De strategische onderzoeksagenda hbo ‘Praktijkgericht onderzoek als kennisversneller’ brengt alle actuele beleidsthema’s op het terrein van praktijkgericht onderzoek samen dient als kompas voor de doorontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek. Martine is met het Team Onderzoek verantwoordelijk voor de uitvoering van de strategische onderzoeksagenda.

Lobby
Het beleidsterrein praktijkgericht onderzoek is, met de start van praktijkgericht onderzoek in het begin van deze eeuw, relatief nieuw en sterk groeiende. Het is niet alleen nodig dat praktijkgericht onderzoek verder uitgebouwd en structureel verankerd wordt in het Nederlandse kennis- en innovatie ecosysteem, maar ook dat er structureel meer in praktijkgericht onderzoek wordt geïnvesteerd. Martine zet zich met het Team Onderzoek in voor de erkenning van en meer structurele financiering voor praktijkgericht onderzoek. De lobby vindt zowel op beleids- als politiek niveau plaats. Daarbij werkt het Team Onderzoek samen met het Team Communicatie en Public Affairs van de Vereniging Hogescholen.

Communicatie 
Voor een relatief nieuw en sterk groeiend beleidsveld als praktijkgericht onderzoek is communicatie over resultaten en impact belangrijk. Martine coördineert - in samenspraak met het Team Communicatie en Public Affairs - de communicatie over praktijkgericht onderzoek vanuit de Vereniging Hogescholen via de website, sociale media maar ook via belangrijke events.

Netwerken

Bestuurcommissie Onderzoek (BCOZ)
De Vereniging Hogescholen kent diverse bestuurscommissies die het bestuur ondersteunen bij de beleidsvoorbereiding en een platform bieden voor kennisdeling. Martine is co-secretaris van de bestuurscommissie onderzoek.

Hogescholen Onderzoeksnetwerk (HON)
In het Hogescholen Onderzoeksnetwerk zijn de beleidsadviseurs van de leden van de Vereniging Hogescholen verenigd. In dit netwerk wordt kennis gedeeld, input opgehaald en vindt afstemming plaats op uiteenlopende dossiers op het gebied van praktijkgericht onderzoeksbeleid. Martine vertegenwoordigt de Vereniging Hogescholen, Team Onderzoek, in het HON, samen met secretaris Karlijn Olijslager.

Kenniscoalitie 
De Kenniscoalitie bestaat uit de universiteiten (UNL), hogescholen (VH), MBO Raad, universitair medische centra (NFU), KNAW, NWO, VNO-NCW, MKB-Nederland en de instituten voor toegepast onderzoek (TNO/TO2). De partners in de kenniscoalitie trekken gezamenlijk op bij ontwikkelingen in en lobby voor het onderzoeks- en innovatiebeleid. Martine ondersteunt de voorzitter van de Vereniging Hogescholen in dit netwerk. 

Ambtelijke netwerken
Martine bereidt bestuurlijke en ambtelijke overleggen voor met verschillende Ministeries, met name OCW en EZK, en neemt namens de Vereniging Hogescholen deel aan het door EZK en OCW geïnitieerde Kennis- en Innovatieoverleg met partners van de kenniscoalitie en innovatiepartners om bij te praten over actuele ontwikkelingen op onderzoeks- en innovatieterrein. 

Overige stakeholders
Martine bereidt daarnaast bestuurlijke en ambtelijke overleggen voor met individuele partners uit de kenniscoalitie en Regieorgaan SIA, een belangrijke financier van en platform voor samenwerking op praktijkgericht onderzoek.