Thema naar overzicht

Kwaliteitszorg praktijkgericht onderzoek

Sinds begin 2000 heeft het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen een enorme groei doorgemaakt. Het is belangrijk dat hogescholen de kwaliteit van het onderzoek handhaven en verhogen. De hogescholen zijn zelf verantwoordelijk voor een passend kwaliteitszorgsysteem. Het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) legt, in aanvulling op de kwaliteitszorgstelsels van de individuele hogescholen, de basis voor een landelijk kwaliteitszorgstelsel van het praktijkgericht onderzoek. Het BKO is gericht op het permanent borgen en ontwikkelen van de kwaliteit en doorwerking van praktijkgericht onderzoek en de organisatie ervan. Het is gebaseerd op een systeem van zesjaarlijkse evaluatie van onderzoekseenheden door externe onafhankelijke ‘peers’ en deskundigen.

Meer hierover is te lezen in de strategische onderzoeksagenda van de Vereniging Hogescholen 2022-2025. Een geformuleerde ambitie betreft de kwaliteitscultuur, waarbij zowel de evaluatie van de onderzoekskwaliteit, als de kwaliteit zelf wordt versterkt.

Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek
Op 1 juli 2022 is het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek 2023-2028 vastgesteld. Het vernieuwde BKO beschrijft (a) de doelstellingen en opzet van de visitaties van de onderzoekseenheden van de hogescholen, (b) de Commissie Evaluatie Kwaliteitszorg Onderzoek die toezicht houdt op de uitvoering van het protocol en (c) de landelijke monitor die de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen van het praktijkgerichte onderzoek aan de hogescholen weergeeft. 

Commissie Evaluatie Kwaliteitszorg Onderzoek
De rol van de onafhankelijke Commissie Evaluatie Kwaliteitszorg Onderzoek (CEKO) bestaat uit het monitoren van een goede uitvoering van het BKO. De CEKO heeft, naast een monitorende en evaluerende rol, ook een adviesrol naar hogescholen toe. Bovendien zit in de commissie deskundigheid vanuit het wetenschappelijk onderzoek, het bedrijfsleven en vanuit hogescholen. Deze ontwikkelingsgerichte insteek zorgt voor een kwaliteitscultuur waarin de zorg voor de kwaliteit van het praktijkgericht onderzoek een continu proces van (zelf)reflectie en verbetering is en waarbij de beroepspraktijk betrokken wordt.

Monitor Kwaliteitszorg Onderzoek
De CEKO evalueert jaarlijks de onderzoeksvisitaties van hogescholen. De bevindingen en aanbevelingen aan de Vereniging Hogescholen worden vanaf 2023 gepubliceerd in de Monitor Kwaliteitszorg Onderzoek, vergezeld van een reactie van het bestuur van de Vereniging Hogescholen. Met deze rapportage leggen de hogescholen verantwoording af over de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg van het praktijkgerichte onderzoek. Voorheen maakten deze rapportages deel uit van de Brancherapporten Praktijkgericht Onderzoek.

Contactpersoon

Dorien Veenstra Team Onderzoek

Meer informatie