Publicaties / Vereniging

Selectielijst hogescholen - versie 2022

Een selectielijst wordt bij de Nederlandse overheid op basis van de Archiefwet 1995 ingezet om te bepalen hoe lang een overheidsorgaan zijn informatieobjecten moet bewaren. Een bewaarstrategie verzekert organisaties van hun mogelijkheid om aanspraak te doen op rechten, of om recht- en bewijszoekende burgers te ondersteunen. Daarnaast geeft een selectielijst inzicht in de informatieobjecten die een organisatie vanuit haar maatschappelijke functie wil bewaren om toekomstig historisch onderzoek naar haar handelen mogelijk te maken. Een selectielijst is daarom niet alleen toepasbaar voor overheidsorganisaties: ook semioverheid en de private sector hebben baat bij overzichten, waarin staat hoe lang zij hun bedrijfsinformatie moeten of willen bewaren.

Voor organisaties met dezelfde taakstelling en functies kan een gemeenschappelijke selectielijst worden ontwikkeld. In het oog springende voorbeelden hiervan zijn de Selectielijst voor gemeentelijke en intergemeentelijke organen, en het Basisselectiedocument wetenschappelijk onderwijs. Voor hogescholen die bij de Vereniging Hogescholen zijn aangesloten is de Selectielijst hogescholen opgesteld.

De Selectielijst hogescholen bevat een opsomming en toelichting van de belangrijkste processen van een hogeschool. Bij deze processen zijn de voornaamste informatieobjecten geïnventariseerd en voorzien van een onderbouwde bewaartermijn, voor overname door de deelnemende hogescholen. Als een deelnemende hogeschool ervoor kiest om specifieke termijnen niet over te nemen, dan zal een onderbouwing nodig zijn in het kader van transparantie over het informatie- en archiefbeheer. De selectielijst bevat tevens een nadere toelichting en verantwoording over de samenstelling van de belangrijkste primaire processen en hun bewaartermijnen. Daarnaast geeft de selectielijst aandachtspunten voor het beheer van informatieobjecten die voortkomen uit de kerntaak van hogescholen: het opleiden van studenten tot professionals en het verstrekken van graden op basis van het met goed gevolg afnemen van de opleidingen.
In april 2016 is een geactualiseerde versie uitgebracht waarin processen zijn aangepast naar aanleiding van opmerkingen van gebruikers en aanpassingen in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW).

In de versie van 2019 zijn aanpassingen gedaan aan processen naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het vervallen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en het Vrijstellingsbesluit WBP. Bij een aantal processen zijn documenten verwijderd omdat die niet meer mogen bewaard door onderwijsinstellingen. Daarnaast zijn bij een aantal processen de bewaartermijn aangepast. Er is voor gekozen om de termijn van 2 jaar na vervallen belang uit de Wbp te handhaven met het oog op een bedrijfsbelang.

In deze versie zijn wijzigingen aangebracht die door het gebruik van de selectielijst aan de orde kwamen als missende gegevens. Tevens zijn er wijziging van de WHW doorgevoerd in deze lijst.


Gerelateerde artikelen