Publicaties / Vereniging

Informatieafspraak 2018

In haar vergadering van 20 april 2018 is het bestuur van de Vereniging Hogescholen akkoord gegaan met de Informatieafspraak 2018. Dat is de afspraak die wordt gemaakt tussen het Ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, de VSNU en de Vereniging Hogescholen over de onderzoeken die er in 2018 bij universiteiten en hogescholen zullen worden verricht door (of in opdracht van) het ministerie en de inspectie. Het bestuur heeft daarbij vastgesteld dat het in de lijn van het recent afgesloten Sectorakkoord is, om voor 2019 te streven naar verdere terugdringing van de informatiebelasting die voortvloeit voor de hogescholen uit dergelijke onderzoeken.

In een brief die inmiddels aan de Minister van OCW is verzonden heeft het bestuur aan de orde gesteld dat het wel de laatste keer is geweest dat de Vereniging Hogescholen kan instemmen met een Informatieafspraak die pas tot stand komt als het jaar waarop de afspraak betrekking heeft, al voor één derde voorbij is. Tevens heeft het bestuur de minister gevraagd haar invloed te gebruiken om aan te dringen op terughoudendheid ten aanzien van het starten van onderzoeken in het hoger onderwijs door instanties die nu niet bij de Informatieafspraak zijn betrokken, zoals de Onderwijsraad en de Rekenkamer. Ook blijft specifieke aandacht voor de onderzoeksbelasting van kleine hogescholen nodig.


Gerelateerde artikelen