Publicaties / Vereniging

Informatieafspraak 2020

In zijn vergadering van 4 februari 2020 is het bestuur van de Vereniging Hogescholen akkoord gegaan met de Informatieafspraak voor 2020. De Informatieafspraak wordt jaarlijks wordt gemaakt met OCW, de Inspectie van het Onderwijs en de VSNU. In deze afspraak worden de onderzoeken vastgelegd die in dat kalenderjaar door of namens OCW en/of de Inspectie worden verricht bij hogescholen en universiteiten. Voor 2020 zijn de randvoorwaarden en kaders waarbinnen deze onderzoeken plaatsvinden, opnieuw (iets) aangescherpt (zie het onderdeel ‘Procesafspraken’ in het document ‘Informatieafspraak, versie 21 januari 2020). Opnieuw is nadrukkelijk vastgelegd, dat de aankondiging van een onderzoek altijd via het CvB van een instelling plaatsvinden. Onderzoeksbureaus mogen dus niet zonder dat het CvB daarmee heeft ingestemd, rechtstreeks medewerkers van een hogeschool benaderen met het verzoek om (bijvoorbeeld) informatie te verstrekken ten behoeve van een onderzoek. 
 
Daarnaast is nog explicieter dan voorgaande jaren afgesproken dat wanneer er onverhoopt gedurende een jaar een onderzoek bij komt, daarover door OCW eerst overleg wordt geplaagd met de VH en de VSNU om te bezien of er ruimte is om een ander onderzoek niet door te laten gaan, minder belastend te maken of uit te stellen.

Ook in 2020 is er, net als in 2019, niettemin weer sprake van een aanzienlijke vergroting van onderzoeksbelasting, zeker voor hogescholen die vaker dan één maal bij een onderzoek door OCW en/of Inspectie zijn betrokken. Het bestuur van de Vereniging Hogescholen zal zijn teleurstelling daar over uitspreken in een brief aan de minister. In 2019 heeft het bestuur er al aandacht voor gevraagd dat de onderzoeksbelasting voor hogescholen óók wordt bepaald door instanties die niet bij de Informatieafspraak betrokken zijn, zoals de Rekenkamer, de Onderwijsraad en andere ministeries dan OCW. Het bestuur heeft de minister destijds verzocht om er bij deze instanties op aan te dringen dat de onderzoeksbelasting voor hogescholen zo veel wordt beperkt. 


Gerelateerde artikelen