Publicaties / Sectoren

KUO NEXT Agenda 2016-2020 - Vierde voortgangsrapportage

De afgelopen vier jaar hebben de hogescholen met kunstonderwijs via de KUO NEXT Agenda 2016-2020 intensief samengewerkt aan het kunstonderwijs van de toekomst, onderling én met partners in het werkveld. In de vierde, afsluitende rapportage wordt uitgebreid stilgestaan bij de opbrengsten van KUO NEXT voor het hoger kunstonderwijs.

Relaties verder verdiept
Misschien wel de belangrijkste daarvan is dat de relaties tussen hogescholen met kunstonderwijs onderling én met externe partijen, zoals werk-en beroepenveld, culturele en maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijfsleven verder zijn verdiept. De regelmatig terugkerende werkconferenties, waar interne en externe stakeholders elkaar ontmoetten, waren een belangrijke katalysator voor samenwerking. Ze zorgden er bovendien voor dat de agenda ook echt op de werkvloer en in het onderwijs is gaan leven.

Stevige ontwikkelingen
In de KUO NEXT agenda hebben de hogescholen gezamenlijke inhoudelijke ambities vastgelegd op de thema’s talentontwikkeling, flexibel onderwijs, onderzoek, en internationalisering en relaties. Daarbij zijn er afspraken gemaakt over zelfsturing op het studentenvolume. Binnen alle vier de thema’s laat het hbo-kunstonderwijs stevige ontwikkelingen zien. Zo is er een talentbeurzentraject opgezet, met name gericht op jongeren die voorheen nog niet goed bereikt werden en zijn er stappen gezet om het kunstonderwijs toegankelijker en inclusiever te maken. Hogescholen met kunstopleidingen hebben meer mogelijkheden gecreëerd voor individueel maatwerk en flexibelere leerwegen. Samenwerking op het gebied van onderzoek is verder versterkt, o.a. leidend tot een gezamenlijke pilot voor een derde cyclus. Op het gebied van internationalisering werken hogescholen veel meer samen, ook met andere externe partijen, zoals ambassades. Dit is slechts een kleine greep uit de ontwikkelingen; in de rapportage is daarover veel meer te lezen.  

Werkconferentie 28 oktober
Tijdens de werkconferentie op 28 oktober a.s. wordt ook uitgebreid teruggeblikt op KUO NEXT. Daarnaast werkt de sector aan een vervolg op de agenda. Het sectoraal adviescollege kuo, de disciplinenetwerken en bestuurders hebben afgelopen maanden al uitgebreid hierover gesproken. Tijdens de werkconferentie wordt het concept voor die agenda gepresenteerd en gaat het kuo verder in gesprek met interne en externe stakeholders over een nieuwe agenda. U kunt zich nog opgeven voor de werkconferentie.


Gerelateerde artikelen