Publicaties / Vereniging

Informatieafspraak 2019

In haar vergadering van 25 januari 2019 heeft het bestuur van de Vereniging Hogescholen ingestemd de Informatieafspraak, die jaarlijks wordt gemaakt met OCW, de Inspectie en de VSNU.

In deze afspraak worden de onderzoeken vastgelegd die in dat kalenderjaar door of namens OCW en/of de Inspectie worden verricht bij hogescholen en universiteiten. Voor 2019 zijn de randvoorwaarden en kaders waarbinnen deze onderzoeken plaatsvinden, aanzienlijk aangescherpt (zie ‘Procesafspraken’ in het document ‘Informatieafspraak, versie 16 januari 2019). Onder meer moet de aankondiging van een onderzoek altijd via het CvB van een instelling plaatsvinden. Daarnaast is nog explicieter dan voorgaande jaren vastgelegd dat wanneer er onverhoopt gedurende een jaar een onderzoek bij komt, daarover éérst overleg plaatsvindt met de VH en de VSNU met als doel  te bekijken of er ruimte is om een ander onderzoek niet door te laten gaan, minder belastend te maken of uit te stellen.

Ook in 2019 is er niettemin weer sprake van een aanzienlijke onderzoeksbelasting, zeker voor hogescholen die vaker dan éénmalig bij een onderzoek door OCW en/of Inspectie zijn betrokken. In een brief aan de minister heeft het bestuur daar opnieuw op gewezen. Bovendien heeft het bestuur er aandacht voor gevraagd dat de onderzoeksbelasting voor hogescholen óók wordt bepaald door instanties die niet bij de Informatieafspraak betrokken zijn, zoals de Rekenkamer, de Onderwijsraad en andere ministeries dan OCW. Het bestuur heeft de minister verzocht om er bij deze instanties alsmede in voorkomende gevallen bij haar collegaministers, op aan te dringen de onderzoeksbelasting voor hogescholen zo veel mogelijk te beperken.


Gerelateerde artikelen