Publicaties / Sectoren

Voortgangsrapportages Sectorplan hbo kunstonderwijs

In het Sectorplan hbo kunstonderwijs 2012-2016 ‘Focus op Toptalent’ staan de voornemens van de hogescholen met kunstonderwijs voor de studiejaren 2012-2013 tot en met 2015-2016. Het Sectorplan loopt dit studiejaar af. Er zijn goede resultaten bereikt. Dat blijkt uit de jaarlijkse voortgangsrapportages.

De hogescholen spraken met elkaar af jaarlijks een voortgangsrapportage op te leveren over de stand van zaken in de uitvoering van het Sectorplan en die tevens aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) te verstrekken. 

Minder studenten
De hogescholen spraken af gezamenlijk in ieder geval 1.358 minder studenten aan te nemen. Zij voldoen ruimschoots aan die afspraak. Deze afname vindt conform de afspraken uit het Sectorplan met name plaats in de disciplines Autonome Beeldende Kunst en Muziek.

Kwaliteitsversterking
Passend bij de eigen missie en doelstellingen werken individuele hogescholen verder aan de kwaliteitsversterking van het onderwijs door te investeren in de voortrajecten, bacheloropleidingen, de masteropleidingen en in onderzoek. 

In de onderlinge samenwerking versterkten zij de aandacht voor Talentontwikkeling, met name voor ‘jong talent’ en stemden zij nader af over het praktijkgericht Onderzoek in het kunstonderwijs. De kunstvakdocentopleidingen werkten samen met het werk- en beroepenveld aan nieuwe opleidingsprofielen. Het aanbod van masteropleidingen is kwalitatief en kwantitatief versterkt. Door nieuwe masteropleidingen en de uitbouw van bestaande masteropleidingen komen er niet meer hbo-opgeleiden op de arbeidsmarkt uit deze sector, maar worden diegenen die al een bacheloropleiding hebben wel beter toegerust voor de arbeidsmarkt.

In deze laatste voortgangsrapportage stond het formuleren van een nieuwe vervolgagenda centraal. In het studiejaar 2015-2016 heeft het kunstonderwijs in gesprek met externe stakeholders de prioriteiten voor de komende vier studiejaar opgehaald.

Samen verder
De sector kunstonderwijs gaat koersvast verder met de onderlinge samenwerking. In de nieuwe agenda KUO NEXT 2016-2020 worden de ambities en vervolgafspraken opgenomen voor de komende vier studiejaar. Sleutelbegrippen in deze nieuwe agenda zijn: samenwerking, profilering, kwaliteitsversterking en zelfsturing op het volume van het kunstonderwijs.
Publicatie van de nieuwe agenda vindt plaats op 6 oktober 2016.

Thema’s in de vorige voortgangsrapportages
Iedere voortgangsrapportage heeft een eigen accent dat actueel is en een sleutelrol heeft in de versterking van de kwaliteit van het kunstonderwijs. Accenten in de vorige rapportages waren respectievelijk ondernemerschap, jong talent en praktijkgericht onderzoek.

Het cultureel ondernemerschap is een vanzelfsprekend basisonderdeel van ieder curriculum in het kunstonderwijs. Juist omdat een groot deel van de afgestudeerden als zelfstandige aan de slag gaat, wordt in het bijzonder aandacht besteed aan vaardigheden en kennis op het terrein van ondernemerschap. Dat kan op verschillende manieren, passend bij de betreffende opleiding. In de eerste voortgangsrapportage zijn per hogeschool aansprekende voorbeelden opgenomen.

De ontwikkeling van jong talent is onontbeerlijk voor een hoogwaardige instroom. In het kunstonderwijs wordt streng geselecteerd om alleen de beste studenten toegang te geven tot het kunstonderwijs. In de tweede voortgangsrapportage heeft de Taskforce Jong Talent de agenda opgeleverd en zijn per hogeschool de initiatieven genoemd ter ondersteuning van jong talent.

Het accent in de derde rapportage was praktijkgericht onderzoek. Het kunstonderwijs sluit daarmee aan op de actualiteit van de Nationale Wetenschapsagenda en de ambities uit de strategische agenda van de Vereniging Hogescholen #2025 wendbaar & weerbaar die in het voorjaar van 2015 verscheen.


Gerelateerde artikelen