Publicaties / Vereniging

Informatieafspraak 2022

Op 17 december 2021 heeft bestuur van de VH de Informatieafspraak voor 2022 goedgekeurd, die is opgesteld in overleg tussen vertegenwoordigers van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, de VSNU, de NRTO en de Vereniging Hogescholen. Aan de minister heeft het bestuur laten weten dat, hoewel het op zich verheugend is dat het aantal onderzoeken in 2022 terugloopt ten opzichte van voorgaande jaren, 34 onderzoeken niettemin objectief gezien nog steeds een zware belasting vormen. Zeker gezien het feit dat hogescholen naast de onderzoeken die voortvloeien uit de Informatieafspraak óók gegevens moeten rapporteren via diverse andere trajecten, zoals bijvoorbeeld de verantwoording rond de Kwaliteitsafspraken en het NPO. Het bestuur heeft de minister daarom in overweging gegeven dergelijke trajecten ook, al was het maar als context, op te nemen in de Informatieafspraak 2023.

Daarnaast heeft het bestuur nog eens benadrukt hoe belangrijk het is om zorgvuldig te werk te gaan bij de besluitvorming over welke hogescholen via een steekproef worden betrokken bij een onderzoek. Vanuit een begrijpelijk streven naar een betrouwbare dwarsdoorsnede van het hbo, worden bepaalde hogescholen vanwege hun karakter (bijvoorbeeld èn klein, èn monosectoraal, èn levensbeschouwelijk) namelijk frequenter bij onderzoeken betrokken dan andere. Met name voor kleinere hogescholen vormt dit een onevenredig zware belasting.


Gerelateerde artikelen