Thema naar overzicht

Hogescholen en regionale kennisontwikkeling

Centres of Expertise
De 36 Nederlandse hogescholen zijn sterk verankerd in de regio. Contacten van hogescholen met bedrijven en andere organisaties lopen via studenten, docenten, onderzoekers, lectoren en bestuurders. Deze samenwerking in de regio vindt onder meer plaats in de Centres of Expertise (Hierna: Centres) van de hogescholen. Dit zijn duurzame samenwerkingsvormen tussen de hogescholen, andere kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid. Centres zijn ecosystemen waarin onderzoekers, docenten, studenten, professionals en ondernemers samenwerken aan onderzoek en onderwijs. Er zijn inmiddels 57 Centres of Expertise in Nederland op alle maatschappelijke thema’s als zorg, duurzaamheid en veiligheid.

Netwerkkaart
Centres of expertise zijn publiek-private (of publiek-publieke) samenwerkingsverbanden (PPS). Katapult heeft een netwerkkaart ontwikkeld waarin alle PPS-en mbo-hbo-wo zijn opgenomen, als voorbeeld de netwerkkaart met selectie 'hbo':

Aansluiting regio - hogeschool
Praktijkgericht onderzoek draagt bij aan de kennisontwikkeling van de regio omdat het onderzoek van de hogescholen rechtstreeks wordt gevoed door vragen uit de beroepspraktijk en verbonden is met de beroepsopleidingen. 85% van de afgestudeerden aan het hbo gaat werken in de regio waarin zij opgeleid zijn. Het onderzoek hogescholen is goed aangesloten op vraagstukken in regio, dit zorgt voor actueel onderwijs, de studenten zijn hierdoor goed aangesloten zijn op de regionale arbeidsmarkt. Een goede aansluiting tussen de regio en de hogeschool leidt daarom tot meer kennis, meer innovatie en meer talent in de regio. Deze regionale onderzoeks- en innovatiesystemen zijn essentieel voor de innovatiekracht van Nederland.

Voorbeeld: Circulaire Textiel Lab
In het nieuwe Circulaire Textiel Lab verenigt Saxion zich met zes Overijsselse koplopers op het gebied van textiel. Daarbij is de hele keten vertegenwoordigd: van textielinzameling tot verwerking en het maken van nieuwe eindproducten voor de markt. Het lab biedt partners de mogelijkheid om op grotere schaal innovaties voor het recyclen van oude kleding te onderzoeken. Dit lab past goed bij regionale ambities van Enschede Textielstad en bij het opleidingsaanbod van Saxion. 

Voorbeeld: Centre of Expertise Water & Climate
De watergerelateerde vraagstukken zijn te complex voor één expert, één kennisinstelling, één bedrijf of de overheid alleen. HZ University of Applied Sciences en Hogeschool Van Hall Larenstein werken samen om nationale en internationale onderzoeksprojecten in delta’s te faciliteren. Het platform verbindt eigenaren van complexe watergerelateerde vraagstukken met experts van hogescholen, universiteiten, kennisinstituten, bedrijven en overheden. Door een integrale benadering ontstaan nieuwe inzichten en kennis, die direct terugvloeien in het hbo onderwijs. 


Contactpersoon

Martje van Ankeren Team Onderzoek

Gerelateerd nieuws

Position paper ‘Doorwerken aan kennis en impact voor de regio’ gepresenteerd

Article

Hogescholen vervullen vaak een drijvende kracht voor vernieuwing in de beroepspraktijk, maar het kan pas écht leiden tot impact met steun van de overheid en met goede samenwerking met tal van partners. Op die manier kunnen zij samen met hogescholen de valorisatie in Nederland naar een hoger plan tillen. Dat bepleiten hogescholen in het position paper 'Doorwerken aan kennis en impact voor de regio', dat gisteren door Joeri van den Steenhoven (voorzitter bestuurlijke werkgroep valorisatie Vereniging Hogescholen en CvB-lid Hogeschool Leiden) is gepresenteerd tijdens de conferentie Onderzoek & Impact van Regieorgaan SIA en de VH. 

Lees meer

VH werkt aan convenant ter stimulering regionale mkb-innovaties

Article

De Vereniging Hogescholen en het samenwerkingsverband van de negen regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland (ROM-Nederland) maken afspraken om het ontwikkelen en benutten van kennis in het regionale bedrijfsleven te verbeteren. Die afspraken worden vastgelegd in een convenant dat later dit voorjaar wordt ondertekend. Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “Hogescholen en ROM’s willen de structurele en duurzame samenwerking tussen ambitieuze ondernemers en kennisinstellingen helpen versterken. Dat is cruciaal om te komen tot diepgang en daarmee een innovatiever mkb in de regio. Dit convenant is een belangrijke stap in die richting”.

Lees meer

‘Elke vorm van onderwijs gelijk waarderen’

Article

“We hebben alle talent nodig dat we kunnen opleiden voor de Nederlandse samenleving, of nu gaat om mbo’ers, hbo’ers of academici. In ieder geval moeten we elke vorm van onderwijs gelijk gaan waarderen”. Dat zei minister Robbert Dijkgraaf gisteren in zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging Hogescholen in Den Haag.

Lees meer

Meer informatie