Publicaties / Sectoren

KUO Werkconferentie - 25 mei 2022

Op 25 mei vond wederom een werkconferentie van het hbo kunstonderwijs plaats bij de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Nadat vorig jaar de nieuwe strategische agenda 2021-2025 aan de minister werd aangeboden, en er in het najaar van 2021 online verder werd gesproken over de uitvoering van de agenda, kwamen op 25 mei 2022 circa 100 betrokkenen samen in Rotterdam om deel te nemen aan het programma.

Na een welkomstwoord van directeur Jeroen Chabot en een presentatie over onderzoek, gingen de deelnemers uiteen om in verschillende deelsessies verder te werken aan de drie hoofdthema’s van de agenda: Leven lang ontwikkelen, Onderzoek en Veerkracht. 


Onderzoek

Bij de deelsessies over Onderzoek werd onder leiding van Dorothea van der Meulen en Fabiola Camuti gesproken over de verbinding tussen onderzoek en het bacheloronderwijs. Wat betekent het begrip onderzoekscultuur voor de verschillende kuo-instellingen? Welke potentie en taak zien de deelnemers voor de lectoren om de verbinding tussen onderzoek en bacheloronderwijs te versterken? Ook voor docenten signaleert de groep een rol, bijvoorbeeld met docent-onderzoeker aanstellingen in het kader van verdere docentprofessionalisering. Tot slot werd gesproken over de rol en betrokkenheid van studenten.


Leven lang ontwikkelen

De deelnemers van de eerste deelsessie van Leven lang ontwikkelen bogen zich over het onderwerp flexibilisering. Philip Stein (Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT) verzorgde een presentatie over de uitkomsten van het Versnellingsplan op het terrein van flexibilisering van onderwijs en de kansen voor het kunstonderwijs. Vervolgens werden aan verschillende tafels ervaringen met flexibilisering uitgewisseld. Tijdens de tweede deelsessie presenteerde Guido Severien de uitkomsten van de analyse van de aanvragen voor het programma Permanente Professionele Ontwikkeling. Daarmee werd de behoefte van alumni aan nascholingstrajecten inzichtelijk. Deelnemers van deze sessie brainstormden over de kansen voor nieuw te ontwikkelen na- en bijscholingsaanbod door het kunstonderwijs.


Veerkracht


Bij Veerkracht stond in twee deelsessies het thema sociale veiligheid centraal. Waar de eerste sessie zich richtte op een kennisuitwisseling met betrekking tot sociale veiligheid bij de performatieve kunsten (theater, dans en muziek), werd in een tweede ronde aandacht besteed aan sociale veiligheid in de beeldende kunst en vormgeving. Er werd uitgewisseld hoe binnen verschillende instelling aan sociale veiligheid gewerkt wordt. Aan verschillende tafels spraken de deelnemers verder over het belang van het bij elkaar brengen van experts van de verschillende instellingen op het gebied van sociale veiligheid.

Plenaire afsluiting
Na de deelsessies volgde een plenaire afsluiting, waarbij per thema kort werd teruggeblikt op de opbrengsten van de middag. Agnes Willenborg, voorzitter van het sac, blikte vervolgens vooruit. Ondersteund door de drie commissies gaat het kunstonderwijs verder aan de slag met de uitvoering van de agenda. Het sac houdt toezicht op de voortgang. Recent is er een klankbordgroep van studenten van de verschillende instellingen ingesteld, die bij de verdere uitvoering van de agenda betrokken gaat zijn. De werkconferentie werd afgesloten met een borrel.


Illustraties door:


Gerelateerde artikelen